Oferta: Alemán, Chinés, Español para estranxeiros, Francés, Galego, Inglés, Italiano e Portugués. ¿Queres aprender ou perfeccionar un idioma?

Elección da persoa que presida a Xunta de Delgados

A Xunta de representantes do alumnado, na que se elixirá a persoa que a presida, terá lugar o día 14 de novembro 2019 ás 20:15 na  Sala de Conferencias da EOI de Ourense. Ver convocatoria e normativa.

Curso Integrado de Portugués

PROBA PARCIAL DE PROGRESO: 1ª AVALIACIÓN DO 14 Ó 21 de NOVEMBRO de 2019. Ver calendario Nivel Básico A2.

THAT'S ENGLISH.

COMEZO DAS CLASES: 7 OUTUBRO

PRAZO DE MATRÍCULA PARA THAT´S  ENGLISH:

Organización do curso 2019/20

       CAMBIOS DE GRUPO: A partir do 04/11, o alumnado que o precise poderá solicitar cambio de grupo en calquera momento. Ler toda a información aquí.

       ALUMNADO DE CURSOS INTEGRADOS. Ler información para Portugués Integrado aquí

       REASIGNACIÓN DE NIVEL:
Ao longo do mes de outubro, as escolas poderán realizar modificacións na adscrición inicial do alumnado de novo acceso que precise unha nova valoración do seu nivel de dominio do idioma, co obxecto de asignarlle praza nun nivel distinto. A dita reasignación realizarase por proposta xustificada do/a profesor/a do grupo, ratificada polo departamento. Para estes efectos, os departamentos determinarán o nivel que lle corresponde a través dunha proba de clasificación.
Igualmente, o antigo alumnado que non estivera matriculado no curso anterior (2018-19) e non renunciara ou lle fose anulada a matrícula poderá ser adscrito a calquera dos cursos inferiores ao nivel que xa ten superado. A matrícula deste alumnado terá a consideración de matrícula de actualización
En ambos os casos, a nova adscrición estará suxeita á dispoñibilidade de prazas e non suporá a expedición do certificado do curso de procedencia do alumnado nin dos niveis que xa teña superados. O/A alumno/a deberá aceptar a reasignación de curso, asinando o documento da proposta (anexo VI da Circular de matrícula). Esta circunstancia non terá efectos académicos e farase constar no expediente do/a alumno/a.

Oferta educativa curso 2019/2020

Oferta educativa na EOI e Seccións: nivel, grupo, horario e aulas. Premer no Idioma ou Sección correspondente.

    OFERTA HORARIA EOI OURENSE E SECCIÓNS
ALEMÁN CHINÉS ESPAÑOL FRANCÉS GALEGO INGLÉS ITALIANO PORTUGUÉS
A_PONTE
CELANOVA O_BARCO CARBALLIÑO RIBADAVIA
VERÍN

VER OFERTA DE CURSOS MONOGRÁFICOS .Son cursos dunha duración de 30 ou 60 horas (cuadrimestrais ou anuais) dirixidos ó público en xeral, estea ou non matriculado nun curso ordinario na EOI. 

Proxecto Club de Lectura

Xa están publicadas todas as actividades previstas para o curso 2019/20 ( Ruta literaria por Oporto, libros de lectura e sesións de debate). Ver toda a información AQUÍ

Viaxe a Rusia Entroido 2020

Rusia

Viaxe cultural a Rusia na semana do entroido. Queres máis información?

Distribuir contido