Lingua Galega

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE DO CURSO ANTERIOR

Organización de actividades de seguimento, recuperación e avaliación da materia pendente de cursos anteriores.

Para 1º e 2º ESO acórdase darlles exercicios para entregaren AO LONGO DO PRIMEIRO e SEGUNDO TRIMESTRES. En caso de facelos ben e aprobar  as dúas primeiras avaliacións do curso presente, aprobarían a pendente. De non darse ese caso, irían a un exame en maio, con toda a materia.

 

Aos alumnos coa  lingua galega pendente de 3ºESOacórdase entregarlles cadanseu boletín de actividades de lingua e literatura para faceren por trimestre. As datas de entregas son as seguintes:-1º Boletín: xoves 1 de decembro.-2º Boletín: xoves 9 de febreiro.-3º Boletín: xoves 20 de abril. A súa entrega en forma e prazo ao profesor da materia en 4º da ESO ( Iago Castro), así como a súa avaliación positiva, pondera ata 1,5 puntos no exame de pendentes de maio ao que se ten que presentar.

 

Pendentes de lingua 1º BACHARELATO, realizarán un exame de toda a materia  a mediados do mes de febreiro; de non aprobaren, irán a o exame de pendentes de maio. A profesora de 1º Bacharelato pasaralles exercicios para repasar a materia pendente e poderán consultar dúbidas no recreo dos venres.

 

Todo o alumnado de calquera nivel ten dereito a un novo exame no mes de setembro.

 

PROFESORADO DO DEPARTAMENTO CURSOS QUE IMPARTE

1ºESO A,B,C  ………………………………………………………………………………………………………………Demetrio Prego

2ºA,B, ESO ……………………………………………………………………………………………………………….Manuel Rosende

 2ºC ESO e 2º  PMAR  ……………………………………………………………………………………………….Eduardo González

ORATORIA en 2º ESO…………………………………Montserrat  Teixeiro, Eduardo González e Manuel Rosende ;

3º ESO A, B, C  ………………………………………………………………………………………………………… Manuel Rosende;

 4º ESO A,B, C……………………………………………………………………………………………………………Montserrat Teixeiro

1º Bacharelato……………………………………………………………………………………………………………Montserrat  Teixeiro 

2º Bacharelato……………………………………………………………………………………………………………Eduardo González 

Módulo de Comunicación e sociedade I da FP Básica.........................................Demetrio Prego

A programación do módulo está presentada na aplicación  da Formación Profesional Básica.

Distribuir contido