Organigrama

Persoal docente e non docente. Organigrama.

ENQUISA CONVIVENCIA ESCOLAR CURSO 2020/2021

De acordo co establecido no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar, constituíuse o Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autónoma de Galicia e aprobouse a Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2015-2020: educonvives.gal.

No marco desta estratexia realizáronse no 2015 e no 2019 as enquisas de diagnose que permitiron identificar os puntos fortes e febles na xestión da convivencia e na resolución de conflitos nos centros educativos. Transcorrida esta etapa é necesario elaborar unha nova estratexia de convivencia para o período 2021-2025. Neste contexto, faise necesario a realización dunha nova enquisa de diagnose de convivencia de carácter censal e que terá unha periodicidade bianual. A recollida de datos farase mediante unha ferramenta informática en liña, de xeito automatizado e totalmente anónimo.

As familias que desexen participar teñen que cubrir unha enquisa por cada centro no que teña matriculado algún fillo ou filla, independentemente do número de nenos e nenas que cursen estudos no mesmo centro. O seu código de acceso á recollida de datos sobre convivencia escolar, seralle proporcionado polo centro e serve só para evitar que xente allea ao centro entre na aplicación, pero non serve para identificalo a vostede. A súa opinión é moi importante e valiosa para mellorar a convivencia escolar polo que lle solicitamos que preste atención e responda con responsabilidade. Este código servirá tan só unha vez; se tivese algún problema con el ou precisase un novo pode poñerse en contacto coa dirección do centro.
Agradecémoslle a súa colaboración e participación nesta recollida de datos.

Tamén poden cubrir esta enquisa o alumnado de 5º e 6º de primaria, e o persoal docente e non docente.

MOI IMPORTANTE: O prazo comeza o día 12 de abril e remata o 29 de abril de 2021 (ambos inclusive)

Nas seguintes ligazóns pódese acceder ao formulario para a recollida de datos:

 (Estarán dispoñibles a partir do 12 de abril)

   PARA AS FAMILIAS  

  PARA O ALUMNADO DE 5º E 6º DE PRIMARIA  

  PARA O PERSOAL DOCENTE  

  PARA O PERSOAL NON DOCENTE    

 

 

 

 

 

 

 

Para garantir a seguridade do proceso a aplicación utiliza un certificado de seguridade da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre que pode non ser recoñecido por todos os navegadores. Se recibe unha mensaxe de alerta non se preocupe. Pode confiar plenamente na seguridade da páxina.

 

ORGANIGRAMA CURSO 2020-2021

EQUIPO DIRECTIVO: Andrea Tato Vega

EQUIPO COVID: Os teléfonos só para avisos e urxencias. Consultas sobre o Plan adaptación Covid e medidas escribir ao e-mail. Grazas.

 • Andrea Tato (Coordinación) 653899773 - email: andrea@edu.xunta.gal
 • Felipe Ulloa (Apoio e suplencia) 680354128 - email: felipeulloagonzalez@edu.xunta.gal

PERSOAL DOCENTE

CLAUSTRO

 • Andrea Tato Vega
 • Felipe Ulloa González
 • Rubén Real Sánchez
 • Mª Nieves Fernández Dobarro
 • Laura Olga Pérez Prieto
 • Iago Gómez Fernández

 COORDINACIÓNS

 • Biblioteca/PlamB.- M. Nieves Fdez. Dobarro
 • TIC.- Felipe Ulloa González
 • Equipo Covid.- Coord.: Andrea Tato. Apoio: Felipe Ulloa
 • Convivencia.- Rubén Real Sánchez
 • PFPP.- Andrea Tato Vega
 • EDLG.- Claustro
 • CCP.- Claustro
 • Plurilinguismo e plurinfantil.- Laura Olga Pérez Prieto
 • Edixgal.- Iago Gómez Fernández

TITORÍAS

 • Aula mixta de E. Infantil.- Felipe Ulloa González
 • Aula mixta de 1º. 2º e 3º de E. Primaria.- Laura Olga Pérez Prieto
 • Aula mixta de 4º, 5º e 6º de E. Primaria.- Iago Gómez Fernández

ESPECIALISTAS

 • Música.- Andrea Tato Vega
 • Lingua Inglesa e plurilingüismo (Plástica).- Laura Olga Pérez Prieto
 • Educación Física.- Iago Gómez Fernández
 • Orientadora.- Emilia Anta 
 • Relixión.-  Sandra García
 • Audición e Linguaxe.- Rubén Real Sánchez
 • Pedagoxía Terapéutica.- Mª Nieves Fernández Dobarro
 • Informática/Digicraft.- Iago Gómez Fernández
 • Apoio e reforzo.- sen adxudicar

 

PERSOAL NON DOCENTE

 • COIDADORA AUXILIAR E RESPONSABLE DE COMEDOR.- Marga
 • COCIÑEIRA.- Maica
 • COIDADORES DE COMEDOR.- Pablo e Gela
 • LIMPEZA E MANTEMENTO.- Concha
 • AUXILIAR DE CONVERSA.-  Aaron Brown
Distribuir contido (C01 _th3me_)