Matrícula

Matrícula para o curso 2019-2020

1. Documentación para formalizar matrícula o alumnado de novo ingreso no centro. Prazo de presentación do 20 ao 30 de xuño.

 

2. Documentación para a renovación. Xa mandamos os impresos polos nenos e nenas. Prazo de presentación todo o mes de xuño.

 

3. Documentación a presentar no caso de solicitar comedor escolar. O prazo de entrega: poderase presentar xunto coa renovación ou formalización de matrícula. Recórdaselles ademais que, durante o mes de xullo, pódese achegar nova documentación ou modificar a documentación entregada.

 

XA COMEU NO COMEDOR ESCOLAR DURANTE O CURSO 2018-2019 E CONTINUARÁ.

-Debe renovar documentación o alumnado de exclusión social e pais traballadores con incompatibilidade horaria a mediodía.

NON COMEU NO COMEDOR ESCOLAR PERO SOLICITA ESTE SERVIZO PARA O CURSO 2019-2020. (Marcar unha das opcións).

 

 

Alumnado que non ten transporte a mediodía (é dunha aldea).

-Non necesitan traer ningún tipo de documentación.

 

Alumnado pertencente a unidades familiares que se atopan en situación socioeconómica de exclusión social .

-Informe de Servizos Sociais conforme se atopa en risco de exclusión social.

 

Alumnado que ten unha discapacidade igual ou superior ao 33%.

-Certificación de minusvalía, expedida polo organismo oficial correspondente.

 

Alumnado membro de familias numerosas.

-Título ou carné expedido para o efecto.

 

Alumnado fillo de pais e nais, titores legais ou acolledores familiares, traballadores ambos os dous con incompatibilidade dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía.

-Certificación de horario, expedido para o efecto polas/os respectivos empregadoras/ores ou xefes de persoal, xunto cunha copia dos contratos de traballo.

-Se autónomos: certificación de horario e, altas censuais iniciais ante a Axencia Tributariae as modificacións posteriorese altas na Tesourería Xeral da Seguridade Social no réxime correspondente.

 

Outro alumnado do centro.

-Declaración da renda do 2017 ou certificación de ingresos da unidade familiar.

 

 

 

Listaxe definitiva de admitidos para o curso 2019-2020

Publicamos a listaxe definitiva de admitidos para o vindeiro curso no noso centro.

 

 

 

Listaxe definitiva de alumnado do noso centro con reserva de praza no IES Nº 1

A continuación publicamos a listaxe definitiva de alumnado de 6º de Ed. Primaria, con praza reservada no IES Nº 1, para o curso 2019-2010.

 

LIGAZÓN AO LISTADO

 

 

Vacantes

A oferta de prazas e vacantes por nivel para o curso 2019-2020 no Ceip Plurilingüe Calvo Sotelo é a seguinte:

 

Nome do curso

Num. prazas ofertadas

Num. permanencias

Num. vacantes

4º Inf.

75

0

75

5º Inf.

75

53

22

6º Inf.

75

58

17

1º Pri.

75

56

19

2º Pri.

75

54

21

3º Pri.

75

62

13

4º Pri.

100

77

23

5º Pri.

75

46

29

6º Pri.

75

67

8

Admisión alumnado

Do 1 ao 20 de marzo estará aberto o prazo para a Admisión de Alumnado en centros docentes. O impreso ED550B de solicitude de admisión, deberá entregarse na secretaría do edificio Uceira, ainda que tamén se pode cubrir e/ou entregar en sede electrónica (cando se abra o prazo) no seguinte enlace:

 

ADMISIÓN ALUMNADO

 

A lista provisional de admitidos e non admitidos publicarase antes do 25 de abril, e a lista definitiva antes do 15 de maio.

No mes de xuño finalizarase o procedemento de matrícula, ao longo deste mes completarase a documentación necesaria para a formalización da matrícula:

 1. Elección de edificio, no caso de alumnado de 3 anos.
 2. Parada de transporte.
 3. Relixión católica, evanxélica ou valores.
 4. Autorización de imaxes.
 5. Enquisa ás familias sobre o uso do galego e castelán.
 6. Ficha médica do alumno/a.
 7. No caso de solicitar o servizo de comedor, toda a documentación necesaria para a baremación dos usuarios.

Admisión alumnado curso 2019-2020

Ábrese o prazo de presentación de solicitudes de reserva de matrícula para o alumnado de 6º de Ed. Primaria, que vaia cursar a ESO (Educación Secundaria Obrigatora) nun Instituto.

O centro facilítalle, de forma gratuita, unha copia do correspondente formulario, que unha vez cuberto deben entregar na secretaría do noso centro, para proceder a súa tramitación. O prazo abranguerá do 1 ao 15 de febreiro de 2019, ambos incluídos.

 

INFORMACIÓN

Listaxe Provisional de Admitidos. Curso 2018-2019

Están publicadas a día de hoxe 24/04/2018 os listados provisionais de admitidos no Centro segundo as solicitudes presentadas.

Todos os alumnos/as que solicitaron praza no Centro están admitidos.

Para consultar as listas poderán facelo nesta páxina web e nos taboleiros de anuncios do Edificio Uceira (Secretaría).

En canto a distribución de alumnos/as de 3 anos por Edificios, publicarase ao longo do mes de xuño, unha vez aprobada polo Consello Escolar do Centro.

Se hai máis solicitudes que prazas no Edificio Uceira, os criterios para a distribución de alumnado son:

1º Ser transportados sen ter transporte a mediodía.

2º Ter opción de entrar no comedor.

3º Estar domiciliado preto da Uceira.

4º Ter irmáns no Centro.

5º Os demáis casos entrarán nun sorteo.

 

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS

 

PRAZO DE RECLAMACIÓN DENDE O 25 DE ABRIL ATA O 03 DE MAIO DE 2018

Vacantes para o curso 2018-2019

As vacantes coas que conta o noso Centro para o Curso 2018-19, pódense consultar na seguinte ligazón.

LIGAZÓN

Información ás familias sobre a matrícula para o curso 2018-19

iNFÓRMASE QUE:

 • O prazo para presentación de solicitudes de Admisión de Alumnado para o curso 2018-2019 é do 1 ao 20 de marzo.
 • O alumnado matriculado no centro ten garantida a súa permanencia nel.
 • O alumnado que solicite praza nun centro distinto, deberá comunicar a renuncia a praza do noso centro.
 • A solicitude de praza será única, e terá carácter vinculante. Deberá entregarse no centro que se solicite en primeiro lugar.
 • As solicitudes deberán estar asinadas por ambos proxenitores, sendo este requisito imprescindible no caso de familias separadas ou divorciadas.
 • O criterio complementario para admisión aprobado polo Consello Escolar do Centro será: "alumnado que solicitou como primeira opción na matrícula un centro público".
 •  Os impresos facilitaranse na secretaría do centro.Tendo en conta que o noso centro conta con tres edificios de Educación Infantil, facilitaráselle ao alumnado que solicite praza no noso centro por primeira vez, un impreso para indicar a orde de preferencia a un determinado edificio.
 • O alumnado que solicite comedor escolar poderá presentar a documentación que considere oportuna, para optar a unha praza, ata o mes de maio, data na que se reunirá o Consello Escolar, órgano competente para a confección das listaxes de comensais para o curso 2018-19.
 • De existir máis solicitudes que prazas autorizadas no comedor escolar, o Consello Escolar revisará e baremará as solicitudes, avaliándoas de acordo coa seguinte orde de preferencia:
 1. Alumnado usuario de comedor no curso escolar anterior, salvo que variase o criterio polo cal foi admitido.
 2. Alumnado usuario lexítimo do servizo de transporte escolar, que no noso caso, é o alumnado que non ten transporte a mediodía.
 3. Alumnado pertencente a familias que se atopen en situación socioeconómica de exclusión social ou teña un discapacidade igual ou superior ao 33%.
 4. Alumnado membro de familias numerosas.
 5. Alumnado fillo de pais/nais traballadores ambos os dous con incompatibilidade horaria para recoller os seus fillos ou fillas a mediodía.
 6. Outro alumnado do centro, ordenado segundo a súa renda.
 7. Alumando que non solicite comer todos os días.

Matrícula Curso 2018-19

Xúntase a Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

LIGAZÓN

 

 • Do 1 ao 15 de febreiro está aberto o prazo para reservar praza nos Centros Adscritos. No noso centro, para os alumnos e alumnas de 6º de Ed. Primaria para reservar praza para os Institutos.
 • Do 1 ao 20 de marzo abrirase o prazo para a admisión de alumnado no centro.
Distribuir contido