Gallego

Axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2020/2021

Gallego

Orde do 22 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2020/21 (código de procedemento ED322A).

 • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Tema: 

Colectivo: 

Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta Consellería para o curso 2021/22

Gallego

Orde do 19 de abril de 2021 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Universidade para o curso 2021/22 (código de procedemento ED516A).

 • O prazo límite de presentación de instancias será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

 

Colectivo: 

Convocado o concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

Gallego

Orde do 21 de abril de 2021 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 • O prazo de presentación de solicitudes e documentación será de quince días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

 

Servizo relacionado: 

Listaxes provisorias de persoal admitido e excluído no procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, APD e EOI

Gallego

Xúntase a Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se fan públicas as listas provisorias de persoal admitido e excluído do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas, convocado pola Orde do 4 de xuño de 2020 (Diario Oficial de Galicia núm. 122, do 22 de xuño).

 • O persoal interesado poderá formular as reclamacións oportunas dirixidas á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería Consellería de Cultura, Educación e Universidades, no prazo máximo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

 

Colectivo: 

Convocatoria dos premios fin de carreira para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2020 nas universidades do Sistema universitario de Galicia

Gallego

Orde do 13 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria dos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2020 nas universidades do Sistema universitario de Galicia (código de procedemento ED415A).

 • O prazo de presentación de solicitudes remata o 24 de maio de 2021.

 

Ensinanza: 

Colectivo: 

Convocados os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2020/21

Gallego

Xúntase a Orde do 9 de abril de 2021 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2020/21 (código de procedemento ED311A).

 • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes; comezará o día 27 de abril de 2021 e rematará o día 26 de maio de 2021.

 

Servizo relacionado: 

Ensinanza: 

Colectivo: 

Publicación da listaxe provisional de admitidos e excluídos no concurso oposición para o acceso ao corpo de IE, PES, profesores de EOI e profesores de APD, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de FP e corpo de mestres

Gallego

Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as listas provisorias de persoal admitido e excluído dos procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 24 de febreiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 13 de marzo), modificada pola Orde do 15 de xaneiro de 2021 (Diario Oficial de Galicia do 25 de xaneiro).

Xúntase Resolución e Anexos I e II.

O prazo de reclamacións contra estas listas é de cinco (5) días hábiles, comezou o martes 20 de abril e remata o luns 26 de abril (ambos incluídos). As reclamacións deberán formularse por medios electrónicos e dirixirse á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional de acordo co establecido na base sexta da Orde do 24 de febreiro de 2020.

Para realizar reclamacións á lista provisional de persoas admitidas e excluídas deberá acceder a sede electrónica da Xunta de Galicia na seguinte ligazón https://sede.xunta.gal/portada

Unha vez acceda á sede:

 1.  Prema o botón A miña sede e identifíquese.
 2.  Localice a súa solicitude de participación no apartado de Expediente e prema no botón Acción:Emenda o requirimento.
 3.  Cubra o documento indicando que documentación xustificativa se achega e no seguinte paso achegue a documentación.
 4.  Finalice a presentación seguindo as indicacións da sede e garde o recibo xustificativo de presentación.
 5.  No suposto de figurar incorrectamente como NON EXENTO/A da proba de coñecemento de lingua galega debe formular do mesmo modo a reclamación e achegar o documento xustificativo.

No caso das persoas que non figuren na listas de persoas admitidas/excluídas o procedemento para alegacións deberá realizarse mediante o modelo xenérico PR004A dispoñible na sede electrónica.

No suposto de que teña que emendar o pagamento das taxas poderá realizalo na Oficina Virtual Tributaria de modo telemático.

 

Colectivo: 

Concurso eduemprende Idea 2021

Gallego

Publicada a Orde do 7 de abril de 2021 (DOG do 16 de abril de 2021) pola que se convoca o concurso eduemprende Idea 2021, dirixido ao alumnado de ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos

Comprende dúas modalidades:

 • Modalidade A: ciclos de grao superior
 • Modalidade B: ciclos de grao medio

A participación terá que ser en grupo, formado por un mínimo de dous/dúas alumnos/as e un máximo de catro.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia (DOG).

- Máis información

VII Concurso de Traballo por Proxectos. Convocatoria 2020/2021

Gallego
Xúntase a convocatoria da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, de 12 de abril de 2021, no contexto do PLAN LÍA de Bibliotecas Escolares (Lectura, Información e Aprendizaxe), do VII CONCURSO DE TRABALLOS POR PROXECTOS baixo a coordinación (ou coa participación) da biblioteca escolar, en centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Universidade para o curso 2020/2021.

Búscase estimular, mediante o recoñecemento de boas experiencias de traballos por proxectos, o deseño e desenvolvemento de proxectos de carácter interdisciplinario ou de proxectos de investigación, baixo a coordinación do equipo de biblioteca escolar ou co apoio desta, na liña da metodoloxía de aprendizaxe baseada en proxectos (ou ABP), realizados en centros non universitarios durante o curso 2019/2020 e/ou o curso 2020/2021.

Os centros participantes deberán optar por unha destas modalidades:
 

 1.  Proxectos de carácter interdisciplinario, ou Proxectos Documentais Integrados, coordinados desde a biblioteca escolar, e que conten coa participación dun mínimo do 40% dos grupos-aula existentes no centro (ou un 40% dos departamentos, no caso dos centros de ensino secundario).
 2.  Proxectos de investigación dirixidos por profesorado dun grupo, nivel, ciclo ou departamento, nas seguintes sub-modalidades:
  • Traballos de grupo/nivel
  • Traballos de ciclo/departamento
  • Proxectos realizados na materia de libre configuración de 1º/2º de ESO “Investigación e Tratamento da Información”, ou noutras materias equivalentes en ESO ou primaria.
 3. Proxectos de investigación intercentros, promovidos desde as bibliotecas (máximo 3 centros).
 4. Proxectos realizados con metodoloxía científica. Co fin de estimular a curiosidade por distintos fenómenos das ciencias experimentais ou sociais e reforzar o desenvolvemento do pensamento científico do alumnado, establécese unha nova modalidade, á que se poderán presentar traballos realizados co apoio dos recursos e oportunidades da biblioteca escolar, en calquera dos formatos anteriores: proxecto interdisciplinario, grupo-nivel, grupo internivelar/departamento ou na materia de “Investigación e Tratamento da Información” de 1º/2º de ESO, ou semellante en ensino primario, baixo as pautas do método científico.

 

Todos estes traballos teñen que realizarse co apoio e colaboración da biblioteca escolar e contando cos seus recursos e posibilidades.

A temática do proxecto escollida pode ser de calquera ámbito do coñecemento, pero contemplarase un apartado especial de traballos do ámbito científico.

 •     O prazo para a presentación dos traballos remata o 10 de xullo de 2021.

 

File: 

Colectivo: 

Resolución da convocatoria do concurso para a elaboración da exposición sobre Xela Arias, a autora homenaxeada o Día das Letras Galegas 2021

Gallego
A Secretaría Xeral de Política Lingüística convocou un concurso entre os centros de ensino non universitario de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Universidade para elaborar unha exposición sobre a obra, a época e a lingua de Xela Arias, a autora homenaxeada no Día das Letras Galegas 2021, e/ou sobre a situación sociolingüística da etapa histórica en que esta viviu.
 
Logo de finalizar o prazo de presentación de orixinais e de se reunir a Comisión de Selección, publícase a resolución cos centros gañadores.
 
A exposición gañadora na categoría A, destinada aos centros de educación infantil e primaria, é Xela Arias e as palabras, elaborada polo CEIP Plurilingüe de Porto Cabeiro, Redondela (Pontevedra); trátase dunha serie de carteis que salientan pola súa orixinalidade e creatividade, a beleza estética e a diversidade das técnicas empregadas na procura de difundir a vida e a obra de Xela Arias entre o público máis novo.
 
Na categoría B, correspondente ao resto dos centros e niveis educativos do ensino non universitario, a mostra gañadora foi Abecedáriome, do IES Plurilingüe de Ames, Ames (A Coruña): unha exposición que consegue plasmar a vida, a obra e a época de Xela Arias a través dun harmonioso conxunto de carteis que destacan pola súa modernidade e pola acertada selección da información, amais da súa unidade, perfección técnica e calidade lingüística.
Cada unha das exposicións vén acompañada da correspondente guía didáctica, que nos permite realizar un percorrido polos momentos máis significativos da biografía e pola obra e a época da autora a quen lle renderemos homenaxe o Día das Letras Galegas.
Os dous centros educativos gañadores recibirán cadanseu premio en metálico de 2.000 €, mentres que o profesorado implicado no deseño e posta en marcha das exposicións seleccionadas obterá unha certificación de premio de innovación educativa equivalente a 20 horas de formación (30 no caso do coordinador ou coordinadora do proxecto). Ademais, as dúas coleccións de 10 carteis que integran cada unha das mostras e as súas guías didácticas estarán accesibles desde o Portal da Lingua Galega, para a súa descarga libre e gratuíta, a canda outros materiais especialmente elaborados polos equipos de dinamización da lingua galega.

Departamento: