Normas de funcionamento do servizo de préstamo

NORMAS DE BIBLIOTECA

EMPRÉSTITO DE LIBROS NA BIBLIOTECA:
1.    O horario de empréstito restrínxese ao que figura na porta de entrada. Cando acabe este horario o alumnado deberalle devolver o libro ao profesor/a que alí estea, aínda que a biblioteca continúe aberta máis tempo.

2.    Pódese emprestar calquera libro que estea nos andeis da biblioteca despois de que o alumno amose o seu número de lector.

EMPRÉSTITO DE LIBROS PARA O DOMICILIO:

Consulta do catálogo:  http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/Biblioteca.aspx?CodigoBiblioteca=OEJ001

1.    O horario de empréstito restrínxese exclusivamente ao que figura na porta de entrada aínda que a biblioteca permaneza aberta máis tempo.

2.    Están exentos do empréstito para o domicilio os dicionarios, así como aquelas     gramáticas ou exemplares únicos, por raros ou antigos. Pódese emprestar para o domicilio o resto do material: libros de texto, libros de lectura, revistas, material audiovisual, etc.

3.    Cada lector poderá levar en empréstito non máis de tres números de rexistro distintos por un período de  15 días  . O empréstito poderase renovar unha vez mais, sempre que o libro e/ou m.a. non fose solicitado por outro lector.
Para a realización do empréstito ou renovación do mesmo cómpre amosarlle o número de lector ao profesor/a que estea facendo os empréstitos.
Ademais, tendo en conta que nos períodos de vacacións non hai servizo de empréstito, e que nalgún outro día se pode suspender o servizo por causas alleas á vontade dos usuarios, os libros emprestados ou renovados, no seu caso, non terán que devolverse ata o primeiro día con servizo de empréstito, cando a data da súa devolución coincida cun destes días sen servizo.

4.    En canto aos casos de atraso na devolución de libros e/ou material audiovisual, téñense en conta as seguintes medidas:
•    Por atraso de ata 7 días, amoestación verbal, prohibición de levar libros ou m.a. nese día e, no seu caso, prohibición de renovación.
•    A partir do oitavo día de atraso na devolución de libros ou m.a., suspensión por un mes do dereito de empréstito.
•    A partir dun mes de atraso na devolución de libros ou m.a., suspensión polo resto do curso académico.

5.    Os libros perdidos ou deteriorados deberanlle ser restituídos ou aboado o seu importe á Escola Oficial de Idiomas polo prestatario. Se procede a restituír ou aboar o libro ou m. a. dentro do prazo que tiña para devolver o orixinal, non lle corresponderá sanción ningunha. Tampouco se o atraso non lle é imputable por ter encargado o material e este aínda non chegou. Pero se se atrasa por falta de dilixencia en restituír o material perdido ou avariado, aplicaránselle as sancións por atraso previstas nos casos de atraso na devolución de material. Nos casos de perda de material, o prestatario infractor non recuperará o dereito de empréstito ata que repoña ou aboe o importe do material.

Distribuir contido