Organigrama

Órganos de dirección


  Procesos electorais
Equipo directivo

DIRECCIÓN
XEFATURA DE ESTUDOS
SECRETARÍA

  Dª. MARTA VELEIRO RODRÍGUEZ
Dª. BEATRIZ ROMERO PARADA
D. JUAN MANUEL OGANDO DA COSTA GUARDA

 

Órganos colexiados
   

CONSELLO ESCOLAR DO CENTRO

CLAUSTRO DE PROFESORADO

 

Distribuir contido