COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

       PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR CLASSROOM

 

Lingua Galega

Recital de Rosalía de Castro (3.º ESO)

En colaboración co profersor Diego Calvo, do departamento de Tecnoloxía

Distribuir contido