Secretaría

Reserva de Praza IES de Ortigueira

Dende o día 16 de xaneiro está aberto o prazo para a reserva de praza no IES de Ortigueira para o alumnado de 6º de Educación Primaria; por ser o IES adscrito que nos corresponde; aínda que despois a matrícula se realice noutro instituto (segundo o Decreto 13/2022 de 3 de febreiro e a Orde do 21 de outubro de 2022).

O alumnado de 6º de Educación Primaria levará unha copia impresa facilitada dende o centro educativo.

Todo o resto do alumando do centro, terá asegurada permanencia o próximo curso e non terán que facer reserva de praza, é só para o alumnado de 6º de Educación Primaria.

 

ACCESO Á APLICACIÓN ADMISIÓN DE ALUMNADO

MANUAL DA APLICACIÓN PARA AS FAMILIAS

 

Ampliación de axudas para adquirir material escolar

No DOG do día 14 de outubro de 2022 publícase a Resolución do 5 de outubro de 2022 de concesión directa da ampliación da axuda para adquirir material escolar, regulada na Orde do 29 de abril de 2022, onde se establece que os beneficiarios do vale para adquirir material escolar por importe de 50€ recibirán un vale adicional de 25€. Así mesmo, o alumnado que se incorpore a un centro docente sostido con fondos públicos ao longo do curso escolar e ata o 31 de marzo de 2023, que perciba a axuda para adquirir material escolar da Orde do 29 de abril de 2022, tamén percibirá esta ampliación.

As familias poden recoller o vale de 25€ nos centros docentes a partir do martes 18 de outubro, en horario de Secretaría de 11:30 a 12:20 horas sen necesidade de pedir cita previa. O vale debe empregarse preferentemente na libraría/establecemento antes do 1 de decembro de 2022.

 

Atentamente

 

O Equipo Directivo.

INSTRUCIÓNS COMEDORES ESCOLARES 22/23

Publicadas as instrucións sobre o funcionamento dos comedores escolares para o curso 2022/2023

Aberto o prazo de presentación de solicitudes para o alumnado.

O modelo de Autodeclaración poderá ser presentado presencialmente ou  vía correo electrónico do centro educativo acompañado do volante de empadronamento no que figuren todos os membros da unidade familiar.

ceip.josemaria.lage@edu.xunta.gal

 

MODELO DE AUTODECLARACIÓN

 

INSTRUCIÓN 2/2022

 

Adxuntamos enlace da calculadora:

 

CALCULADORA PARA A AUTODECLARACIÓN

Fondo Solidario de Libros de Texto. Axudas para adquirir libros de texto e material escolar curso 2022 - 2023

 

Aberto o prazo de solicitude de participación no fodo solidario de libros de texto e axudas para adquirir lirbos de texto e material escolar para o curso 2022 - 2023, destinadas ao alumnado de Educación Primaria do centro.

PRAZO: DO 19 DE MAIO AO 22 DE XUÑO

 

Tedes toda a información relativa a este procedemento, no tabloleiro de Secretaría, podedes acceder pinchando na imaxe.

 

 

Ampliación Admisión en Sede Electrónica

INFORMACIÓN SECRETARÍA:

 

Por motivos técnicos, a sede electrónica da Xunta de Galicia vén de ampliar 24 horas a presentación de solicitudes para o procedemento "ED550B - Admisión de alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos". Esta ampliación de prazo atinxe en exclusiva ás solicitudes presentadas por esta vía estando o prazo finalizado para a presentación por calquera outro medio.

Secretaría.

ADMISIÓN ALUMNADO (ACCESO Á PÁXINA)

Admisión Curso 2022 - 2023

Procedemento ordinario de admisión de alumnado.

PRAZO 1 AO 21 DE MARZO

O alumnado xa matriculado no centro non ten que facer ningún trámite.

Na páxina de secretaría atoparedes toda a información relativa a este procedemento.

 

As familias que desexen solicitar a admisión dos seus fillos/as no noso centro educativo poderán facelo de dúas maneiras:

  • Telemáticamente accedendo á páxina de Admisión Alumnado, é imprescindible identificarse con Chave 365 ou Certificado Dixital.
  • Manualmente cubrindo o formulario e presentándoo na Secretaría do Centro, en horario de 11:30 a 12:20 de luns a venres (imiprescindible solicitar cita previa no 881 930 417) O centro facilitará as fotocopias do formulario ás familias que o precisen. 

 

A documentación a presentar é a seguinte:

  • Anexo II debidamente cuberto e asinado
  • Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta.
  • Documento acreditativo do requisito de idade do alumno/a (libro de familia, DNI...)
  • Resolución xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do/da menor, se é o caso

 

Na mesma solicitude os representantes legais do alumno/a deberán manifestar se desexan ou non utilizar os servizos complemetarios (Transporte e comedor). 

Toda a documentación deberá ser orixinal ou copia cotexada; bastará para iso co selo do centro.

COMEDOR ESCOLAR CURSO 2021-2022

 

Publicadas as instrucións sobre funcionamento de comedores escolares para o curso 2021-2022.

Aberto o prazo de presentación de solicitudes de comedor correspondentes ao alumnado. 

O modelo de Autodeclaración poderá ser entregado  no mes de xullo vía correo electrónico:

ceip.josemaria.lage@edu.xunta.gal

Para a entrega en formato papel: do 1 ao 8 de setembro, no centro educativo.

Modelo de Autodeclaración (clica para acceder ao impreso)

Máis información:

Instrución 2/2021 comedores escolares

 

 

PRAZO DE ADMISIÓN DE COLABORADORES E COLABORADORAS VOLUNTARIOS PARA O COMEDOR ESCOLAR

 

ANUNCIO DA APERTURA DO PRAZO DE ADMISIÓN DE MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA DO CEIP JOSÉ MARÍA LAGE COMO COLABORADORES/AS VOLUNTARIOS NAS TAREFAS DE ATENCIÓN E APOIO AO ALUMNADO USUARIO DO COMEDOR ESCOLAR DURANTE O CURSO 2021-2022

 

Os pais/nais do alumnado deste centro de ensino que desexen ao longo do curso escolar 21/22 colaborar de xeito altruista nas tarefas de atención e apoio aos escolares usuarios do comedor escolar, poderán apuntarse nas listas de admisión a través do correo electrónico do centro ceip.josemaria.lage@edu.xunta.gal

 

No asunto do correo indicarán COLABORADOR/A COMEDOR. No corpo do correo especificarán o seu nome e apelidos, nome do seu fillo/a e a súa intención de colaborar no comedor escolar durante o curso 21/22.

 

O prazo para presentar solicitudes permanecerá inicialmente aberto ata o día 8 de setembro, podéndose reabrir un novo prazo, de ser o caso, ata o 22 de decembro.

 

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2021/2022

 

 

Fondo solidario de libros de texto e axudas para a

adquisición de libros de texto e material escolar

 Curso escolar 2021-2022

Procedemento ED330B

  ORDE do 6 de maio de 2021 (DOG do 20)

Enlace á Orde no Diario oficial de Galicia

 

Para presentación electrónica, entre na aplicación facendo clic aquí.

Para presentación presencial: utilice os Anexos I e II  da Orde de convocatoria

 

Máis información na sede electrónica da Xunta de Galicia: enlace

 

Manual de usuario para os cidadáns: enlace

 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN:

 

Ademais da presentación presencial no centro, igual que no curso anterior, os cidadáns poderán realizar a

solicitude accedendo á aplicación Fondolibros, e unha vez que teñan cubertos todos os datos deberán gardala,

obtendo así o número de solicitude, e posteriormente poderán optar polas seguintes formas de presentación:

 

Presentación no centro: Neste caso imprimirán a solicitude e o anexo II e presentaranos no centro

(debidamente asinados), xunto coa documentación (A solicitude xa terá asignado un número pola

aplicación).

Presentación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia.

 

Anexo II – Autorización dos membros da unidade familiar, agás o solicitante.

 

As autorizacións dos membros da unidade familiar distintos do solicitante figuran no anexo II, que aparece xunto

coa última páxina da solicitude, no caso da presentación presencial, e como un documento anexo adicional no caso 

das solicitudes presentadas pola Sede Electrónica.

Debido ao cambio na normativa aplicable solicitarase o consentimento expreso das persoas que figuren no

anexo II para consultar a declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas ou, a falta desta, o certificado

tributario de imputacións do exercicio 2019.

 

PRAZOS ESTABLECIDOS POLA CONVOCATORIA:

 

Ata o 22.06.2021

 

DOCUMENTACIÓN OBRIGATORIA:

 

- ANEXO I debidamente cuberto.

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

 

a) Anexo II para a comprobación dos membros computables da unidade familiar.

 

b) Se o solicitante posúe DNI ou NIE:

 

Copia do libro de familia ou equivalente onde figuren todos os membros computables.

▪ En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio

regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.

 

 

 

 

Distribuir contido