Gallego

Convocatoria de Clubs de Lectura para centros públicos de ensino secundario de Galicia. Curso 2020/21

Gallego

Publícase a convocatoria da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, de 29 de outubro de 2020, pola que se incentiva o funcionamento de clubs de lectura en centros públicos de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Universidade que acollan ensinanzas de educación secundaria, bacharelato, formación profesional  ou ensinanzas de réxime especial, para o curso 2020/21.

O prazo límite para presentación de solicitudes remata o 16 de novembro de 2020 (data incluída).

Colectivo: 

RESOLUCIÓN DO PROGRAMA RADIO NA BIBLIO. CURSO 2020/21

r
Gallego

Achégase arquivo da Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se dá a coñecer a relación dos 30 centros que se integran no programa Radio na Biblio  no presente curso 2020/21, así como a relación de centros de continuidade (79). En total forman parte deste programa 109 bibliotecas escolares, distribuídas por todo o territorio galego.

O programa Radio na biblio pretende o reforzo das competencias en comunicación lingüística e medios de comunicación do alumnado, mediante a creación dunha emisora ou laboratorio de radio vinculado á biblioteca escolar e contribúe á consecución dos obxectivos  do Plan LÍA de Bibliotecas Escolares,  da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, para o período 2016-2020.

Colectivo: 

Sección: 

Convocatoria do curso de formación sobre o desenvolvemento da función directiva no ano 2020 que acredite para o acceso a postos de dirección en centros docentes

Gallego

A Lei orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, modificou o artigo 134.1 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, incluíndo entre os requisitos para poder participar no concurso de méritos para a selección de directores e directoras de centros públicos "estar en posesión da certificación acreditativa de ter superado o curso de formación sobre o desenvolvemento da función directiva".

Esta formación está regulada no Real Decreto 894/2014, do 17 de outubro, do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, en base ó cal se realiza este curso que acreditará para o acceso a postos de dirección en centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, de educación.

Ofértanse 200 prazas para toda a Comunidade Autónoma.

Poderá solicitalo todo o persoal funcionario dos centros docentes públicos que impartan as ensinanzas reguladas pola Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación: o persoal funcionario de carreira terá prioridade na selección.

A inscrición e xestión realizarase a través da aplicación FProfe: https://www.edu.xunta.es/fprofe, e o prazo para facelo será de 10 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación da Resolución no Diario Oficial de Galicia.

O curso terá unha duración de 150 horas que se desenvolverán en rede, a través de Platega (https://www.edu.xunta.es/platega2). A súa temporalización está prevista para os meses de novembro de 2020 a marzo do vindeiro ano.

Constará de oito módulos, que será preciso superar para obter a certificación, nos que se abordarán os seguintes bloques temáticos:

 • Módulo I (troncal). Marco normativo aplicable aos centros docentes.

 • Módulo II (troncal). Organización e xestión de centros docentes.

 • Módulo III (troncal). Xestión dos recursos do centro docente.

 • Módulo IV (troncal). Factores clave para unha dirección eficaz.

 • Módulo V (troncal). Rendición de contas e calidade educativa.

 • Módulo VI (específico). Módulo específico de Galicia.

 • Módulo VII (troncal). Proxecto de dirección.

 • Módulo VIII (troncal). Prevención e medidas de seguridade fronte á COVID-19.

Quen estea en posesión dun máster ou título de posgrao de carácter oficial sobre a dirección e xestión de centros docentes quedará exento da realización e avaliación de todos os módulos troncais, agás o módulo referido ao “Proxecto de dirección”, tendo que cursar tamén o módulo específico da comunidade e o referido a prevención e seguridade fronte á COVID-19, e non computará a efectos das prazas ofertadas.

As persoas que xa teñan a habilitación ou acreditación, ou ocuparan o posto de dirección nos cinco anos seguintes á entrada en vigor da Lei 8/2013, de 9 de decembro, poderán facer o curso de actualización das competencias directivas, que se convocará nos vindeiros días, para poder participar nos procedementos selectivos de direccións de centros públicos, e que terá unhas características similares pero cunha duración de 75 horas lectivas.

Servizo relacionado: 

Colectivo: 

Publicación das resolucións pola que se convocan procedementos para a elaboración de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades dos corpos de mestres, PES e profesores técnicos FP

Gallego

Publícanse resolucións pola que se convocan procedementos para a elaboración de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades dos corpos de mestres, profesores de ensino secundario e profesores técnicos de formación profesional.

Prazo de presentación de solicitudes: desde MAÑÁ xoves día 22 de outubro ata o día 28 de outubro de 2020, ambos incluídos.

Listas convocadas:

1. Corpo de profesores de ensino secundario (590):

 • 590004 Lingua castelá e literatura
 • 590010 Francés
 • 590124 Sistemas electrónicos
 • 590125 Sistemas electrotécnicos e automáticos

2. Corpo de profesores técnicos de formación profesional (591):

 • 591202 Equipamentos electrónicos
 • 591204 Fabricación e instalación de carpintería e moble
 • 591206 Instalacións electrotécnicas

3. Corpo de mestres (597)

 • 597033 Lingua estranxeira francés

Como cubrir a solicitude de inscrición:

1º. Deben acceder á Sede electrónica a través deste ligazón e cubrir o formulario de solicitude do procedemento ED003A que estará dispoñible MAÑÁ xoves día 22 de outubro.

2º. Premer na icona “Tramitar en liña”

Lémbrase que para a realización dos trámites electrónicos debe posuír calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola Sede electrónica da Xunta de Galicia (base terceira da resolución de convocatoria).

3º. Siga os pasos indicados: cubrir datos, anexar documentación, asinar e presentar no rexistro e obter recibo.

4º Lembre que deberá anexar coa solicitude a xustificación do pagamento das taxas polo que deberá ter realizado o seu pagamento antes de presentar a solicitude na sede.

 

Por cada especialidade na que desexa inscribirse deberá formular unha solicitude, anexar a documentación e realizar un pagamento de taxas.

Non se admitirá ningunha solicitude que non sexa tramitada mediante o procemento ED003A.

 

 

 

 

Colectivo: 

Resolución provisional de centros admitidos e excluídos no Club de Letras 2020/21

Gallego

Xúntase a Resolución provisional do 16 de outubro de 2020 dos centros centros docentes admitidos para participar no programa de innovación educativa "Club de Letras" para centros públicos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade no curso 2020/21.

Colectivo: 

Sección: 

Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2020-2021

Gallego

Publicada a convocatoria de proxectos de formación do profesorado de formación profesional que se van implantar no curso 2020-2021 en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Cada proxecto deberá contar cun coordinador ou cunha coordinadora e poderá incorporar profesorado de diferentes centros que compartan a súa necesidade de formación, coa finalidade de acadar o óptimo aproveitamento dos recursos.

Colectivo: 

Sección: 

Resolución do 2 de outubro de 2020 pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

proxecta
Gallego

Xúntase a Resolución do 2 de outubro de 2020, Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade durante o curso 2020/21.

Neste curso escolar ofrécense 41 programas educativos, que poden ser consultados na web de Proxecta.

Prazo de solicitude: do 6 ao 23 de outubro de 2020.

Solicitude: a traves da aplicación de Plan Proxecta (https://www.edu.xunta.es/programaseducativos/)

Servizo relacionado: 

Tema: 

Colectivo: 

Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Introdución á robótica educativa en primaria" para centros docentes públicos durante o curso 2020/21

Gallego

Achégase a Resolución do 23 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a participación no programa de innovación educativa “Introdución á robótica educativa en primaria” para centros docentes públicos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade durante o curso 2020/21.

 • O prazo de presentación de solicitudes e documentación remata o 9 de outubro de 2020.

Ensinanza: 

Colectivo: 

Sección: 

Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Club de Ciencia" para centros docentes públicos durante o curso 2020/21

Gallego

Achégase a Resolución do 23 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca a participación no programa de innovación educativa “Club de Ciencia” para centros docentes públicos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade durante o curso 2020/21.

 • O prazo de presentación de solicitudes e documentación remata o 9 de outubro de 2020.

Colectivo: 

Sección: 

Amplíase o prazo da convocatoria do programa Club de Letras

Gallego
l

Amplíase o prazo de solicitude para participar no Club de Letras no curso 2020/21.

Novo prazo de solicitude: ata o mércores 7 de outubro de 2020.

Podedes consultar toda a información relacionada con esta convocatoria na seguinte ligazón.

 

 

Autorización da ampliación do prazo do Club de Letras

Colectivo: 

Sección: