Atención a Pendentes

Información para a recuperación das materias pendentes de matemáticas para o curso 2020 - 2021

 

AVALIACIÓN DO ALUMNADO COAS MATEMÁTICAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES

-

CURSO 2020-2021

O alumnado que teña algún curso de matemáticas pendente deberá entregar un traballo por cada O alumnado que teña algún curso de matemáticas pendente deberá entregar dous traballos durante o curso. A entrega destes traballos é obrigatoria para superar a materia pendente, ase­made, tamén é obrigatorio ter unha nota igual ou superior a 5 nos traballos para poder aprobar a mate­ria.

Os traballosconsisten na resolución duns boletíns de problemas que se lles entregará a cada alumno/a coa materia pendente ao inicio do curso. Os devanditos traballos entregaranse nas datas indicadas ao/á profesor/a que imparta clases no curso no que estea matriculado/a o/a alumno/a.

Como referente destes traballos teranse en conta as aprendizaxes imprescindibles reflectidas na modificación da programación do curso 2019-2020 así como os contidos impartidos aos que se fai mención na memoria da programación referida ao ano académico antes citado.

 

ALUMNADO COAS MATEMÁTICAS PENDENTES DE 1º E 2º DE ESO:

 

- Considerarase a materia aprobada se o/a alumno/a despois de entregar os traballos e ter neles nota igual ou superior a 5, aproba as matemáticas na 1ª e 2ª avaliación no curso que se atopa actualmente.

- No caso de que o/a alumno/a non teña aprobada as dúas avaliacións ou non teña entregados os traballos nas condicións antes mencionadas, terá que presentarse a unha proba escrita de toda a materia que se celebrará na data indicada. Neste caso, a nota final sairá de valorar nun 30% a nota dos traballos en nun 70% a nota da proba escrita.

 

ALUMNADO COAS MATEMÁTICAS PENDENTES DE 3º DE ESO E 1º DE BACHARE­LATO:

 

- Considerarase a materia aprobada se o/a alumno/a despois de entregar os traballos e ter neles nota igual ou superior a 5, e despois de realizar dúas probas escritas durante o curso , obtén unha nota igual ou superior a 5. Valorarase un 30% a nota dos traballos pre­sentados en un 70% a nota que resulte dos exames (media entre as dúas probas, caso de ter a primeira parte aprobada, ou ben nota da segunda proba no caso de non ter superada a primeira proba).

A primeira proba terá lugar durante a última quincena de xaneiro. Aqueles alumnos que superen esta proba que­da­rán liberados desa parte da materia para a segunda proba.

A segunda proba, que abarcará toda a materia impartida no curso anterior (agás a liberada na primeira proba só se se aprobou), terá lugar durante o mes de abril.

 

ALUMNADO DO PMAR COAS MATEMÁTICAS PENDENTES DE 1º OU 2º ESO:

 

- Considerarase a materia aprobada se o/a alumno/a ten nos traballos unha nota igual ou superior a 5. Será o profesor do ámbito científico e tecnolóxico o encargado de fixar as datas de entrega destes traballos.

 

OBSERVACIÓNS:

 

Para todos aqueles alumnos/as que non consigan superar as materias pendentes con cal­quera das opcións citadas anteriormente, disporán dunha convocatoria oficial ordinaria fixada dende Xefatura de Estudos a principios do mes de Maio, na que entrarán todos os contidos da materia impartida no ano anterior. Para presentarse a dita convocatoria xa non é necesario ter pre­sentado os traballos ao longo do curso.

Para o alumnado que suspenda a proba proposta no punto anterior, disporán dunha con­vocatoria oficial extraordinaria fixada tamén dende Xefatura de Estudos nos primeiros días de Setembro.

Para alumnado de bacharelato, tal e como indica a lei, non poderán ser avaliados da ma­teria de 2º ata ter unha avaliación positiva da de 1º.

Os estándares de aprendizaxe dos que se avaliará ao alumnado con materias pendentes, serán aqueles que figuren no apartado 4 da presente programación didáctica cun grao mínimo de consecución do 100%.

A atención ó alumnado con materias pendentes correrá a cargo do profesor/a que estea impartindo clases durante o curso, que a súa vez é o encargado do control dos traballos así como de cubrir os PTIs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATAS E MATERIA DOS EXAMES E TRABALLOS DE PENDENTES


ALUMNADO DE 2º ESO COAS MATEMÁTICAS DE 1º PENDENTES

 

Data

Materia

ENTREGA 1º TRABALLO

11 de xaneiro de 2021

Aritmética .

ENTREGA 2º TRABALLO

12 de abril de 2021

Álxebra . Xeometría. Funcións. Estatística e Probabilidade.

PROBA ESCRITA

16 de abril de 2021

Toda a materia


 


ALUMNADO DE 3º ESO COAS MATEMÁTICAS DE 2º PENDENTES

 

Data

Materia

ENTREGA 1º TRABALLO

11 de xaneiro de 2021

Aritmética .

ENTREGA 2º TRABALLO

12 de abril de 2022

Álxebra . Xeometría. Funcións. Estatística e Probabilidade.

PROBA ESCRITA

16 de abril de 2020

Toda a materia


 


ALUMNADO DE 4º ESO COAS MATEMÁTICAS ACADÉMICAS DE 3º PENDENTES

 

Data

Materia

1ª PROBA E ENTREGA 1º TRABALLO

11 de xaneiro de 2021 (traball.)

15 de xaneiro de 2021 (proba)

Aritmética . Álxebra.

2ª PROBA E ENTREGA 2º TRABALLO

12 de abril de 2021 (Traballo)

16 de abril de 2021 (2ª proba)

Xeometría. Funcións. Estatística e Probabilidade.


 

 


ALUMNADO DE 2º BAC COAS MATEMÁTICAS I PENDENTES

 

Data

Materia

1ª PROBA E ENTREGA 1º TRABALLO

11 de xaneiro de 2021 (trab.)

15 de xaneiro de 2021 (proba)

Aritmética . Álxebra.

2ª PROBA E ENTREGA 2º TRABALLO

12 de abril de 2021 (Traballo)

16 de abril de 2021 (2ª proba)

Xeometría. Funcións. Estatística e Probabilidade.


 


ALUMNADO DE 2º BAC COAS MATEMÁTICAS APLICADAS I PENDENTES

 

Data

Materia

1ª PROBA E ENTREGA 1º TRABALLO

11 de xaneiro de 2021 (trab.)

15 de xaneiro de 2021 (proba)

Aritmética . Álxebra.

2ª PROBA E ENTREGA 2º TRABALLO

12 de abril de 2021 (Traballo)

16 de abril de 2021 (2ª proba)

Xeometría. Funcións. Estatística e Probabilidade.


 

 


ALUMNADO DE PMAR COAS MATEMÁTICAS DE 1º OU 2º PENDENTES

 

Data

Materia

ENTREGA 1º TRABALLO

11 de xaneiro de 2021

Aritmética . Álxebra.

ENTREGA 2º TRABALLO

12 de abril de 2021

Xeometría. Funcións. Estatística e Probabilidade.


DATAS DE ENTREGA DE TRABALLOS

 

Para todo o alumnado con materias do departamento de matemáticas pendentes as datas de entrega de traballos serán:

1º traballo: 11 de xaneiro de 2021

2º traballo: 12 de abril de 2021

 

Salvaterra de Miño, Setembro de 2021

 

 

O Xefe do Departamento: Andrés E. Cabana González

NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN MOTIVADOS POLO COVID-19

Debido ao período excepcional no que estamos inmersos debido ás restricións causadas polo covid-19, foron modificados os criterios de cualificación do alumnado coa materia pendente de cursos anteriores.

Os novos criteriso de avaliación e cualificación para este alumnado aparecen reflectidos no apartado 2 da adaptación da programación do departamento á que podedes acceder facendo clic aquí.

Distribuir contido