Skip to Content

Información Alumnado Ciclos Informática

 

Límites de Faltas de Alumnado

Programacións didácticas (Curso 2020-21)

TODAS AS PROGRAMACIÓNS DO PRESENTE CURSO ESTÁN A DISPOR DO ALUMNADO E FAMILIAS NA AULA VIRTUAL

CS Administración de Sistemas Informáticos en Rede

1º Curso

 • Implantación de sistemas operativos
 • Planificación e administración de redes
 • Fundamentos de hardware
 • Xestión de bases de datos
 • Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
 • Formación e orientación laboral

2º Curso

 • Administración de sistemas operativos
 • Servizos de rede e internet
 • Implantación de aplicacións web
 • Administración de sistemas xestores de bases de datos
 • Seguridade e alta dispoñibilidade
 • Empresa e iniciativa emprendedora

CS Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma

1º Curso

 • Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
 • Sistemas informáticos
 • Bases de datos
 • Programación
 • Contornos de desenvolvemento
 • Formación e orientación laboral

2º Curso

 • Acceso a datos
 • Desenvolvemento de interfaces
 • Programación multimedia e dispositivos móbiles
 • Programación de servizos e procesos
 • Sistemas de xestión empresarial
 • Empresa e iniciativa emprendedora

FB Básica Informática e Comunicacións

 • Equipos Eléctricos e Electrónicos (EEE)  (Non se imparte este curso).
 • Montaxe e Mantemento de Sistemas e Compoñentes Informáticos  (Non se imparte este curso).
 • Operacións auxiliares para a configuración e a explotación
 • Instalación e mantemento de redes para transmisión de datos

 page | by Dr. Radut