Avaliacións de ámbito autonómico

A avaliación do sistema educativo é un elemento imprescindible para a mellora da calidade e a equidade da educación que permite detectar os aspectos que funcionan ben e os que poden ser mellorados, exercendo unha función de transparencia e de rendemento de contas á sociedade e contribuíndo ao coñecemento do sistema para orientar a toma de decisións das institucións e dos sectores implicados na educación.

A Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, desde a Subdirección Xeral de Ordenación, Inspección e Avaliación do Sistema Educativo, a través do Servizo de Avaliación do Sistema Educativo, organiza, planifica e deseña instrumentos para a realización dos procesos de avaliación do sistema educativo non universitario e coordina o desenvolvemento na comunidade autónoma dos programas nacionais e internacionais de avaliación nos que participa Galicia e as accións de mellora dos centros e servizos educativos.

A Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE), modificada pola Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa, establecía nos seu artigos 20 e 21 avaliacións en terceiro curso de educación primaria e nos cursos de final de etapa, tanto para o ensino primario como o secundario obrigatorio. Estas desenvolvéronse por última vez no curso 2018-2019.

A nova reforma educativa (LOMLOE) prevé a implementación de avaliacións de diagnóstico a partir do curso 2023-2024. A información recollida utilizarase para o establecemento de accións co obxectivo de mellorar a calidade e a equidade da educación a través do coñecemento da situación do sistema educativo.

Informe de resultados da Avaliación de Diagnóstico de Galicia 2012 

Informe de resultados da Avaliación de Diagnóstico de Galicia 2011 

Presentación de resultados da avaliación de diagnóstico de Galicia 2009 

Informe de resultados da avaliación de diagnóstico de Galicia 2009