COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

        PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR  
          
REDES   VIDEOCONFERENCIA
     
Falemos

 

Normativa

Normas de Organización e Funcionamento (NOF)

Normas de Organización e Funcionamento (NOF)
Revisión do Regulamento-Xaneiro, 2013

__________________________________________________________________

ANTERIORES:

 

Resumo das programacións 1.º ESO

Plan de continxencia

Educación Secundaria para persoas adultas

 

 • A modalidade no IES de Mugardos é presencial. Require da asistencia regular ás clases.

 • As actividades lectivas desenvólvense en 20 sesións de luns a xoves, de 16:00 a 20:00 horas.

 

Destinatarios

 • Débese ter cumpridos 18 anos ou cumprilos antes do 31 de decembro. Excepcionalmente poden acceder menores con outros requisitos.

 • Posibilita diferentes ritmos de estudo. Poden cursarse diferntes ámbitos e módulos en función dos estudos acreditados. 

 • Ao superar o módulo 4 obtense o título de graduado de Educación Secundaria que dá acceso, por exemplo, a un ciclo medio de Formación Profesional.

 

Duración

En cada curso impártense dous módulos segundo a seguinte equivalencia:

 

1.º CURSO

2.º CURSO

1.º cuadrimestre
setembro-febreiro

2º. cuadrimestre

febreiro-xuño

1.º cuadrimestre

setembro-febreiro

2.º cuadrimestre

febreiro-xuño

Módulo 1

Equivalente a 1.º ESO

Módulo 2

Equivalente a 2.º ESO

Módulo 3

Equivalente a 3.º ESO

Módulo 4

Equivalente a 4.º ESO

Cando se acrediten estudos realizados poderanse validar segundo as equivalencias recollidas na lexislación que regula a ensinanza de persoas adultas.

 

Organización

Número de horas semanais por ámbitos

ÁMBITOS

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Comunicación

6

6

5

5

Inglés

2

2

2

2

Científico-tecnolóxico

8

8

8

8

Social

3

3

4

4

Titoría

1

1

1

1

Totais

20

20

20

20

 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN

Ata o 24 de xullo

MATRÍCULA

Setembro

  

DOCUMENTACIÓN

 • Impreso de matrícula
 • Fotocopia do DNI, Libro de familia ou documento oficial que acredite a idade
 • Acreditación de estudos cursad

  

Terceiro trimestre do curso académico 2019/2020

A Consellería vén de publicar o 27 de abril as Instrucións para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/2020. Recollense neste documento as directrices xerais e específicas por ensinanzas para os centros docentes, que neste momento estamos suxeitos ás recomendacións sanitarias.

En canto ao ámbito educativo estas son algunhas das principais instrucións:

CALENDARIO

 • As actividades lectivas rematarán o 19 de xuño. A partir desta data publicaranse as cualificacións finais da avaliación ordinaria de xuño. Lembramos que segue a exitir a convocatoria extraordinaria de setembro.
 • A avaliación ordinaria de 2.º bacharelato deberá realizarse antes do 9 de xuño. Publicaremos proximamente a data de entrega de notas, prazos de reclamacións e procedemento de matrícula na ABAU.

ADAPTACIÓN DAS ACTIVIDADES E PROGRAMACIÓNS

 • Adaptaremos o labor docente, as titorías e a orientación educativa á situación de crise sanitaria e suspensión das clases presenciais.
 • Cos medios telemáticos dispoñibles, desenvolveremos as actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias.
 • Con estas actividades, o alumnado terá a oportunidade de superar ou subir a cualificación nas materias xa avaliadas nos dous primeiros trimestres do curso.
 • Adaptaremos as programacións didácticas de todas as materias e ámbitos, incluíndo o procedemento para o cálculo da cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria. 
 • Este documento publicarase na páxina web do instituto a partir do 13 de maio e informarase, asemade, ao alumnado e ás súas familias.
 • Para a superación das materias pendentes tamén se realizarán actividades de seguimento e recuperación. De ser necesario, poderase convocar unha proba telemática ou realización de traballos. As datas e procedementos figurarán no documento anterior.

AVALIACIÓN 

 • A avaliación das actividades realizadas na fase non presencial só poderá ter valor positivo para a cualificación do alumnado.
 • A avaliación final considerá en conxunto as actividades de todo o curso. Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres e mais nas actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación deste terceiro trimestre sempre e cando se beneficie ao alumnado. 
 • Os equipos docentes poderán adoptar as decisións colexiadas de promoción e titulación tanto na convocatoria ordinaria de xuño como na extraordinaria de setembro. A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional que tamén se adoptará de maneira colexiada.
 • Emitiremos un informe final individual valorativo do traballo de cada alumno/a para ter sido en conta o vindeiro curso.

 

 

Admisión de alumnado para o curso 2015-2016

 ADMINSIÓN DE ALUMNADO
 PARA O CURSO 2015-2016

Normativa reguladora:
   
Decreto 254/2012, do 13 de decembro
      Orde do 12 de marzo de 2013


Prazo de presentación das solicitudes:
               
Do 1 ao 20 de marzo

Formulario Anexo II - Solicitude de admisión

 

Lei de Convivencia

Ver o documento adxunto.

Criterios de titulación en 4º ESO

Lexislación (Orde de 21 de decembro de 2007)

 Artigo 7º

1.- O alumnado que ao terminar a educación secundaria obrigatoria superase todas as materias e alcanzase as competencias básicas e os obxectivos da etapa obterá o título en graduado de educación secundaria obrigatoria.

2.- Así mesmo, poderá obter o título aquel alumnado que, unha vez realizadas as probas extraordinarias, finalice a etapa con avaliación negativa nunha ou en dúas materias, e excepcionalmente en tres, sempre que o equipo docente que imparte no grupo considere que a natureza e o peso destas no conxunto da etapa non lle impediu alcanzar as competencias básicas e os obxectivos da etapa.

3.- O alumnado que curse programas de diversificación curricular obterá o título de graduado en educación secundaria obrigatoria se supera todos os ámbitos e materias que integran o programa. Así mesmo, poderá obter o mencionado título aquel alumnado que, tendo superado os dous ámbitos, teña avaliación negativa nunha ou dúas materias e, excepcionalmente, en tres se o equipo docente considera alcanzadas, ao final do programa de diversificación curricular, as competencias básicas e os obxectivos xerais para a etapa. 

 


Criterios de titulación do IES Mugardos

Se unha vez realizadas as probas extraordinarias un alumno/a ten unha ou dúas materias non superadas, o equipo avaliador poderá non considerar a concesión do título en caso de que nalgunha delas existira durante o curso situación de abandono (*).

No caso de que, unha vez realizadas as probas extraordinarias, un alumno/a teña tres materias non superadas, podería obter a titulación excepcionalmente se:

 •  A calificación obtida nas probas extraordinarias das tres materias é maior ou igual a tres.
 •  En ningunha das tres materias existise durante o curso situación de abandono (*).
 •  As tres materias avaliadas negativamente non sexan as tres instrumentais: Lingua castelá, Lingua galega e Matemáticas.

A decisión de titulación tomarase por consenso. En caso de discrepancias, realizarase unha votación do equipo de profesores/as na que se decidirá, por maioría simple a promoción ou non do alumno/a. Nesa votación cada profesor/a emitirá un voto por área ou materia impartida. Todos os membros do equipo docente da avaliación están obrigados a votar, chegado o caso, si ou non á promoción.

 

(*) Considerarase situación de abandono cando se dea algunha das seguintes circunstancias:

 • Non traer con regularidade o material necesario para o desenvolvemento das actividades de clase.
 • Negarse a facer as tarefas de clase ou non participar nas actividades propostas incluídas as probas de avaliación.
 • Non responder aos esforzos e medidas de atención destinadas a superar as dificultades nas materias avaliadas negativamente.

Os posibles casos de abandono serán notificados ás familias pola Xefatura de Estudos. Para iso o profesor/a da materia obxecto de abandono emitirá un informe onde se detallarán as circunstancias do mesmo, que entregará ao titor/a para a súa valoración e tramitacion diante da Xefatura de Estudos.

Promoción (1º, 2º e 3º) e titulación (4.º)

Criterios de promoción (1.º, 2.º e 3.º ESO)

Lexislación (Orde de 21 de decembro de 2007)

Artigo 6º-2: O alumnado promocionará ao curso seguinte cando superase os obxectivos de todas as materias cursadas ou teña avaliación negativa en dúas, como máximo, e repetirá curso cando teña avaliación negativa en tres ou máis materias.
   Excepcionalmente, unha vez realizadas as probas extraordinarias, o equipo docente poderá decidir a promoción dun alumno ou alumna con avaliación negativa en tres materias, se considera que a natureza das dificultades non impedirá seguir con éxito o curso seguinte, que ten expectativas favorables de recuperación e que dita promoción beneficia a súa evolución académica.

Criterios de promoción no IES Mugardos

No caso excepcional de que, unha vez realizadas as probas extraordinarias, un alumno/a teña tres materias non superaadas (incluídas as de toda a etapa da ESO), o equipo avaliador debatirá baixo a orientación do profesor/a titor/a e asesorado polo departamento de orientación, a posibilidade de promoción ou non do alumno/a, intentando lograr un acordo por consenso tendo en conta o seguinte criterio necesario para estimar a madurez do alumnado e as súas posibilidades de recuperación e progreso nos cursos posteriores:

Non se considera a promoción con tres materias non superadas nos seguintes casos:

 •  Que a cualificación obtida nas probas extraordinarias nalgunha das tres materias non superadas sexa inferior a tres.
 • Que nalgunha das tres tres materias non superadas existira durante o curso situación de abandono (*)
 • Que as tres materias non superadas sexan as tres materias instrumentaris: Lingua castelá, Lingua galega e Matemáticas.

En caso de discrepancias, realizarase unha votación do equipo de profesores/as na que se decidirá, por maioría simple a promoción ou non do alumno/a. Nesa votación cada profesor/a emitirá un voto por área ou materia impartida. Todos os membros do equipo docente da avaliación están obrigados a votar, chegado o caso, si ou non á promoción.

 

 

Criterios de titulación (4.º ESO)

 Lexislación (Orde de 21 de decembro de 2007)

 Artigo 7º

1.- O alumnado que ao terminar a educación secundaria obrigatoria superase todas as materias e alcanzase as competencias básicas e os obxectivos da etapa obterá o título en graduado de educación secundaria obrigatoria.

2.- Así mesmo, poderá obter o título aquel alumnado que, unha vez realizadas as probas extraordinarias, finalice a etapa con avaliación negativa nunha ou en dúas materias, e excepcionalmente en tres, sempre que o equipo docente que imparte no grupo considere que a natureza e o peso destas no conxunto da etapa non lle impediu alcanzar as competencias básicas e os obxectivos da etapa.

3.- O alumnado que curse programas de diversificación curricular obterá o título de graduado en educación secundaria obrigatoria se supera todos os ámbitos e materias que integran o programa. Así mesmo, poderá obter o mencionado título aquel alumnado que, tendo superado os dous ámbitos, teña avaliación negativa nunha ou dúas materias e, excepcionalmente, en tres se o equipo docente considera alcanzadas, ao final do programa de diversificación curricular, as competencias básicas e os obxectivos xerais para a etapa. 

 Criterios de titulación do IES Mugardos

Se unha vez realizadas as probas extraordinarias un alumno/a ten unha ou dúas materias non superadas, o equipo avaliador poderá non considerar a concesión do título en caso de que nalgunha delas existira durante o curso situación de abandono (*).

No caso de que, unha vez realizadas as probas extraordinarias, un alumno/a teña tres materias non superadas, podería obter a titulación excepcionalmente se:

 •  A calificación obtida nas probas extraordinarias das tres materias é maior ou igual a tres.
 •  En ningunha das tres materias existise durante o curso situación de abandono (*).
 •  As tres materias avaliadas negativamente non sexan as tres instrumentais: Lingua castelá, Lingua galega e Matemáticas.

A decisión de titulación tomarase por consenso. En caso de discrepancias, realizarase unha votación do equipo de profesores/as na que se decidirá, por maioría simple a promoción ou non do alumno/a. Nesa votación cada profesor/a emitirá un voto por área ou materia impartida. Todos os membros do equipo docente da avaliación están obrigados a votar, chegado o caso, si ou non á promoción.

 

_________________________

IMPORTANTE:

(*) Considerarase situación de abandono cando se dea algunha das seguintes circunstancias:

 • Non traer con regularidade o material necesario para o desenvolvemento das actividades de clase.
 • Negarse a facer as tarefas de clase ou non participar nas actividades propostas incluídas as probas de avaliación.
 • Non responder aos esforzos e medidas de atención destinadas a superar as dificultades nas materias avaliadas negativamente.

Os posibles casos de abandono serán notificados ás familias pola Xefatura de Estudos. Para iso o profesor/a da materia obxecto de abandono emitirá un informe onde se detallarán as circunstancias do mesmo, que entregará ao titor/a para a súa valoración e tramitacion diante da Xefatura de Estudos.

Distribuir contido