Gallego

Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022, versión 20/05/2022

Gallego

Xúntase o Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022, versión 20/05/2022.

 

Sección: 

Resolución pola que se conceden os premios do Concurso de Curtas Senda Litoral de Galicia

Gallego

Resolución da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades pola que se conceden os premios do Concurso de Curtas Senda Litoral de Galicia.

A Comisión de Selección do Concurso de Curtas Senda Litoral de Galicia, constituída ao abeiro da Resolución da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades pola que se conceden os premios do Concurso de Curtas Senda Litoral de Galicia, seleccionou como gañadoras as seguintes curtas:

Primeiro Premio

Conto do Miño, do IES Antón Alonso Ríos. Tomiño. Pontevedra

Segundo Premio

Aturuxando nas ondas, do IES Punta Candieira. Cedeira. A Coruña

Terceiro Premio

Unha illa no medio do mar, do IES Valadares. Vigo. Pontevedra

O concurso, destinado ao alumnado dos centros docentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades que imparten ensinanzas sostidas con fondos públicos (ESO, bacharelato, formación profesional básica, ciclos formativos de grao medio e ensinanzas especiais de grao medio), ten como obxectivos:

 • Pór en valor, promover e fomentar o coñecemento do patrimonio, a paisaxe, a natureza, as lendas, a gastronomía ou calquera outro activo do territorio polo que atravesa a Senda.

 • Dinamizar o uso da lingua galega entre o alumnado e entre a comunidade educativa.

 • Promover unha imaxe positiva e actual da lingua galega por medio da vinculación coas tecnoloxías da información e da comunicación.

 • Favorecer a presenza e o uso do galego en novos espazos e soportes.

 • Fomentar o galego oral, coa creación de novos ámbitos de uso frecuente que favorezan a utilización da lingua dentro e fóra das aulas.

 • Estimular a participación e o traballo conxunto entre o alumnado.

A/O docente responsable dos vídeos galardoados co 1º, 2º e 3º premio recibirá unha certificación de Premio de Innovación Educativa, cunha equivalencia de 20 horas de formación permanente do profesorado.

Sección: 

Convocatoria para centros docentes públicos de educación infantil, primaria, ESO, Ed. especial e FP para incorporarse ao programa “Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade”, curso 2022/2023

er
Gallego

Resolución do 18 de maio de 2022 da Secretaria Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se convoca a selección de centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria, educación especial e formación profesional dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para incorporarse ao programa “Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade”, para o curso 2022/23.

 • O prazo de presentación de solicitudes é do 20 de maio ao 9 de xuño de 2022 (ambos incluídos).

Colectivo: 

Proxecto de Decreto polo que se establece a ordenación e o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia

Gallego

Xúntase o Proxecto de Decreto polo que se establece a ordenación e o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Dito proxecto atópase en fase de tramitación polo que podería haber algunha modificación durante este proceso.

Ensinanza: 

Sección: 

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, ESO e educación especial para o curso escolar 2022/23

Gallego

Orde do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23 (códigos de procedemento ED330B, ED330G e ED330H).

 • O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 22 de xuño de 2022 (este incluído).

Servizo relacionado: 

Colectivo: 

Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente

Gallego

Xúntase Resolución do 13 de maio de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

 • O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da dita resolución non portal de internet da consellería: http://www.edu.xunta.gal.
 • Polo tanto o prazo será desde o día 16 de maio ata o 23 de maio ambos incluídos.

 

Ensinanza: 

Colectivo: 

Apertura do prazo de solicitudes de non participación no concurso de adxudicación de destinos provisionais para o persoal interino e substituto (CADP)

Gallego

De acordo co artigo 39.1 da Orde do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de Educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo (Diario Oficial de Galicia n.º 113, do 14 de xuño), o persoal interino e substituto que se atope nalgunha das situacións recollidas no punto décimo cuarto da Resolución do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente desta consellería, poderá formular solicitude de non participación no concurso de adxudicación de destinos provisionais (CADP)

 

PRAZO: desde o 15 de maio ata o 31 de maio de 2022, ambos incluídos

Servizo relacionado: 

Colectivo: 

Resolución pola que se regulan os ciclos formativos plurilingües para o curso 2022-2023 no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

Gallego

Publicada a Resolución do 9 de maio de 2022 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se regulan os ciclos formativos plurilingües para o curso 2022-2023 no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Prazo de solicitude: desde o día 13 de maio ata o día 21 de xuño de 2022, os centros educativos poderán solicitar a súa participación.

Convocatoria das probas de acceso ás ensinanzas artísticas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2022/23

Gallego

Resolución do 27 de abril de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2022/23. (DOG do 10 de maio).

 • O prazo de inscrición para as persoas que se acollan a realizar as probas que substitúen os requisitos de titulación de graduado en ESO ou do título de bacharelato é o comprendido entre o día 11 de maio ata o día 14 de xuño de 2022, ambos os dous incluídos.

 • O prazo de inscrición para as persoas que só ten que realizar a proba específica (para ciclos formativos de grao medio e para ciclos formativos de grao superior) e para as persoas que solicitan acceso sen probas é dende o día 11 de maio de 2022 ata o día 21 de xuño de 2022, ambos os dous incluídos.

Tema: 

Colectivo: 

Convocatoria para a autorización dos CPIs, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2022/2023

Gallego

Resolución do 25 de abril de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a convocatoria para a autorización dos centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2022/2023.

 • O prazo de presentación de solicitudes comezará ao día seguinte da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 10 de xuño de 2022.