Skip to main content

Documentos e información de centro.

 

Documentos de centro

 

PE

 ADDENDA NOFC

 NOFC

 

PXA 2021/22

 

 Programacións 2021/22

 

 Protocolo de organización e

funcionamento do comedor escolar

Memoria 2020/2021

Libros de texto

   

 

 

 

Xustificante ausencia a clase

 

Xustificante saída en

horario escolar

 Autorización recollida

de alumnado

 

 

 

Información sobre a escolarización do alumnado 

 • Normativa reguladora do proceso de admisión:

 • Postos escolares ofertados para o curso académico 2021/22.

 • Prazo de presentación de solicitudes de admisión: do 1 ao 22 de marzo.

  • As solicitudes presentaranse mediante o formulario normalizado a través da aplicación admisionalumnado” (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) , de forma presencial no centro e en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento.
  • O formulario (ED550B) será facilitado gratuitamente no centro docente e tamén estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación “admisionalumnado”  e na páxina web da consellería competente en materia de educación.
  • A solicitude acompañarase de copia do DNI do alumno ou copia do libro de familia.
  • Na solicitude deberán manifestar se desexan ou non utilizar os servizos complementarios (transporte e comedor).
  • Do mesmo xeito deberán indicar se o alumno presenta necesidades específicas de apoio educativo (achegando, se fose o caso, a documentación pertinente)
 • Nota informativa sobre o procedemento de matrícula: No momento de presentar unha solicitude de admisión nun centro educativo debe terse en conta os seguintes aspectos:

  • Que cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

  • Que o alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

  • Que o alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 • Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos:25 de abril.

 • Publicación das listaxes definitivas de admitidos: 15 de maio.

 • Prazo para formalizar a matrícula: Do 20 ao 30 de xuño

  • Achegar co impreso de matricula , copia do libro de familia, certificado de empadronamento, dúas fotografías e certificado médico do novo alumnado.  

 • Adscrición do centro: IES Urbano Lugrís ( Malpica de Bergantiños)

 • Servizos complementarios que ofreza o centro:

 

Impreso RESERVA de praza para centro adscrito  

Impreso SOLICITUDE de praza

 

Impreso de FORMALIZACIÓN de matrícula