Teléfono
 
881 938200

Correo electrónico
 
ies.mugardos@edu.xunta.gal

Enderezo
 
Rúa do Cristo s/n

  15620 Mugardos (A Coruña)

 

                  

PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
        EDIXGAL MOODLE ABALAR  
           
  RADIO  REDES   VIDEOCONFERENCIA 
 

   

        

4.º ESO: miniprogramacións

AVISO IMPORTANTE

Segundo a Orde do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galiciacómpre ter en conta os seguintes cambios que afectan ás programacións:

  • No mes de xuño realizarase a terceira avaliación (semana do 6 de xuño) e a avaliación final ordinaria (22 de xuño).
  • O período entre a avaliación terceira e final será lectivo e de asistencia obrigatora. Realizaranse actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría.
  • Na ESO desaparece a convocatoria de avaliación extraordinaria.

CAPÍTULO III
Artigo 7.  Avaliación

(...)

8. O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. Nese sentido, para o alumnado que teña materias ou ámbitos con partes sen superar logo de realizada a terceira avaliación parcial, o equipo docente realizará un breve informe de avaliación individualizado que debe servir de base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación. A cualificación definitiva das materias ou dos ámbitos farase efectiva na avaliación final de curso.

AdxuntoTamaño
A- Bioloxía e Xeoloxía 4eso.pdf67.98 KB
A- Ciencias aplicadas 4eso.pdf311.23 KB
A- Cultura científica 4eso.pdf55.04 KB
Educación Física.pdf16.17 KB
A- EPVA ESO.pdf419.87 KB
A -Francés 4eso.pdf112.4 KB
Filosofía 4eso.pdf195.24 KB
A - Física e Química 4eso.pdf215.43 KB
A- Inglés ESO.pdf960.51 KB
A - Latín 4eso.pdf91.63 KB
A - Castelán 4eso.pdf407.48 KB
A -Galego 4eso.pdf120.48 KB
A - Tecnoloxía 4eso.pdf42.3 KB
A - TIC 4eso.pdf32.46 KB
A - Matemáticas académicas 4eso.pdf114.07 KB
A - Matemáticas aplicadas 4eso.pdf126.94 KB
Valores éticos 4 eso.pdf195.41 KB
A - XeoHis 4eso.pdf377.21 KB
Economía.pdf82.65 KB