Comedor Escolar

COLABORADORES/AS DE COMEDOR

COLABORACIÓN E COMPENSACIÓN ECONÓMICA

ACORDO DO CONSELLO EN MATERIA DE COMEDORES ESCOLARES

    O pasado 15 do mes en curso o Consello da Xunta autorizou, tal e como se especifica no texto do acordo aprobado, o aumento dos complementos e compensacións económicas que perciben os directores e encargados dos centros co comedores de xestión directa, os directores dos centros con comedores de xestión indirecta e os colaboradores voluntarios que realizan tarefas de coidado e vixilancia dos menores comensais.

    O incremento afecta ao complemento e á compensación diaria por asistencia efectiva ao comedor escolar e a suma total a percibir trimestralmente por este concepto, a mes vencido, será a resultante de multiplicar durante ese período temporal o número de días de asistencia efectiva ao comedor, a partir do 1 de outubro do ano en curso, polo importe económico fixado en cada caso.

 

    Dito acordo autoriza tamén, de xeito excepcional, no caso de non contar no comedor escolar co número necesario de colaboradores que sexan persoal funcionario e laboral destinado no colexio ou pais e nais, titores legais e acolledores familiares dos alumnos escolarizados nel, a estender aos familiares convivintes, que residan no mesmo domicilio dos menores comensais, a posibilidade de colaborar voluntariamente, nos mesmos termos previstos na lexislación sectorial de aplicación para os restantes colaboradores.

 

    A excepcionalidade desta medida condiciona a súa vixencia, que rematará no momento no que deixen de aplicarse as medidas educativas e sanitarias abordadadas para paliar a pandemia do COVID-19.

COMEDOR ESCOLAR 2020-2021

ABERTO O PRAZO PARA AS PERSOAS COLABORADORAS NO COMEDOR ESCOLAR 2020-2021

 Está aberto o prazo de admisión de membros da comunidade educativa do centro como colaboradores voluntarios nas tarefas de atención e apoio ao alumnado usuario do comedor escolar durante o curso 2020 - 2021 tal e como se indica no ANEXO IV

IMPRESO SOLICITUDE COLABORADORES

 

 Está á disposición de tódalas familias que solicitaron o servizo de comedor escolar para o vindeiro curso, o Modelo de autodeclaración (ANEXO II) que poderán descargar nesta páxina.

ANEXO II: MODELO DE AUTODECLARACIÓN E ESPECIFICACIÓNS

Deberán entregar este ANEXO II cumprimentado xunto coa acreditación do domicilio familiar mediante CERTIFICADO DO PADRÓN MUNICIPAL no que figuren todos os membros da unidade familiar que conviven nel, certificado que deberá ser expedido dentro do ano natural ao que corresponda o proceso de admisión.

 

(Agradecería que me facilitasen tales documentos antes de rematar o mes de xullo, aínda que o prazo marcado pola Instrucción é antes do 11 de setembro de 2020)

 

Distribuir contido