COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

        PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR  
          
REDES   VIDEOCONFERENCIA
     
Falemos

 

Oferta educativa

  ESO   BACHARELATO   FP BÁSICA   ADULTOS
 

Educación Secundaria Obrigatoria

 

 

Modalidades:
   - Ciencias Sociais e Humanidades
   - Ciencias

 

Agroxardinaría e composicions florais

 

 

Educacion Secundaria para persoas adultas

 

  - Plan de estudos        - Plan de estudos   - Información 
  Currículo  

-Curriculo

   - Curriculo    
         

 

   ORDE do 20 de marzo de 2018
pola que se regula a educación básica
para as persoas adultas e se establece
o seu currículo na Comunidade Autónoma
de Galicia.