Skip to Content

Ciclos Formativos

Clica na imaxe para ver o vídeo informativo sobre o ciclo medio de Xestión Administrativa.

No IES Leliadoura impártese 1 ciclo formativo de grao medio (XA) e 3 de grao superior (AF, ASIR, DAM):

CM Xestión Administrativa

 • Código: CMADG01
 • Duración: 2.000 horas
 • Currículo
 • Modalidade: Reglada Presencial
 • Horario: de luns a venres de 08:00 a 14:30 con dous recreos de 20 minutos ás 10:30 e ás 12:30.

Módulos

1º Curso

 • Inglés. 160 h.
 • Operacións administrativas de compravenda. 133 h.
 • Tratamento informático da información. 267 h.
 • Técnica Contable. 133 h.
 • Operacións auxiliares de xestión de tesouraría. 160 h.
 • Formación e orientación laboral. 107 h.

2º Curso

 • Comunicación empresarial e atención á clientela. 123 h.
 • Empresa e Administración. 123 h.
 • Operacións administrativas de recursos humanos. 123 h.
 • Tratamento da documentación contable. 105 h.
 • Empresa na aula. 156 h.
 • Formación en centros de traballo. 410 h.

CS Administración e Finanzas

 • Código: CSADG01
 • Duración: 2.000 horas
 • Currículo LOE
 • Modalidade: Reglada Presencial
 • Horario: de luns a venres de 08:00 a 14:30 con dous recreos de 20 minutos ás 10:30 e ás 12:30.

Módulos

1º Curso

 • Inglés. 160 h.
 • Xestión da documentación xurídica e empresarial. 80 h.
 • Recursos humanos e responsabilidade social corporativa. 80 h.
 • Ofimática e proceso da información. 240 h.
 • Proceso integral da actividade comercial. 133 h.
 • Comunicación e atención á clientela. 160 h.
 • Formación e orientación laboral. 107 h.

2º Curso

 • Xestión de recursos humanos. 105 h.
 • Xestión financeira. 123 h.
 • Contabilidade e fiscalidade. 157 h.
 • Xestión loxística e comercial. 105 h.
 • Simulación empresarial. 140 h.
 • Proxecto de administración e finanzas. 26 h.
 • Formación en centros de traballo. 384 h.

CS Administración de Sistemas Informáticos en Rede

 • Código: CSIFC01
 • Duración: 2.000 horas
 • Currículo
 • Modalidade: Reglada Presencial
 • Horario: de luns a venres de 08:00 a 14:30 con dous recreos de 20 minutos ás 10:30 e ás 12:30.

Módulos

1º Curso

 • Implantación de sistemas operativos. 213 h.
 • Planificación e administración de redes. 213 h.
 • Fundamentos de hardware. 107 h.
 • Xestión de bases de datos. 187 h.
 • Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información. 133 h.
 • Formación e orientación laboral. 107 h.

2º Curso

 • Administración de sistemas operativos. 140 h.
 • Servizos de rede e internet. 140 h.
 • Implantación de aplicacións web. 122 h.
 • Administración de sistemas xestores de bases de datos. 70 h.
 • Seguridade e alta dispoñibilidade. 105 h.
 • Empresa e iniciativa emprendedora. 53 h.
 • Proxecto de administración de sistemas informáticos en rede. 26 h.
 • Formación en centros de traballo. 384 h.

CS Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma

 • Código: CSIFC02
 • Duración: 2.000 horas
 • Currículo
 • Modalidade: Reglada Presencial
 • Horario: de luns a venres de 08:00 a 14:30 con dous recreos de 20 minutos ás 10:30 e ás 12:30.

Módulos

1º Curso

 • Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información. 133 h.
 • Sistemas informáticos. 186 h.
 • Bases de datos. 187 h.
 • Programación. 240 h.
 • Contornos de desenvolvemento. 107 h.
 • Formación e orientación laboral. 107 h.

2º Curso

 • Acceso a datos. 157 h.
 • Desenvolvemento de interfaces. 140 h.
 • Programación multimedia e dispositivos móbiles. 123 h.
 • Programación de servizos e procesos. 70 h.
 • Sistemas de xestión empresarial. 87 h.
 • Empresa e iniciativa emprendedora. 53 h.
 • Proxecto de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma. 26 h.
 • Formación en centros de traballo. 384 h.

Máis informaciónpage | by Dr. Radut