Organigrama

Órganos de dirección


  Procesos electorais
Equipo directivo

DIRECCIÓN
XEFATURA DE ESTUDOS
SECRETARÍA

 

D. XOSÉ M. CASALEIRO FERNÁNDEZ
Dª. MARTA VELEIRO RODRÍGUEZ
Dª. MONTSERRAT BLANCO VÁZQUEZ

Órganos colexiados
   

CONSELLO ESCOLAR DO CENTRO

CLAUSTRO DE PROFESORADO

 

Distribuir contido