Skip to Content

Libros de texto

LISTAXE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2024-2025

Xúntase listaxe de libros de texto para o curso 2024/25.

LISTAXES PROVISIONAIS AXUDAS DE MATERIAL E FONDO DE LIBROS CURSO 2024-25

Publicamos no taboleiro interior de anuncios do centro a LISTAXE PROVISIONAL correspondente ao fondo de libros (3º e 4º de primaria), e a listaxe de vales de libros e material escolar para o curso 2024/25.

Poden consultalo no centro en horario de 9:30h a 13:30h.

 As persoas que presentaron a solicitude de maneira telemática, poden consultar a resolución a través da aplicación "FONDO LIBROS" unha vez publicadas as listaxes definitivas.

INSTRUCIÓNS PARA DEVOLUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO PERTENCENTES AO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS (Alumnado de 3º e 4º de primaria)

O prazo máximo para devolvelos será o 21 de xuño 2024. Non se admitirán devolucións despois dese día e marcarase na aplicación como non devoltos. A falta de devolución será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2024/25.

CONDICIÓNS DE DEVOLUCIÓN

Prazo de devolución: do xoves 13, ata xoves 20 de xuño.

Devolveranse baixo a supervisión da titoría, que  comprobará se cumpren as condicións de devolución.

CONVOCATORIA DE FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2024-2045

PRAZO DE SOLICITUDE  DO 21 DE MAIO Ó 21 DE XUÑO DE 2024

NORMATIVA

Orde do 7 de maio de 2024 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2024/25 código de procedemento ED330B) (Diario Oficial de Galicia do 20 de maio de 2024).

 DESTINATARIOS

LISTAXE DEFINITIVO FONDO DE LIBROS PARA O CURSO 2023/24 E VALES DE MATERIAL

FONDO LIBROS:

Rematados os prazos correspondentes, publicamos a listaxe definitiva da adxudicación do fondo solidario de libros de texto convocadas na Orde do 10 de maio de 2023Esta adxudicación corresponde ao alumnado de 3º e 4º de primaria.

Poden consultalas no taboleiro interior de anuncios do centro.

Ao alumnado que aparece nas listaxes, entregaráselles ao comezo de curso os libros asignados nas súas titorías. Lembren as familias, que hai libros e cadernos de traballo que deben mercar ao non estar incluídos no fondo solidario.

VALES DE MATERIAL E LIBROS:

A partir do xoves 13 de xullo, pódese pasar a recoller os vales de material escolar e de libros concedidos no fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar (Orde do 10 de maio de 2023).

Estes vales entregaranse ás familias na secretaría do centro en horario de mañán (9:30h a 13.30 h.) ata o 21 de xullo ou a partir do 1 de setembro, presentando a copia do rexistro de solicitude.

Estas axudas serán entregadas aos  pais/nais ou no caso de delegar noutra persoa deberá traer unha autorización asinada.

LISTAXES PROVISIONAIS AXUDAS DE MATERIAL E FONDO DE LIBROS CURSO 2023-24

Publicamos no taboleiro interior de anuncios do centro a LISTAXE PROVISIONAL correspondente ao fondo de libros (3º e 4º de primaria), e a listaxe de vales de libros e material escolar para o curso 2023/24.

Poden consultalo no centro en horario de 9:30h a 13:30h.

 As persoas que presentaron a solicitude de maneira telemática, poden consultar a resolución a través da aplicación "FONDO LIBROS" unha vez publicadas as listaxes definitivas.

Contra a presente LISTAXE PROVISIONAL, establécense  os dous días seguintes á publicación da mesma de prazo de reclamación, rematando o mesmo o martes 11 de xullo.

Posteriormente publicarase en web o prazo para recollida destes vales.

LISTAXE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2023-2024

Xúntase listaxe de libros de texto para o curso 2023/2024, logo de correxir o ISBN da materia de inglés en 3º de primaria e de Ciencias Naturais en 2º

Desculpen as molestias.

INSTRUCIÓNS PARA DEVOLUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO PERTENCENTES AO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS (Alumnado de 3º e 4º de primaria)

O prazo máximo para devolvelos será o 21 de xuño 2023. Non se admitirán devolucións despois dese día e marcarase na aplicación como non devoltos. A falta de devolución será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2023/24.

CONDICIÓNS DE DEVOLUCIÓN

Prazo de devolución: do mércores 14, ata mércores 21 de xuño.

Devolveranse baixo a supervisión da titoría, que  comprobará se cumpren as condicións de devolución.

  • Os libros deben ser devoltos en bo estado, a ser posible sen o forro, sen marcas de lapis, bolígrafo, pegamento, e sen nome (por favor retírenlle as etiquetas co nome do alumno ou alumna).

  • ACTIVITY BOOK non se devolve, considérase material funxible. O CLASS BOOK é o que hai que devolver, de ser o caso.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTOS E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 23-24

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DO 20 DE MAIO ATA O 21 DE XUÑO

HORARIO:

TODOS OS DÍAS DE 10:00h A 14:00h

E OS LUNS POLA TARDE DE 15:30h A 17:30h

As solicitudes presentaránse preferentemente por vía electrónica nos formularios dispoñibles na aplicación informática "Fondolibros" (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), ou a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, (https://sede.xunta.gal) Para a presentación de solicitudes, poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e firma admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e Chave365  (https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365)

Opcionalmente tamén pode presentarse no centro docente utilizando o formulario ANEXO I, publicado na web da Consellería, e que estará a disposición dos interesados no centro docente, ou poden descargalo dos documentos adxuntos.

Xunto coa solicitude ANEXO I deberá presentarse:

        a) ANEXO II, comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar.

      b) Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación a 31 de decembro de 2021, poderán acreditar o    número de membros utilizando os seguintes medios:

  • Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.
  • Certificado ou volante de convivencia.
  • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

       c) Certificado do grao de discapacidade de calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

        d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero.

       e) A incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada ou rehabilitada acreditarase coa correspondente resolución xudicial.          

       f) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

       g) Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou titor/a ou titores carezan de DNI e NIE.

 

* DE TODA A DOCUMENTACIÓN que se presente, deberán achegar FOTOCOPIAS e os respectivos ORIXINAIS para verificar a súa autenticidade.

 

 

 

LISTAXE DEFINITIVO FONDO DE LIBROS PARA O CURSO 2022/23 E VALES DE MATERIAL

FONDO LIBROS:

Rematados os prazos correspondentes, publicamos a listaxe definitiva da adxudicación do fondo solidario de libros de texto convocadas na Orde do 29 de abril de 2022. Esta adxudicación corresponde ao alumnado de 3º e 4º de primaria.

Poden consultalas no taboleiro interior de anuncios do centro.

Ao alumnado que aparece nas listaxes, entregaráselles ao comezo de curso os libros asignados nas súas titorías. Lembren as familias, que hai libros e cadernos de traballo que deben mercar ao non estar incluídos no fondo solidario.

VALES DE MATERIAL:

A partir do xoves 14 de xullo, pódese pasar a recoller os vales de material escolar e de libros concedidos no fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar (Orde do 29 de abril de 2022).

Estes vales entregaranse ás familias na secretaría do cento en horario de mañán (9:30 a 13.30 h.) ata o 22 de xullo ou a partir do 1 de setembro, presentando a copia do rexistro de solicitude.

Estas axudas serán entregadas aos  pais/nais ou no caso de delegar noutra persoa deberá traer unha autorización asinada.

Distribuir contido


by Dr. Radut