Secretaría

ADMITIDOS E EXCLUIDOS DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

CONCEDIDO EDIXGAL POLO CAL OS NENOS/AS DE 5º E 6º DE PRIMARIA NON TERÁN LIBROS DE TEXTO IMPRESOS.

O MATERIAL QUE SE NECESITARÁ ESTABLECERAO CADA PROFESOR/A EN SETEMBRO.

OS VALES DE MATERIAL E LIBROS DE TEXTO RECOLLERANSE O VENRES 5 DE 10 A 13 (TAMÉN SE PODEN RECOLLER EN SETEMBRO).

INFANTIL NON TEN AXUDAS

PRIMARIA 1º E 2º VALES DE LIBROS E MATERIAL.

PRIMARIA 3º, 4º VALES DE MATERIAL E LIBROS DE PRÉSTAMO QUE LEVARANOS EN SETEMBRO.

PRIMARIA 5º E 6º VALES DE MATERIAL , OS LIBROS SON DIXITAIS.

A LISTA DE AXUDA A MATERIAL E LIBROS ESTÁ PUBLICADA NO TABLÓN DE ANUNCIOS DO COLEXIO.

LISTA DE ADMITIDOS/EXCLUIDOS

FONDO/AXUDA LIBROS E MATERIAL 2019-20

 Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar para o alumnado de primaria, ESO e educación especial para o curso escolar 2019/2020

 

Artigo 3. Renda per cápita da unidade familiar

1. Para os efectos desta orde, a renda per cápita da unidade familiar é o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2017 ...

Este formulario (anexo I) tamén estará dispoñible:

a) No portal educativo, enderezo http://www.edu.xunta.gal

b) Nas dependencias das xefaturas territoriais da consellería competente en materia de educación.

c) Na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

  PRAZO ATA O 21 DE XUÑO (INCLUIDO). NON SE RECOLLERÁN SOLICITUDES FÓRA DE PRAZO.

SE ALGUNHA FAMILIA QUERE O ANEXO I QUE O PIDA A SECRETARÍA DO COLEXIO.

 PODEN PEDILO TODOS OS ALUMNOS QUE CURSEN PRIMARIA E SECUNDARIA NO CURSO 2019-20:

·         6º DE INFANTIL QUE PASAN PARA 1º DE PRIMARIA

·         1º- 6º DE PRIMARIA (6º QUE PASAN PARA 1º ESO ENTREGARAO NO INSTITUTO)

 

INSTRUCCIÓNS DE ADMISIÓN DE ALUMNADO

 

·         O alumnado matriculado no centro ten garantida a súa permanencia nel, polo tanto, o cambio de curso, ciclo, nivel ou etapa non requirirá un novo procedemento de admisión, agás que coincida cun cambio de centro.

·         Reserva de praza para o centro ao que se estea adscrito 01 - 15 de febreiro. (Primaria--ESO)

·         Sorteo público a efectos de desempate última semana de febreiro e antes do 1 de marzo.

·         Publicación de postos escolares vacantes antes do 1 de marzo.

·         Presentación en prazo ordinario de solicitudes de admisión 01 - 20 de marzo. (Infantil)

·         Presentación documentación acreditativa dos criterios de baremo 10 días hábiles contados a partires dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión.

·         Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas Antes do 25 de abril.

·         Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas antes do 15 de maio.

·         Formalización da matrícula en educación infantil e primaria 20 - 30 de xuño. (Infantil)

·         Formalización da matrícula en ESO 25 de xuño - 10 de xullo.(Primaria--ESO)

   

 

LEMBRASE QUE PARA FACER A RESERVA DE PRAZA E PEDIR CALQUER AXUDA OU SUBVENCIÓN NA ESO É NECESARIO TER O DNI DO ALUMNO.

 

  • DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

PUBLICACIÓN DAS AXUDAS PARA LIBROS, MATERIAL, FONDO DE LIBROS E VALES

As listaxes definitivas están publicadas no taboleiro de anuncios do centro e en fondolibros https://www.edu.xunta.es/fondolibros/.

Os vales entregaranse a partir do día tres de setembro.

Powered by Drupal - Design by artinet