Admisión 2021-2022


6. PRAZO DE MATRÍCULA PARA O NOVO ALUMNADO. 20 A 30 DE XUÑO
 

A documentación poderá descargarse nesta web ou recollerse na secretaría do centro a partir do 15 de xuño.

5.  PUBLICACIÓN DAS LISTAXES


 

 

Segundo o recollido nas Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o proceso de admisión de alumnado para o curso académico 2020-2021 no apartado 7. a) e b), a consulta por parte das familias das listaxes provisionais e definitivas só se poderá realizar de forma:

 • PRESENCIAL no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar, ou
 • NON PRESENCIAL única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional da Moneda e Timbre.
LISTAXES DEFINITIVAS. 12 DE MAIO.
 • Publicadas no taboleiro do centro as listaxes provisionais de alumnado admitido e non admitido.
LISTAXES PROVISIONAIS. 14 DE ABRIL.
 • Publicadas no taboleiro do centro as listaxes provisionais de alumnado admitido e non admitido.
 • Nos niveis nos que non foi preciso baremar (4ºEI e 3ºEP) todas as solicitudes figuran como admitidas.
4. OFERTA DE PRAZAS 2021-2022. SOLICITUDES DO 1 AO 22 DE MARZO.
 • As vacantes definitivas en cada un dos niveis publicaranse antes do 1 de marzo.
 • O número de solicitudes presentadas irase actualizando a diario.
 • Horario de oficina durante o proceso: Luns a venres de 09:00h a 14:00h, martes de 16:00h a 19:00h.
NIVEL    VACANTES
RESERVA (*) TOTAL   SOLICITUDES
4º EI (3 ANOS) 75 9 75 73
5º EI (4 ANOS) 1   1 2
6º EI (5 ANOS) 1 1 4
1º EP 0 0 0 0
2º EP 1   1 2
3º EP 3 3 1
4º EP 0 0 3
5º EP 0 0 1
6º EP 0 0 -
TOTAL  81 9 81 86
 • NIVEIS NOS QUE HAI QUE BAREMAR
 • Reserva(*): Prazas reservadas para alumnado con NEAE. Aquelas non solicitadas acumularanse á quenda ordinaria.
3. ALUMNADO SOLICITANTE DE RESERVA NO IES ROSALÍA DE CASTRO 
 
 • Publicadas no taboleiro de anuncios as listaxes provisionais de admitidos (23/02/2021).

Segundo o recollido nas Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o proceso de admisión de alumnado para o curso académico 2020-2021 no apartado 7. a) e b), a consulta por parte das familias das listaxes provisionais e definitivas só se poderá realizar de forma:

 • PRESENCIAL no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar, ou
 • NON PRESENCIAL única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional da Moneda e Timbre.
2. LEXISLACIÓN, AVISOS E INFORMACIÓN XERAL
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS XESTIONADOS POLA ANPA
 
1. CALENDARIO DO PROCESO E PRAZOS

 

 • VACANTES. ANTES DO 1 DE MARZO. Publicación das vacantes que hai no centro.

 • SOLICITUDES. 1 a 22 de MARZO.
 • Presentación de solicitudes xunto coa fotocopia cotexada do libro de familia ou do DNI do neno/a. (Tamén se poderá entregar a documentación acreditativa dos criterios do baremo)
 • A solicitude será única segundo o modelo ANEXO II, que poderá:

           Nestes casos a instancia sempre deberá ser entregada no centro e no prazo indicado.

 • Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica:

 • DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA. 25 DE MARZO A 9 DE ABRIL. 10 días hábiles a partires dos dous días seguintes ao remate do prazo de presentación de solicitudes. Entrega da documentación acreditativa dos criterios do baremo.
 • LISTAXES PROVISIONAIS. ANTES DO 25 DE ABRIL  Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos. Poderanse formular reclamacións contra as listaxes no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.
 • LISTAXES DEFINITIVAS. ANTES DO 15 DE MAIO. Unha vez resoltas as reclamacións presentadas, publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido (contra esta publicación cabe recurso de alzada perante o Xefe Territorial no prazo dun mes).
 • MATRÍCULA. 20 A 30 DE XUÑO. Formalización da matrícula dos alumnado admitido