INSTRUCIÓNS PROVISIONAIS SOBRE O DESENVOLVEMENTO DO TERCEIRO TRIMESTRE

Á espera da publicación no BOE da Orde Ministerial que concrete o desenvovemento do terceiro trimestre ante a situación de pandemia orixinada polo COVID-19, a Consellería de Educación, Universidade e Ordenación Universitaria vén de publicar as seguintes  instrucións que teñen caracter provisional.

Agardamos unha maior concreción por parte da nosa Administración nos vindeiros días.

Premendo no seguinte enlace poden acceder ás devanditas orientacións provisionais:

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/30850

Comunicado do 13 de abril de 2020 da Consellería de Educación sobre as medidas a adoptar en relación co inicio do terceiro trimestre

Con motivo do mantemento da situación de emerxencia de saúde pública causada polo COVID-19, e conseguinte suspensión da actividade lectiva presencial desde o pasado 13 de marzo,  unha vez rematadas as vacacións de semana santa e coa finalidade que os centros educativos poidan iniciar a organización da súa actividade neste terceiro trimestre:

1.- A actividade lectiva non presencial continuarase, con carácter xeral, mediante repaso, reforzo e recuperación do traballo desenvolvido, centrándose na adquisición das competencias clave. Así mesmo, os centros educativos avaliarán as medidas a adoptar para a atención ao seu alumnado con maiores dificultades de acceso á educación no actual contexto. 

2.- Unha vez teña lugar a xuntanza da Conferencia Sectorial de Educación, prevista para o vindeiro mércores, 15 de abril, na que participan o Ministerio de Educación e Formación Profesional e as Comunidades Autónomas, coa finalidade de coordinar as medidas concretas a adoptar para o desenvolvemento do terceiro trimestre e final do curso 2019/2020, ditaranse as instrucións que procedan.

FACENDO A DISTANCIA MÁIS PEQUENA.

 

AXUDAS COMEDOR ESCOLAR

Estimadas familias:

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén de establecer  as bases reguladoras das axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar nos centros públicos non universitarios, durante a situación de suspensión do servizo de comedor como consecuencia do COVID-19.

A que persoas vai dirixido?

Poderán ser beneficiarias destas compensacións as familias con un ou máis fillas/os escolarizados en centros públicos xestionados pola Consellería que teñan a condición de comensais gratuítos ou pagadores dun euro.

En que consiste a axuda?

O  prezo máximo das axudas é de  2,50 €/día  no casos de usuarios de gratuidade total e de 1,50 €/día  nos casos dos que teñen a obriga de satisfacer un euro pola prestación do servizo.

Compensaranse  os días lectivos correspondentes aos primeiros 14 días naturais de suspensión acordados polo Consello da Xunta, que para os efectos educativos comezaron o día 16 de marzo e que totalizan 9 días lectivos. Inclúe tamén os 15 días de prórroga autorizados polo Congreso dos Deputados e que rematarían ás 00.00 do día 12 de abril e que se corresponden con 2 días lectivos de marzo e 3 días lectivos do mes de abril ata o comezo das vacacións de Semana Santa. Eventualmente, para o caso dunha ulterior prórroga do estado de alarma calcúlanse os 14 días lectivos ata o 1 de maio de 2020.

Como se vai aboar a axuda ás familias?

En dous pagamentos.

1º pagamento: referido ao período de marzo e de abril ata Semana Santa (3 de abril)

2º pagamento: no caso de prorrogarse unha terceira situación de alarma ata o 1 de maio.

 

 

Como presentar a solicitude?

 

As solicitudes terán que ser presentadas por medios electrónicos. Para iso, poderán facelo de dúas maneiras:

1.Poderán presentalo as familias a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal , para o cal deberán de dispoñer de certificado dixital ou Chave 365 (https://sede.xunta.gal/chave365)        

ou

2. Escribir un correo electrónico ao enderezo cpi.cernadas.castro@edu.xunta.es indicando:

Nome da nai ou do pai

DNI ou NIE da nai ou do pai

Nome do alumno ou alumna

Número da conta bancaria (no que desexa que lle fagan o ingreso)

 

No Asunto da mensaxe deberán poñer Axudas comedor. A dirección do centro encargarase de tramitar as solicitudes cos datos que figuren neses correos. 

Prazo para solicitala?

O  prazo para solicitar estas axudas é  dunha semana, dende mañá martes 31 de marzo ata e o 6 de abril, ambos os dous incluídos.

Publicítase a resolución das familias beneficiadas?

NON, porque son datos de especial  vulnerabilidade, de conformidade co artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e co artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional non exixirá publicar na súa páxina web oficial a relación das persoas beneficiarias e o importe das axudas concedidas.

As familias saberán se a súa solicitude foi admitida cando lle sexa aboada a axuda na súa conta bancaria.

            Canto tempo tarda en resolverse a resolución?

10 días dende que remate o prazo de presentación de solicitudes.

            Canto tempo tarda a Xunta de Galicia en realizar o aboamento?

            5 días dende que saía a resolución.

 

            A dirección do CPI Plurlingüe Cernadas de Castro

 

AVALIACIÓN DO 2º TRIMESTRE_ABALARMÓBIL

Prezadas familias:

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional acaba de publicar as instrucións dirixidas á direccións dos centros educativos de ensino non universitario  para que se proceda a realizar a  avaliación do alumnado referida ao segundo trimestre:

 Non serán avaliables as actividades relacionadas cos contidos curriculares realizadas polo alumnado con posterioridade á data de declaración do estado de alarma. A da avaliación do segundo trimestre estará referida, polo tanto, ao traballo desenvolvido dende o inicio do 2º trimestre, no mes de xaneiro,  ata o día 13 de marzo.

Ante a situación de emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19 e elevada á categoría de pandemia internacional pola  Organización Mundial da Saúde o 11 de marzo de 2020 non é posible facer uso das vías ordinarias para emitir os boletíns ás familias. Estas terán acceso aos mesmos a través da aplicación abalarMóbil, a finais da vindeira semana .

É preciso que todas as familias que aínda non teñan descargada a aplicación abalarMóbil procedan a facelo o antes posible.

Trátase dunha aplicación gratuíta da Xunta de Galicia que permite ás familias consultar a información dos seus fillos e fillas a través do teléfono móbil dende calquera lugar, de forma cómoda e rápida.

Pódese instalar tanto no teléfono móbil como nunha tablet. A descarga desta aplicación faise dende Apple Store (se o sistema operativo é IOS) ou dende Play Store (se o sistema operativo é Android).

Premendo no seguinte enlace poderán acceder a unha guía que lles indicará os pasos a seguir para instalar, dun modo moi sinxelo,  a aplicación abalarMóbil, así como coñecer todas as funcionalidades da  devandita aplicación.

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/guia-mobil-familias-galego.pdf

Grazas, unha vez máis, pola súa colaboración.

O equipo directivo

TRABALLA CON NÓS

Prezadas  familias:


Dende o luns 16 de marzo, tras a interrupción das clases presenciais por  mor desta crise sanitaria que estamos vivindo, o profesorado puxo en marcha distintas canles de comunicación co alumnado a través das cales lle está facendo chegar tarefas, propostas lúdicas e  recomendacións varias. É  importante que os voso fillos e fillas as realicen  pois axudan a manter unha rutina de traballo, reforzar contidos e poden ser tamén unha invitación á reflexión tan necesaria nestes complicados días.  Temos constancia de que hai alumnado que aínda non entrou nas plataformas virtuais habilitadas para isto, nin contestou aos correos enviados polos docentes das distintas materias , manténdose á marxe da nosa comunidade educativa. Neste senso pedímosvos a vosa colaboración. Insistide para que os vosos fillos e fillas se poñan en contacto cos profesorado que lles orientará nas tarefas propostas e responderá ás súas dúbidas.

            Podedes ver todas as tarefas e o xeito de comunicarvos con cada titor/a ou especialista nas tres bitácoras Infantil, Primaria e Secundaria habilitadas para tal fin e situadas na marxe esquerda no espazo Traballa na casa .

           Dende hoxe e nas canles de televisión, a TVG 2 e a 2 de TVE, podedes ver emisións educativas que poden resultar de  complemento e, incluso de entretemento,  ao traballo proposto dende o centro.

            Grazas de antemán pola vosa colaboración e un saúdo
            O Equipo Directivo

AMPLIADO ESTADO DE ALARMA

O Goberno de España prorroga o estado de alarma  durante outros 15 días, ata o 12 de abril.

MÉTODO DE ENSINO - APRENDIZAXE PARA O ALUMNADO DURANTE ESTES 14 DÍAS

Tras a suspensión das clases presenciais durante estes 14 días o profesorado continuará, pero de xeito diferente, co seu  labor docente. Cada un deles  optará por aquel método online que lle resulte máis apropiado para seguir traballando a súa materia tendo en conta, á súa vez, a etapa educativa do seu alumnado.

Para isto, creáronse tres blogs ou bitácoras ás que poderán acceder a través do  menú “Traballa na casa”, situado no lado esquerdo da páxina. Cada bitácora responde a cada unha das etapas educativas diferentes: Infantil, Primaria e Secundaria, e dentro de cada unha delas van ir atopando o material para cada grupo e  materia, así como todas aquelas consideracións que o profesorado estime pertinentes co obxecto de orientar ás familias e  guiar o proceso de ensino-aprendizaxe do seu alumnado.

O alumnado deberá realizar as tarefas encomendadas e seguir as indicacións do   profesorado  á hora de remitirllas para  poder levar a cabo a corrección das mesmas.

Dende esta mesma mañá luns, 16 de marzo, e de xeito gradual ao longo destes 14 días, terán acceso aos distintos contidos.

Estamos ante unha situación excepcional e nova para todos nós: alumnado, familias e profesorado. Para que o proceso de ensino – aprendizaxe teña unha continuidade precísase  o compromiso de todos e todas. É importante que o alumnado se marque un horario diariamente e teña unha actitude de esforzo e  responsabilidade cara o estudo seguindo as indicacións do seu profesorado que estará, en todo momento, pendente da evolución deste proceso. Así mesmo, estes días as familias teñen un papel de gran implicación na orientación e supervisión do estudo dos seus fillos e fillas.

Mensaxe de ánimos do Ministerio de Sanidade para os/as nenos/as.

Temos que continuar, que os anciáns sigan conscientes de que teñen 
que protexerse, que os cativos conteñan toda a enerxía que teñen. Familia (home, rapaza, nena) Os nenos están moi ben, eu axudo aos
teus pais, xa sabes que facer.

Clica na imaxe para acceder ao vídeo.Fonte:
TwitterMinisterio de Sanidade. (@sanidadgob)

ADIADO O PRAZO DE ADMISIÓN NOS CENTROS EDUCATIVOS

Atendendo ao Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 interrúmpense os plazos para solicitar a admisión do alumnado en calquera centro educativo.

O cómputo dos prazos reanudarase no momento en que perda vixencia o presente Real Decreto ou, no seu caso, as prórrogas do mesmo.

Distribuir contido