Programación

Programación galego curso 23/24

                                                               DISTRIBUCIÓN POR NIVEIS

  • LIMIAR: | Marco legal | Contexto educativo | Metodoloxía | Recursos | Atención á divesidade | Temporalización
  • NIVEL INTERMEDIO B2: |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación
  • NIVEL NIVEL AVANZADO C1: |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación
  •  NIVEL NIVEL AVANZADO C2: |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación
  • AVALIACIÓN DE PROGRESO:

O profesorado levará a cabo a avaliación de progreso mediante a realización de tarefas que lle permitan coñecer o progreso do seu alumnado en cada unha das cinco actividades de lingua. Esta avaliación terá únicamente valor orientativo para o alumnado sobre o seu aproveitamento académico, e serviralle ao profesorado para coñecer o grao de cumprimento no desenvolvemento da programación didáctica.

Distribuir contido