PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA TRABALLAR NA CASA

Estimadas familias, remitíndonos as directrices da Conselleria ante a situación actual e para seguir ca labor pedagóxica durante iste periodo o Claustro de mestres e mestras establecemos as seguintes directrices,que irán aparecen o longo dos días:( FAI CLIC NAS IMAXES E NAS PALABRAS DESTACADAS PARA ABRIR AS ACTIVIDADES)

NECESITAS IMPRIMIR, O CONCELLO DE PANTÓN AXÚDACHE

INFANTIL:   

3 ANOS
4 ANOS
5 ANOS

 

1º, 2º,3º E 4º PRIMARIA: 

ASIGNATURAS 1ºPRIMARIA 2ºPRIMARIA 3ºPRIMARIA 4ºPRIMARIA
MATEMÁTICAS FICHA I ,II, III, IV

FICHA I, II, III, IV, V, VI

VIDEOI, II, III, IV

FICHA I, II, III, IV, V

FICHA I

FICHA I, II, III, IV, V, VI
CCNN

FICHA I, II,III, IV, V

FICHA I, II, III, . V , VI, VII FICHA I, II
FICHA I, II 
CCSS

FICHA I, II,

TEMA 4

FICHA I,IIIV

TEMA 4

FICHA I, II
FICHA I, II
LINGUA FICHA I, II, III,IV FICHA I, II , III, III, IV, V

FICHA I, II, III, IV, V

FICHA VI

LECTURA 

FICHA I, II, III, IV

FICHA (I-V)

LECTURA 

LENGUA FICHA I, II, III

FICHAS  , II, III, III, IV,V

VIDEO

FICHA III, III, IV
FICHA I, II, III
INGLÉS FICHASI, II, III, IV, V
FICHAS I, II, III, IV, V
FICHAS I, II, III, IV, V FICHAS I, II, III, IV, V, VI
VALORES FICHA I, II, III FICHA I, IIIII  FICHA  FICHA
RELIXIÓN  ENLACE FICHAS ENLACE FICHAS
 ENLACE FICHAS ENLACE FICHAS

   

 

5º E 6º PRIMARIA:

Traballarase con material actualizado a través da plataforma Edixgal seguindo as indicacións que se adxuntan en cada materia.

Para calquera dúbida podedes contactar por medio dos distintos grupos de whatssap cas titoras ou mandar un correo o colexio (ceip.monte.balinho@edu.xunta.es)

Por favor tede en conta as recomentacións das autoridades sanitarias para poder voltar pronto as aula.

Un saúdo, o Claustro.

 

 

AXUDAS FONDO LIBROS E MATERIAIS SÓ PARA PRIMARIA

      As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica e a documentación  no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal. Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Para presentar as solicitudes poderase empregar calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

4. O formulario de solicitude (anexo I) tamén estará dispoñible:

a) No portal educativo, no enderezo http://www.edu.xunta.gal

b) Nas dependencias das xefaturas territoriais da consellería competente en materia de educación.

c) Na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal

Así mesmo, a aplicación informática permitiralles aos centros docentes xerar solicitudes unha vez introducidos os datos.

5. A solicitude deberá estar asinada polo pai, nai, titor/a ou representante legal do alumnado, e a súa presentación implicará que acepta as bases da convocatoria, que cumpre os requisitos exixidos nela e que son certos os datos indicados na solicitude; así mesmo, que se compromete a conservar en bo estado e a devolver ao finalizar o curso os libros de texto e o material reutilizable recibidos do fondo solidario ou adquiridos coa axuda para libros de texto.

1. O prazo para presentar as solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 19 de xuño de 2020 incluído.

 A documentación necesaria será:

 Artigo 12. Documentación complementaria necesaria para tramitar o procedemento

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

b) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar.

 En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

Excepcionalmente, poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios:

1º. Certificado ou volante de convivencia.

2º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia. Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo 4.1 desta orde, achegarase un certificado ou volante de convivencia onde deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

c) Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou de calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

e) Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

f) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

g) Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor o titores carezan de DNI e NIE.

A partires de maña repartiremos os impresos e recolleremos a documentación  para as familias que non poidan facelo telemáticamente. En horario de 10 a 13 horas, os segintes días, preferentemente:

Os que van para 1º , 2º e 3º de primaria o 21 de maio

Os que van para 4º, 5º  e 6 de primaria o 25 de maio

Os que van para ESO terán que entregar a documentación no IES A pinguela, pero poden recollela no colexio.

Para a entrega de documentos ou calquera outra xestión o colexio estará aberto os luns, mércores e venres de 10 a 13 horas ata o 19 de xuño.

Base legal I

Base legal II

ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS

 

CURSO Lingua Lengua CCSS  CCNN  ED. Física  Matemáticas Inglés Música Exp. Plástica At. Educativa Relixión
PDF  PDF PDF  PDF  PDF PDF PDF  PDF

PDF    

PDF

PDF

PDF PDF  PDF PDF

PDF        

PDF PDF PDF PDF PDF

PROCESO DE MATRÍCULA CURSO 2020-21

O alumnado matriculado no centro ten garantida a súa permanencia nel, polo tanto, o cambio de curso, ciclo, nivel ou etapa non requirirá un novo procedemento de admisión, agás que coincida cun cambio de centro.

 

Alumnado que entrada en Infantil Alumnado que entra en Primaria que ven doutro centro Alumnado que vai á ESO

 

Formalización da matrícula: porase en contacto o centro cos pais/nais

Horario de permanencia no centro para as novas matrículas que aínda non se presentaron os días 11 , 13, 15 e 18 de 10horas ás 13horas.

 

Formalización da matrícula: porase en contacto o centro cos pais/nais

Horario de permanencia no centro para as novas matrículas que aínda non se presentaron os días 11 , 13, 15 e  18 de 10horas ás 13horas

Formalización da matrícula ordinaria en educación secundaria obrigatoria e bacharelato: do 1 ao 10 xullo. (a matrícula presentádela na Pinguela pero tendes que recoller documento no centro Ceip Monte Baliño uns días antes,porase en contacto o centro cos pais/nais)

LEMBRASE QUE PARA FACER A RESERVA DE PRAZA E PEDIR CALQUER AXUDA OU SUBVENCIÓN NA ESO É NECESARIO TER O DNI DO ALUMNO.

Para calquer dúbida 982828216 os días 11 , 13, 15 e 18 de 10horas ás 13horas

 Isto é un resúme a base legal que prevalece é a seginte:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200506/AnuncioG0244-050520-1_gl.html

 

https://www.edu.xunta.es/webmail/imp/view.php?ajaxui=1&actionID=view_attach&id=2&uid=28597&mailbox=SU5CT1g&uniq=1588927317589

 

 En parte modificadas polas anteriores:

  • DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Powered by Drupal - Design by artinet