Skip to main content

Secretaría

Documentos e información de centro.

 

Documentos de centro

 

PE

 ADDENDA NOFC

 NOFC

 

PXA 2021/22

 

 Programacións 2021/22

 

 Protocolo de organización e

funcionamento do comedor escolar

Memoria 2020/2021

Libros de texto

   

 

 

 

Xustificante ausencia a clase

 

Xustificante saída en

horario escolar

 Autorización recollida

de alumnado

 

 

 

Información sobre a escolarización do alumnado 

 • Normativa reguladora do proceso de admisión:

 • Postos escolares ofertados para o curso académico 2021/22.

 • Prazo de presentación de solicitudes de admisión: do 1 ao 22 de marzo.

  • As solicitudes presentaranse mediante o formulario normalizado a través da aplicación admisionalumnado” (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) , de forma presencial no centro e en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento.
  • O formulario (ED550B) será facilitado gratuitamente no centro docente e tamén estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación “admisionalumnado”  e na páxina web da consellería competente en materia de educación.
  • A solicitude acompañarase de copia do DNI do alumno ou copia do libro de familia.
  • Na solicitude deberán manifestar se desexan ou non utilizar os servizos complementarios (transporte e comedor).
  • Do mesmo xeito deberán indicar se o alumno presenta necesidades específicas de apoio educativo (achegando, se fose o caso, a documentación pertinente)
 • Nota informativa sobre o procedemento de matrícula: No momento de presentar unha solicitude de admisión nun centro educativo debe terse en conta os seguintes aspectos:

  • Que cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

  • Que o alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

  • Que o alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 • Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos:25 de abril.

 • Publicación das listaxes definitivas de admitidos: 15 de maio.

 • Prazo para formalizar a matrícula: Do 20 ao 30 de xuño

  • Achegar co impreso de matricula , copia do libro de familia, certificado de empadronamento, dúas fotografías e certificado médico do novo alumnado.  

 • Adscrición do centro: IES Urbano Lugrís ( Malpica de Bergantiños)

 • Servizos complementarios que ofreza o centro:

 

Impreso RESERVA de praza para centro adscrito  

Impreso SOLICITUDE de praza

 

Impreso de FORMALIZACIÓN de matrícula

 

 

 

 

   

 

   
           

Solicitude de máscaras para alumnado de primaria

Orde do 28 de outubro de 2021 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería, así como en centros privados concertados no curso 2021/22 (código de procedemento ED330E). 

ALUMNADO DESTINATARIO

Alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial:

a) Non ten que presentar solicitude: O alumnado beneficiario da axuda de material escolar no curso 2021-2022.

b) Ten que presentar solicitude: O alumnado que non foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2021-2022 que cumpra algunha das seguintes condicións:

• Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

• Alumnado matriculado en educación especial.

• Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.

• Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

 Presentación de solicitudes .

1. Deberán presentar solicitude os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado que non presentou solicitude de material escolar en tempo e forma ou resultou excluída. No caso de alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, presentará a solicitude a persoa titular da dirección do centro de menores ou a persoa con que conviva en acollemento familiar.

2. A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2021/22; se están admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros.

3. As solicitudes deberán presentarse presencialmente no centro docente onde estea matriculado o alumno utilizando o formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

 

Este formulario de solicitude (anexo I) tamén estará dispoñible:

a) No centro docente.

b) No portal educativo, enderezo http://www.edu.xunta.gal

Alumnado exento de presentar solicitude .

Non terá que presentar solicitude o alumnado que fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar no curso 2021/22.

Enlace á información

Axudas libros e material escolar curso 2021/2022

 

Publicada a Orde do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2021/22 (código de procedemento ED330B).

O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día 21 de maio e rematará o día 22 de xuño de 2021 (este incluído).

Poden acceder a toda a información e impresos na aplicación fondolibros ou recollelos na secretaría do centro educativo.

 

Programacións 2020/21

PROGRAMACIÓNS 2021/2022Educación infantil

 

1º educación primaria

2º educación primaria

3º educación primaria

4º educación primaria

5º educación primaria

6º educación primaria

 

Educación Artística (primaria)

 

Educación Física (primaria)

 

Lingua inglesa (primaria)

Axudas material e fondo libros

ORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públiios para o curso escolar 2020/2021 (código de procedemento ED330B)

 1. MODALIDADES DE AXUDAS:

· FONDO SOLIDARIO DE  LIBROS DE TEXTO: 

Destinado ao alumnado matriculado no curso 2020/21 en 3º,4º,5º e 6º de E.P.

O centro repartirá entre os solicitantes , por orde inversa á renda per cápita familiar,os libros dispoñibles no fondo solidario.

De esgotarse os libros dispoñibles o centro adquirirá os libros necesarios para garantir :

 • Ao alumnado con renda per cápita igual ou inferior a 6.000 € : seis libros.

 • Ao alumnado con renda per cápita superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000€: catro libros.

· AXUDAS PARA ADQUIRIR OS LIBROS DE TEXTO:

Destinado ao alumnado matriculado no curso 2020/21 en  1º e 2º de E.P. ,atendendo ás seguintes cantidades:

 • Ao alumnado con renda per cápita igual ou inferior a 6.000 € : 210 €.

 • Ao alumnado con renda per cápita superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000€ :  140 €.

· AXUDAS MATERIAL ESCOLAR:

Destinado ao alumnado matriculado no curso 2020/21 en E.P. con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000€. A cantidade asignada é de 50 €.

2. NORMAS XERAIS:

 • As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica nos formularios dispoñibles  na aplicación Fondolibros a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

 • Opcionalmente as solicitudes entregaranse nos centros docentes nos que están matriculados no curso 2019/2020 ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora.

 • Unha solicitude única para todos os fillos matriculados no centro durante o curso 2020/2021.

- Documentación a presentar:

 • Solicitude Anexo I cuberto (poderase solicitar no centro) e asinado polos membros computables da unidade familiar. Tamén poden atopar este anexo no portal educativo, na sede electrónica da Xunta de Galicia e nas dependencias das Xefaturas Territoriais da Consellería.

 • Anexo II (comprobación datos computables da unidade familiar).

 • Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables ou certificado de convivencia ou informe dos servizos sociais.

 • Certificación do grado de discapacidade , de ser o caso ( orixinal e copia).

 • Prazo de presentación: Ata o 19 de xuño inclusive.

A partir do día 25 de maio a secretaría do centro permanecerá aberta entre ás 10:00 e as 13:00 horas para recoller as solicitudes .

Tal e como recomendan as autoridades sanitarias, con especial incidencia nun centro de ensino, as persoas que accedan ao centro respectarán escrupulosamente as medidas de seguridade e hixiene (manterase a distancia de 2 metros entre un/ha e outro/a e recomendamos o uso de luvas e mascarillas).

Obrigas dos beneficiarios:

 • Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros ou recibido do fondo solidario no curso 2019/2020.

 • Destinar as axudas á adquisición dos libros de texto do curso para o que solicitou á axuda.

 • Destinar o importe do vale para libros a adquirir os libros de texto.

 • Destinar o importe do vale para material a adquirir o material escolar que necesite.

 • Conservar os libros en bo estado para incorporalos ao fondo de libros do centro ao rematar o curso 2020/21.

3. DEVOLUCIÓN DE LIBROS

 • Antes do 19  de xuño os libros de texto recibidos do fondo solidario no curso 2019/20 deben ser entregados no centro.

 • A Xunta de Galicia pon a disposición do centro o listado de libros adquiridos polas familias para comprobar a súa devolución.

 • Os libros serán devoltos en bo estado verificándose a súa entrega.

 • Os libros devoltos pasarán a formar parte do fondo solidario de libros de texto do centro.

 • A non devolución dos libros impide a participación nas axudas para libros do seguinte curso.

  

CÁLCULO DA RENDA PER CÁPITA FAMILIA

1. Enténdese por renda per cápita familiar a renda familiar dividida entre o número de membros da unidade  computables. (435 + 460) : nº membros computables.

2. Cálculo da renda per cápita: computarán por dous os membros que figurando na solicitude teñan unha discapacidade igual ou superior ao 33%  ou que acrediten unha pensión de incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez ou equivalente de clases pasivas.

Nos casos de violencia de xénero no ámbito familiar, quedarán excluídos do cómputo das rendas os ingresos do agresor, considerándose a familia como monoparental.

3. Para determinar a renda per cápita familiar, terase en conta a situación persoal e familiar a 31 de decembro de 2018 e o exercicio fiscal 2018.

4. A renda familiar obterase por agregación das rendas de cada un dos membros computables que obteñan ingresos de calquera natureza, de conformidade coa normativa reguladora do imposto sobre a renda das persoas físicas. Os membros da unidade familiar que presentasen declaración do imposto sobre a renda do 2018, para os efectos do cálculo da renda familiar, sumaran os recadros 435 (base impoñible xeral) e o 460 (base impoñible do aforro) da declaración.

5. Tanto o solicitante como o resto de membros computables que obteñan ingresos, indicando NIF ou NIE, deberán asinar o anexo I.

6. No caso de familias monoparentais deberá acreditarse documentalmente esta circunstancia.

7. No caso de divorcio ou separación legal dos pais, non se considerará membro computable aquel que non conviva co causante, agás nos casos de custodia compartida. Non obstante, se é o caso, terá a consideración de membro computable o novo cónxuxe ou persoa unida por análoga relación, e as rendas incluiranse.

8. No caso de non facer declaración da renda teranse en conta os ingresos netos de todos os membros computables da unidade familiar.

 

Programacións adaptadas COVID19

Dando cumprimento o recollido no punto 6.13 das Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, a dirección do centro da publicidade ás adaptacións realizadas nas programacións dos distintos niveis debido á suspension da actividade lectivia presencial motivada pola pandemia do COVID19.

A xeito de resumo sinalar que o traballo realizado no terceiro trimestre non será avaliado do mesmo xeito que a avaliación presencial dos dous trimestres anteriores. O traballo do terceiro trimestre servirá, exclusivamente, para recuperar as avaliacións pendentes ou mellorar a cualificación final. O desenvolvemento do terceiro trimestre servirá para que o alumnado recupere, consolide e avance, se fose o caso, pero de ningunha maneira poderá verse prexudicado polo traballo desenvolvido de maneira non presencial. Mediante a valoración deste traballo poderá recuperar, no seu caso, as avaliacións non superadas anteriormente, e/ou mellorar a súa cualificación final. 

De cara a avaliación ordinaria, teremos en conta os seguintes aspectos no proceso de avaliación: 

 • Adquisición dos obxectivos durante os dous primeiros trimestres do actual curso 2019-20.

 • Participación nas actividades propostas de xeito telemático (sempre que se teña acceso a elas)

Por norma xeral, e tendo en conta que a avaliación realízase de xeito continuo, en ningún caso as cualificacións do terceiro trimestre e avaliación ordinaria serán inferiores as acadadas durante os dous primeiros trimestres do curso.

 

PROGRAMACIÓNS ADAPTADAS COVID 19

1º educación primaria

2º educación primaria

3º educación primaria

4º educación primaria

5º educación primaria

6º educación primaria

 

Educación Artística (primaria)

 

Educación Física (primaria)

 

Lingua inglesa (primaria)

 

 

 

RESTABLECEMENTO DO PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2020/21.

RESTABLECEMENTO DO PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2020/21.

A RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020, publicada no DOG do 6 de maio de 2020 establece os seguintes puntos:

 • Restablécese o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mesEses días a secretaría do centro permanecerá aberta entre ás 10:00 e as 13:00 horas para recoller as solicitudes de admisión.Tamén se poden presentar as solicitudes de xeito telemático.

 

 • A publicación de listaxes provisionais de alumnado admitido e non admitido será antes do 9 de xuño de 2020.
 • Haberá un prazo de reclamación contra as listaxes provisionais no prazo de 3 día hábiles, contados dende o día seguinte ao da súa publicación.
 • As listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido serán publicadas ata o 26 de xuño de 2020.
 • A adxudicación posterior de prazas do alumnado non admitido noutro centro será asumida e desenvolvida polos servizos territoriais de Inspección Educativa da Xefatura Territorial.
 • O prazo de formalización da matrículo en Educación Infantil e Primaria será realizado no centro adxudicado entre o 1 e 10 de xullo de 2020.
 • Acceso a toda a información sobre o proceso de admisión.
 • Tal e como recomendan as autoridades sanitarias, con especial incidencia nun centro de ensino, as persoas que accedan ao centro respectarán escrupulosamente as medidas de seguridade e hixiene (manterase a distancia de 2 metros entre un/ha e outro/a e recomendamos o uso de luvas e mascarillas dentro da instalación).