Novas

ADMITIDOS 4º DE ESO CURSO 2019-2020

Achegamos listaxe de admitidos de 4º de ESO para o curso 2019-2020.

ADMITIDOS 4º DE ESO CURSO 2019-2020

Achegamos listaxe do alumnado admitido en 4º de ESO que solicitou praza para o curso 2019-2020.

PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2019-2020

 

Debido á existencia de máis demanda que oferta de prazas escolares nos cursos de 1º de ESO e de bacharelato, ábrese o proceso de baremación durante 10 días hábiles para ditos cursos. Daquela, ATA O 5 DE ABRIL os proxenitores ou titores legais do alumnado que solicitou admisión nos cursos de 1º de ESO ou 1º de bacharelato para o curso 2019-2020 deberán presentar na secretaría do centro a documentación xustificativa que a continuación se indica, tal e como recolle a orde de admisión ao efecto e as instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o proceso de admisión de alumnado:

 • Domicilio fiscal e renda per cápita da unidade familiar. Aínda que se autorizase a consulta automática, deben facer constar expresamente na solicitude a cantidade correspondente á base impoñible no caso de declaración conxunta, ou á base impoñible de cada un dos declarantes da unidade familiar no caso de declaración individual; deste xeito consignarán a cantidade que resulta da suma das casiñas 415 (base impoñible xeral) e 435 (base impoñible do aforro) da correspondente declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) do ano 2017. Cando non se presente a declaración do IRPF constarán os ingresos segundo os datos tributarios que facilite a Axencia Estatal de Administración Tributaria. A cantidade antes mencionada dividirase polo número de membros da unidade familiar referido ao día 28 de febreiro de 2019.

 • Condición de familia numerosa (non é necesario acreditala documentalmente en caso de ter autorizado a consulta na solicitude presentada).

 • Discapacidade do alumnado, proxenitores, titores ou irmáns recoñecida pola Xunta de Galicia (non é necesario acreditala documentalmente en caso de ter autorizado a consulta na solicitude presentada).

 • Existencia de irmáns ou irmás matriculados no centro.

 • Nai, pai, titor ou titora que traballe no centro.

 • Proximidade do centro ao domicilio familiar (esixirase certificado de empadroamento onde conste a data de alta ou data de inscrición) ou ao lugar de traballo dos pais/nais ou titores (esixirase certificado da empresa ou ente público no que se traballe).

 • Condición de familia monoparental. Esixirase certificación de recoñecemento da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia.

 • Expediente académico (só para 1º de bacharelato; presentarase certificación académica de 3º de ESO).

 

RESERVA ALUMNADO PROCEDENTE DE CENTROS ADSCRITOS CURSO 2019-2020

ALUMNADO ADMITIDO DE 1º DE ESO PARA O CURSO 2019-2020:

 1. Barja Cernadas, Clara
 2. Domínguez Doce, Ada
 3. Sánchez de Toca Garrote, Diego

 

AVISO PARA O ALUMNADO QUE FORMALIZOU A RESERVA PARA 1º DE BACHARELATO:

Debido á EXISTENCIA de máis solicitudes de reserva que de prazas ofertadas, AS FAMILIAS SOLICITANTES DEBEN PRESENTAR SOLICITUDE DE ADMISIÓN ENTRE O 1 DE MARZO E O 20 DE MARZO. Poderán facelo ben na secretaría do IES Canido, ben a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, ben a través da páxina web da Consellería de Educación.

Días de libre disposición do centro

 

Confirmamos ás familias que este venres, día 13 de outubro, non será lectivo. Agardando aprobación por parte da Inspección Educativa do outro día de libre disposición do centro, o luns 30 de abril, lembramos tamén que a Consellería de Educación escolleu o 7 de decembro como Día do Ensino. Para calquera dúbida, consultade o Calendario escolar 2017/18.

Distribuir contido