Formulario. Portas abertas

Submissions for this form are closed.

Información do proceso de admisión neste ENLACE.

Días nos que se van celebrar as XORNADAS DE PORTAS ABERTAS:

DÍA 16:00 17:15 AFORO
18 DE FEBREIRO COMPLETO COMPLETO 10 PERSOAS POR SESIÓN

25 DE FEBREIRO COMPLETO COMPLETO
3 DE MARZO COMPLETO COMPLETO
4 DE MARZO COMPLETO COMPLETO

O aforo completarase por orde de recepción, podendo asistir só un adulto por cada solicitude de admisión. Ás persoas solicitantes confirmaráselles a participacion vía telefónica ou por correo electrónico.

Na visita respectaranse as medidas de prevención e protección determinadas no Plan de Adaptación á situación COVID do centro. En función da situación sanitaria tanto as datas como os aforos puideran ser susceptibles de modificación.

 

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NAS XORNADAS:

  • NO TELÉFONO: 881866419

 

  • FORMULARIO DE INSCRICIÓN COMPLETO
Infórmaselle de que os datos persoais facilitados quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, como responsable do ficheiro. Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, edificio administrativo de San Caetano, s/n, 15781, Santiago de Compostela, ou mediante o envío dun correo electrónico a sxt.cultura.educacion@xunta.gal