Gallego

Reclamacións das cualificacións de 2º de bacharelato. Curso 2018/2019

Gallego

Publicación da Circular 2/2019 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do Bacharelato establecido na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, para o curso 2018/2019.

Reclamacións no centro. Prazos

 • Convocatoria ordinaria: 22 e 23 de maio de 2019 (ata as 14.00 horas).
 • Convocatoria extraordinaria: 25 e 26 de xuño de 2019 (ata as 14.00 horas).

Reclamacións ante a comisión de supervisión (Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo). Prazos

 • Convocatoria ordinaria: antes das 18.00 horas do día 27 de maio de 2019.
 • Convocatoria extraordinaria: antes das 18.00 horas do día 27 de xuño de 2019.

Recepción do expediente na comisión de supervisión. Prazos

 • Convocatoria ordinaria: antes das 14.00 horas do día 29 de maio de 2019.
 • Convocatoria extraordinaria: antes das 14.00 horas do día 28 de xuño de 2019.
Ensinanza: 

Convocadas axudas para a realización de actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019 destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos

Gallego

Orde do 4 de abril de 2019 pola que se convocan axudas para a realización das actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.

 • O prazo para a presentación de solicitudes será desde o 30 de abril ao 30 de maio de 2019, ambos os dous incluídos.
   
Tema: 

Relación provisional de admitidos e excluídos e publicación do baremo provisional da convocatoria para cubrir postos nos equipos de orientación específicos 2018/2019

Gallego

Resolución do 22 de abril de 2019, da Comisión de selección do concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos, convocado pola Orde do 22 de outubro de 2018 e pola Orde do 26 de febreiro de 2019 (DOG núm. 212 do 7 de novembro de 2018 e núm. 46 do 6 de marzo de 2019, respectivamente).

 • Prazo de 10 días naturais para formular reclamacións contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución.

 

Colectivo: 

VI Concurso de Traballo por Proxectos. Convocatoria 2018/2019

Gallego
Xúntase a convocatoria da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, de 15 de abril de 2019, no contexto do PLAN LÍA de Bibliotecas Escolares (Lectura, Información e Aprendizaxe), do VI CONCURSO DE TRABALLOS POR PROXECTOS baixo a coordinación (ou coa participación) da biblioteca escolar, en centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, para o curso 2018/2019.

Búscase estimular, mediante o recoñecemento de boas experiencias de traballos por proxectos, o deseño e desenvolvemento de proxectos de carácter interdisciplinario ou de proxectos de investigación, baixo a coordinación do equipo de biblioteca escolar ou co apoio desta, na liña da metodoloxía de aprendizaxe baseada en proxectos (ou ABP), realizados en centros non universitarios durante o presente curso 2018/2019.

Os centros participantes deberán optar por unha destas modalidades:
 

 1.  Proxectos de carácter interdisciplinario, ou Proxectos Documentais Integrados, coordinados desde a biblioteca escolar, e que conten coa participación dun mínimo do 40% dos grupos-aula existentes no centro (ou un 40% dos departamentos, no caso d dos centros de ensino secundario).
 2.  Proxectos de investigación dirixidos por profesorado dun grupo, nivel, ciclo ou departamento, nas seguintes sub-modalidades:
 • Traballos de grupo/nivel
 • Traballos de ciclo/departamento
 • Proxectos realizados na materia de libre configuración de 1º/2º de ESO “Investigación e Tratamento da Información”, ou noutras materias equivalentes en ESO ou primaria.

3. Proxectos de investigación intercentros, promovidos desde as bibliotecas (máximo 3 centros).

Todos estes traballos teñen que realizarse co apoio e colaboración da biblioteca escolar e contando cos seus recursos e posibilidades.

A temática do proxecto escollida pode ser de calquera ámbito do coñecemento, pero contemplarase un apartado especial de traballos do ámbito científico

 •     O prazo para a presentación dos traballos remata o 10 de xullo de 2019.
File: 
Colectivo: 

Convocado o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2019/2020

Gallego

Orde do 2 de abril de 2019 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2019/20.

 • O prazo límite de presentación de instancias será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia.
   
Colectivo: 

Convocada a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2019/2020

Gallego

Resolución do 14 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2019/20.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación do anuncio desta convocatoria no

Pódense ver as mostras dos contidos dixitais (libros, recursos didácticos, materiais complementarios...) na seguinte ligazón:

Colectivo: 

Comisións de servizos por motivos de saúde (2019)

Gallego

Prazo de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións especiais por motivos de saúde para o curso académico 2019/2020

O primeiro prazo de solicitude de comisión de servizos por razóns de saúde é do 15 de abril de 2019 ao 30 de abril de 2019, ambos inclusive.

Poderán solicitar unha comisión de servizo por motivos de saúde neste prazo todo o persoal docente dos corpos de catedráticos, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional, de profesores de música e artes escénicas, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de artes plásticas e deseño ou mestres de taller de artes plásticas e deseño e mestres, que non participaran no concurso de traslados, e o profesorado interino, profesorado de relixión e profesorado procedente doutra Comunidade Autónoma.

Para solicitar unha comisións de servizos deberá acceder ao enderezo www.edu.xunta.es/cadp e deberá facer a súa solicitude a través desta aplicación informática.

Enderezos de correo electrónico:

- Profesorado de secundaria: persoal.secundaria@edu.xunta.es
- Mestres: persoal.primaria@edu.xunta.es

Teléfonos de información:

- Profesorado de secundaria: 981 54 54 06, 981 54 52 55.
- Mestres: 981 54 44 82

 

Servizo relacionado: 
Colectivo: 

Apertura dunha lista de interinidades e substitucións para impartir docencia, como profesor especialista, para impartir o ciclo superior en audioloxía prótesica (591250)

Gallego

Resolución do 11 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia, como profesor especialista, no corpo de profesores técnicos de formación profesional, para impartir o ciclo superior en audioloxía prótesica -código 591250- (módulo profesional de elaboración de moldes e protectores auditivos, módulo de elección e adaptación de próteses auditivas).

 • O prazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo.
   

 

Servizo relacionado: 
Colectivo: 
Sección: 

Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na especialidade de organización e procesos de mantemento de vehículos

Gallego

Resolución do 11 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convo ca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de organización e procesos de mantemento de vehículos (590111).

 • O prazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo
Servizo relacionado: 
Colectivo: 
Sección: 

Resolución provisional do Concurso ComunicaTedu para centros públicos de ensino non universitario para o curso 2018/2019

Gallego

Publícase a resolución provisional de solicitudes admitidas no concurso ComunicaTedu conforme establece o artigo 15 da Resolución do 28 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula para o curso 2018/19, o Concurso ComunicaTedu para centros públicos de ensino non universitario de Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

 • Prazo de 5 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación no Portal educativo para realizar reclamacións ou renuncias

 

Sección: