Accesos directos

Accesos directos por titulación

Pódese acceder a un curso distinto de primeiro de básico mediante titulación ou certificado recollido no Anexo da Orde do 21 de xuño de 2016, que dará acceso ao primeiro curso do nivel inmediatamente superior ao acreditado. 

Para os accesos por titulación de galego e español como lengua estranxeira, consulte o Anexo I

As persoas co título de bacharel acceden ao primeiro curso de nivel intermedio B1 do idioma que acrediten como primeira lingua estranxeira. É preciso presentar un certificado que acredite ter superado o bacharelato con ese idioma como primeira lingua estranxeira.

Distribuir contido