Skip to Content

Consello escolar

Bienio académico 2022/24

Para accederes á composición do/a...

 • Consello escolar, preme aquí
  • Comisión económica, preme aquí
  • Comisión de convivencia, preme aquí
  • Comisión da biblioteca, preme aquí
  • Comisión de seguimento do estado das instalacións, preme aquí
 • Equipo directivo, preme aquí, inclusive información de contacto
 • Claustro
  • Comisión de coordinación pedagóxica (CCP), preme aquí, inclusive información de contacto
  • Listaxe de titorías, preme aquí, inclusive información de contacto
  • Listaxe de profesorado sen cargo, preme aquí, inclusive información de contacto
 • Persoal de administración e servizos, preme aquí
 • Xunta de persoas delegadas e subdelegadas, preme aquí

A continuación podes consultar os membros do consello escolar

Consello escolar
Presidencia Juan Carlos Pérez Mestre
Xefatura de estudos Rosa García Otero
Secretaría Mónica Castells Cividanes
Representantes do profesorado Mª del Carmen Redondo Pérez
  Mª Ángeles Fernández González
  Mar Álvarez Paredes
  Mª de Carmen González Dobarro
  Mª de los Ángeles Rúa Opazo
  José Antonio Ricoy Bugarín
  Sabela Laxe Díaz
Representante das persoas responsables de alumnado Ana Belén Fernández Souto
  Bayer Lloves, Andrea
  García López, José Ángel
Representantes do alumnado Manuel Veiras Nogueira
  Iria Sueiro Portela
  Cosme García Sola
  Mauro García Sola
Representante do persoal de administración e servizos García Prado, Alberto
Representante do Concello Pilar Comesaña Hermida

Comisión de convivencia, bienio académico 2022/24

Para accederes á composición do/a...

 • Consello escolar, preme aquí
  • Comisión económica, preme aquí
  • Comisión de convivencia, preme aquí
  • Comisión da biblioteca, preme aquí
  • Comisión de seguimento do estado das instalacións, preme aquí
 • Equipo directivo, preme aquí, inclusive información de contacto
 • Claustro
  • Comisión de coordinación pedagóxica (CCP), preme aquí, inclusive información de contacto
  • Listaxe de titorías, preme aquí, inclusive información de contacto
  • Listaxe de profesorado sen cargo, preme aquí, inclusive información de contacto
 • Persoal de administración e servizos, preme aquí
 • Xunta de persoas delegadas e subdelegadas, preme aquí

A continuación podes consultar os membros da comisión de convivencia

Comisión de convivencia
Presidencia Juan Carlos Pérez Mestre
Xefatura de estudo Rosa García Otero
Representantes do profesorado Mª de Carmen González Dobarro
  José Antonio Ricoy Bugarín
Representante das persoas responsables de alumnado Andrea Bayer Lloves
Representante do alumnado Mauro García Sola
  Iria Sueiro Portela
  Cosme García Sola
Representante do persoal de administración e servizos Alberto García Prado

Manterá tres reunións anuais de carácter ordinario, unha por trimestre, e con carácter extraordinario cantas veces sexa convocada pola súa presidencia.  Exercerá as seguintes funcións por delegación do consello escolar:

 1. Elaborar o plan de convivencia do centro e dinamizar todos os sectores da comunidade educativa, incorporando as súas iniciativas e achegas no procedemento de elaboración, desenvolvemento e seguimento do citado plan.
 2. Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de todos os membros da comunidade educativa e o cumprimento das normas de convivencia do centro.
 3. Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o fomento de actitudes para garantir a igualdade entre mulleres e homes, a igualdade de trato de todos os membros da comunidade educativa e a resolución pacífica de conflitos.
 4. Propor ao consello escolar as medidas que considere oportunas para mellorar a convivencia, así como dar conta a este, cando menos dúas veces ao longo do curso, das actuacións desenvolvidas e das correccións e medidas disciplinarias impostas.
 5. Propor, de ser o caso, á persoa titular da dirección do centro persoas que poidan formar parte do equipo de mediación.
 6. Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos termos en que fosen impostas e informar o consello escolar sobre o grao de cumprimento da normativa vixente.
 7. Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro.
 8. Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no centro, na cal se reflictan as iniciativas no ámbito do centro sobre a materia. Este informe será trasladado ao consello escolar do centro e ao correspondente servizo territorial de Inspección educativa.
 9. Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro docente ou polo órgano da Administración educativa con competencias na materia.

Comisión económica, bienio académico 2022/24

Para accederes á composición do/a...