PLAN ENSINO VIRTUAL NO CONTEXTO COVID-19

Estimadas familias:

Tendo en conta a normativa establecida no Plan de Ensino Virtual ante a Covid-19, aprobado pola Resolución conxunta, do 4 de novembro de 2020, das Consellerías de Cultura, Educación e Universidade e de Sanidade pola que se aproba a actualización do “Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020- 2021” (...) en centros educativos non universitarios, o centro escolar elaborou dito Plan incluido no Plan de Contixencia que podedes consultar no Anexo I do Plan de adaptación á situación Covid-19 no curso 2020/2021.

Ante un posible peche de aula ou de centro no contexto Covid-19, o alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria terán un "Horario espello"  que se realizará a través da plataforma Webex (60% da carga lectiva de cada materia e o 40% restante para dedicación persoal do alumno para realizar aquelas tarefas programadas na Aula Virtual).

En canto ao alumnado de Educación Infantil (3, 4 e 5 anos) e o alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria, recibirán atención educativa a través da Aula Virtual. Ademais, de xeito voluntario e puntual terán a posibilidade de contactar cos mestres para titorías/seguimento das tarefas a través da plataforma Webex.

Os titores poranse en contacto con todas as familias do alumnado do centro para levar a cabo probas piloto nos vindeiros días.

O alumnado con NEE recibirá ademais da atención educativa pola Aula Virtual, tamén a través da plataforma Webex, mediante videochamadas programadas todas as semanas cos especialistas (AL/PT).

En caso de peche pola situación Covid-19, o alumnado de 3º,4º,5º e 6º E.P. está obrigado a participar nas clases non presenciais con aproveitamento. Para garantir o dereito á educación e á equidade, o centro pon á disposición das familias que así o precisen, os equipos informáticos necesarios para o seguimento do ensino virtual (agás o alumnado incorporado ao Proxecto E-Dixgal, posto que xa dispón de ultraportatil). Para solicitar un equipo informático contactar coa dirección do centro.

O obxectivo ante esta posible situación será que o ensino virtual sexa o máis similar posible ao presencial.

Un saúdo.

Andrea Tato Vega.

NOTA: Os horarios espello serán próximamente publicados nos blogs das aulas, facilitando as ligazóns ás salas webex de cada mestre en cada unha das sesión/materias.

AdxuntoTamaño
ANEXO I_PLAN DE CONTINXENCIA_modificado 8_11_20_con do_datos ocultos.pdf618.64 KB