COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

       PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR CLASSROOM

 

Matrícula

Matrícula na ESA

PRAZO DE MATRÍCULA ATA O 10 DE SETEMBRO

Non quedes na casa!!!

 

Prazos e documentos de matrícula (Curso 2015-2016)

PRAZO DE MATRÍCULA

Do 25 de xuño ao 10 de xullo

DATAS DE MATRÍCULA PREFERENTE

1.º ESO: 6 de xullo
2º ESO:
6 de xullo

3.º ESO: 7 de xullo
4.º ESO:
7 de xullo

1.º BAC: 8, 9 e 10 de xullo
2.º BAC:
8, 9 e 10 de xullo

Impresos, nos anexos

1.º Bacharelato

SOBRE DE MATRÍCULA
1.º BAC

Contén todos os documetos que
forman parte do sobre de matrícula
(datos, materias, permisos,
alerta escolar, banco de libros...)

Actualizado: 3 de xullo

Impreso de matrícula

1 de xullo; 30 de xuño

 

 

 

 

Matrícula ordinaria, curso 2014-2015

PRAZO DE MATRÍCULA
Do 25 de xuño ao 10 de xullo

DATAS PREFERENTES

   1.º ESO__________Martes, 1 de xullo
   2.º, 3.º, 4º ESO__Mércores, 2 de xullo e xoves, 3 de xullo
   1.º BAC._________Luns, 7 de xullo
   2.º BAC._________Mércores, 2 xe xullo e xoves, 3 de xullo

                                   

Documentación necesaria

Educación Secundaria de Adultos (ESA)

Do 1 ao 15 de xuño estará aberto o prazo de solicitude de admisión para cursar a Ensinanza Secundaria para persoas adultas (ESA). Deberán entregar na secretaría do centro, en horario de mañá (9:00-14:00 horas) e martes tamén pola tarde (16:20-18:00 horas) o impreso oficial de solicitude acompañado dunha fotocopia do DNI e o Libro de Escolaridade ou historial académico de ensinazas cursadas.

Para máis información sobre os módulos e réxime de estudos, preme na imaxe ou descarga o tríptico nos documentos adxuntos.

 

Educación Secundaria de Adultos (ESA)

Do 1 ao 15 de xuño estará aberto o prazo de solicitude de admisión para cursar a Ensinanza Secundaria para persoas adultas (ESA). Deberán entregar na secretaría do centro, en horario de mañá (9:00-14:00 horas) e martes tamén pola tarde (16:20-18:00 horas) o impreso oficial de solicitude acompañado dunha fotocopia do DNI e o Libro de Escolaridade ou historial académico de ensinazas cursadas.

Para máis información sobre os módulos e réxime de estudos, preme na imaxe ou descarga o triptico nos documentos adxuntos.

 

 

Matrícula no Bacharelato (1º e 2º BAC)

 

CURSO 2012 - 2013

 MATRÍCULA EN BACHARELATO

DATAS PREFERENTES: 9 e 10 de xullo

HORARIO: de 9:00 a 14:00 h.

LUGAR: Secretaría do Instituto.

 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:

- Impreso de matrícula (Ver documento adxuntos)

- 2 fotos tamaño carné co nome e apelidos escritos detrás.

- Fotocopia do D.N.I.

- Copia do pago do Seguro Escolar ( 1,12 euros), na conta de Novagaliciabanco:

  2080-0205-76-3040009713  

 

 

O alumnado que se incorpore ao centro por primeira vez deberá aportar ademáis os seguintes documentos:

Certificación académica

Fotocopia da tarxeta do Sergas.

 

 

PARA TODO O ALUMNADO ademais solicitamos que entreguen cubertos e asinados os documentos seguintes se o consideran oportuno :

·         Autorización para o uso da imaxe pública do alumnado

·         Autorización para saídas no contorno próximo ao centro

·         Participación nos programas de apadriñamento e mediación

·         Autorización para saídas a última hora de producirse ausencia do profesorado

·         Autorización para saídas nos recreos.

·         Formulario de Alerta Escolar se é o caso

·         Participación no Programa Cuale

Matrícula en 1º de ESO

 

 

CURSO 

DATAS  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

1º ESO 

8 de setembro 

(Xoves) 

  

 

  

·         

Impreso de matrícula (Ver documento adxunto). 

·         

Fotocopia do DNI ou do libro de familia 

·         

Fotocopia da Tarxeta da Seguridade Social 

·         

Tres fotografías de carnet. 

·         

Certificado de empadroamento (só se é usuario do transporte escolar). 

·         

Certificación académica (se non procede do CEIP Santiago Apóstol ou CEIP Unión Mugardesa). 

 

 

 

Ademais solicitamos que entreguen cubertos e asinados os documentos seguintes se o consideran oportuno :

·        

Autorización para o uso da imaxe pública do alumnado

·        

Autorización para saídas no contorno próximo ao centro

·        

Participación nos programas de apadriñamento e mediación

·        

Solicitude de participar na sección bilingüe (2º, 3º ESO)

·        

Formulario de Alerta Escolar se é o caso

 

Matrícula en 2º, 3º e 4 de ESO

MATRÍCULA EN 2º, 3º e 4º DE ESO

DATAS PREFERENTES: 4 e 5 de xullo

HORARIO: de 9:00 a 14:00 h.

LUGAR: Secretaría do Instituto.

 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:

           Impreso de matrícula (ver documentos adxuntos) máis:

§     2 fotos tamaño carné co nome e apelidos escritos detrás.

§     Só para 3º e 4º ESO: copia do pago do Seguro Escolar ( 1,12 euros), na conta de 
        Novagaliciabanco:  2080-0205-76-3040009713
    

 

 

O alumnado que se matricule neste Centro por primeira vez, deberá adxuntar ademáis:

 

Certificación académica

Fotocopia do DNI

Fotocopia da cartilla da Seguridade social.

Libro de familia: Orixinal e fotocopias das follas do alumno e dos pais.

- 3 fotos tamaño carné co nome e apelidos escritos detrás.

Certificado de empadroamento (só se é usuario do transporte escolar).

 

Ademais solicitamos que entreguen cubertos e asinados os documentos seguintes se o consideran oportuno :

·        

Autorización para o uso da imaxe pública do alumnado

·        

Autorización para saídas no contorno próximo ao centro

·        

Participación nos programas de apadriñamento e mediación

·        

Solicitude de participar na sección bilingüe (2º, 3º ESO)

·        

Formulario de Alerta Escolar se é o caso

·        

Participación no Programa Cuale (3º e 4º ESO)

Acceso e matrícula (ESO)

O alumnado incorporarase, con carácter xeral, ao primeiro curso da educación secundaria obrigatoria, de acordo coas normas de promoción a estas ensinanzas, unha vez cursada a educación primaria, no ano natural en que cumpran os doce anos de idade, agás nos seguintes supostos:

a) Alumnado que permanecese un ano máis na educación primaria en virtude do establecido nas normas de promoción de ciclo destas ensinanzas.

b) Alumnado con altas capacidades intelectuais aos cales se lles flexibilizase o inicio e/ou a duración da educación primaria.

c) Alumnado con necesidades educativas especiais que prolongase a súa escolarización na educación primaria en centros ordinarios un ano máis do previsto no apartado a).

d) Alumnado que se incorpore tardiamente ao sistema educativo español, de acordo co establecido neste decreto.

 - - - O O O - - - 

A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN SÓ TEN NESTA PÁXINA UN VALOR INFORMATIVO. DEBE SER REVISADA NA SECRETARÍA DO CENTRO SEGUNDO AS ACTUALIZACIÓNS QUE SE INTRODUCEN TODOS OS CURSOS.

Documentación e impresos de matrícula. ACTUALIZACIÓN: 3 de xullo de 2017

 

Sobre de matrícula
1º ESO

 • Impreso de matrícula.
 • Fotocopia do DNI ou do Libro de Familia.

 • Dúas fotografías tamaño carné co nome e apelidos escritos por detrás.

 • Certificado de empadroamento (só se é usuario do transporte escolar)

 • Certificación académica (se non procede do CEIP Unión Mugardesa ou do CEIP Santiago Apóstolo).

 • Informe médico (só alumnado de primeira matrícula no centro).

 

Sobre de matrícula
2º ESO
+

 • Impreso de matrícula.

 • Dúas fotografías tamaño carné co nome e apelidos escritos pordetrás.

O alumnado que se matricule neste centro por primeira vez deberá achegar ademais:

 • Fotocopia do DNI.

 • Certificado de empadroamento (só se é usuario do transporte escolar)

 • Informe médico.

 

Sobre de matrícula
3ºESO
+

 • Impreso de matrícula.
 • Dúas fotografías tamaño carné co nome e apelidos escritos por detrás.

 • Copia do pagamento do Seguro Escolar: 1,12 euros na conta do Banco Pastor número 0072 – 0120 – 92 -0000100956

 

O alumnado que se matricule neste centro por primeira vez deberá achegar ademais:

 

 • Fotocopia doDNI.

 • Certificado de empadroamento (só se é usuario do transporte escolar)

 • Informe médico.

 

Sobre de matrícula
4ºESO
+

 • Impreso dematrícula.
 • Dúas fotografías tamaño carné co nome e apelidos escritos por detrás.

 • Copia do pagamento do Seguro Escolar: 1,12 euros na conta do Banco Pastor número 0072 – 0120 – 92 -0000100956

 

O alumnado que se matricule neste centro por primeira vez deberá achegar ademais:

 

 • Fotocopia doDNI..

 • Certificado de empadroamento (só se é usuario do transporte escolar)

 • Informe médico.

 

 
           
 

Sobre de matrícula
1ºBAC
+

 • Impreso de matrícula.
 • Fotocopia doDNI.

 • Dúas fotografías tamaño carné co nome e apelidos escritos por detrás.

 • Copia do pagamento do Seguro Escolar (1,12 euros na conta doBanco Pastor número 0072 – 0120 – 92 -0000100956

 • Certificado de empadroamento (só se é usuario do transporte escolar)

 • Certificación académica (se procede doutrocentro).

 • Informemédico(só alumnado de primeira matrícula no centro).

Sobre de matrícula
2ºBAC
+

 • Impreso de matrícula.
 • Dúas fotografías tamaño carné co nome e apelidos escritos por detrás.

 • Copia do pagamento do Seguro Escolar (1,12 euros na conta doBanco Pastor número 0072 – 0120 – 92 -0000100956

 

O alumnado que se matricule neste centro por primeira vez deberá achegar ademais:

 

 • Certificación académica

 • Fotocopia doDNI.

 • Informe médico.

 

     
           
  Impreso de matrícula
ESA

Impreso de matrícula

FP Básica

     

DOCUMENTOS

Distribuir contido