Gallego

Apertura do prazo para realizar as solicitudes para prestar servizos nunha ou en varias provincias así como en determinados concellos

Gallego

Os artigos 33 e 34 da Orde do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destinos provisionais establece que o persoal docente ao que fai referencia o punto décimo cuarto do Acordo do 20 de xuño de 1995, poderá optar durante os períodos máximo e mínimo previstos nel, por realizar substitucións nunha ou varias provincias (artigo 33) ou en concellos determinados (artigo 34).

A opción debe formularse na páxina http://www.edu.xunta.gal/substitutos e a solicitude, xunto coa documentación xustificativa, deberá presentarse nos lugares establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo comprendido entre o día 16 de xullo ata o 17 de agosto de 2021, ambos incluídos.

No caso de solicitude para prestar servizos en determinados concellos, é obrigatorio incluír na petición concellos nos que se impartan materias ou áreas ou módulos profesionais atribuídos á especialidade correspondente.

Calquera destas opcións será por todo o curso académico.

Servizo relacionado: 

Colectivo: 

Publicación da resolución pola que se resolve o concurso de traslados entre profesado de relixión que presta servizos nos centros educativos dependentes desta consellería

Gallego

Xúntase a Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre profesorado de relixión que presta servizos nos centros educativos dependentes desta consellería, convocado pola Orde do 25 de novembro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 250, do 14 de decembro).

 

Colectivo: 

Convocado o curso de formación para o desenvolvemento da función directiva, no ano 2021, que acredite para o acceso a postos de dirección en centros docentes sostidos con fondos públicos

Gallego

Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca o curso de formación para o desenvolvemento da función directiva, no ano 2021, que acredite para o acceso a postos de dirección en centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, de educación.

  • A presentación e xestión de solicitudes de participación se realizará a través da plataforma de formación do profesorado FProfe: https://www.edu.xunta.es/fprofeO prazo de presentación de solicitudes será de dez días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

 

Servizo relacionado: 

Colectivo: 

Convocados os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2020/21

Gallego

Orde do 16 de xuño de 2021 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2020/21 (código de procedemento ED311E).

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes; comezará o día 24 de agosto de 2021 e rematará o día 23 de setembro de 2021.

Servizo relacionado: 

Colectivo: 

Programa de intercambio en liña GALIMIENS para o curso 2021/2022

Gallego

Resolución do 23 de xuño de 2021, da Secretaría xeral de Educación e Formación Profesional pola que se regula a convocatoria e selección de centros públicos de ensino non universitario da Comunidade Autónoma de Galicia para participar no programa de intercambio en liña GALIMIENS con alumnado de centros educativos da Académie d’Amiens (Francia) durante o curso 2021/2022.

  • O prazo de presentación de solicitudes será de dez días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación no Portal Educativo.

 

Colectivo: 

Convocado o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2021/22 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores, catedráticos, PES, FP, EOI, mestres,... que non teñan destino definitivo, interinos, substitutos...

Gallego

Resolución do 16 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2021/22 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, o persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, o persoal interino e substituto e o persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo (código de procedemento ED002B).

  • Prazo de solicitude

O prazo para formular a solicitude, que se presentará do xeito que se establece no artigo 14 da Orde do 7 de xuño de 2018, pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional entre o persoal docente, será de 15 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

 

Servizo relacionado: 

Colectivo: 

Convocados os premios educativos Innovagal para o profesorado e os centros docentes públicos da comunidade autónoma de Galicia durante o curso escolar 2021/22

innovagal
Gallego

Resolución do 16 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan os premios educativos Innovagal para o profesorado e os centros docentes públicos da comunidade autónoma de Galicia durante o curso escolar 2021/22

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade convoca por segundo ano consecutivo os premios educativos Innovagal co obxectivo de premiar a aqueles centros e docentes cunha traxectoria de compromiso coa innovación educativa ao desenvolver enfoques didácticos e/ou organizativos que buscan dar resposta ás necesidades do seu alumnado. Necesidades que varían en función do seu contexto sociocultural pero tamén en función dos cambios que, a nivel global, se están a experimentar na sociedade.

Modalidades e destinatarios:

  • Modalidade centro: dirixida a centros docentes públicos dependentes desta consellería que oferten ensinanzas de educación infantil, primaria, ESO e bacharelato.
  • Modalidade docente: dirixida ao persoal docente funcionario de carreira que imparte ensinanzas en centros docentes públicos que oferten ensinanzas de educación infantil, primaria, ESO e bacharelato.

Categorías:

  • Categoría A: escolas de educación infantil, colexios rurais agrupados, centros de educación especial, colexios de educación infantil e primaria e colexios de educación primaria.
  • Categoría B: centros públicos integrados e institutos de educación secundaria.

Premios e recoñecementos:

  • Na modalidade centro outorgaranse tres premios cos seguintes importes: 10.000 euros para o 1º premio, 6.000 euros para o 2º premio, 3.000 euros para o 3º premio. Os centros premiados nesta convocatoria recibirán ademais o distintivo de “Centro educativo Innovagal”.
  • Na modalidade docente outorgaranse oito premios dotados con 3.000 euros cada un e o profesorado premiado recibirá unha certificación de premio de innovación educativa cunha equivalencia de 50 horas de formación permanente do profesorado.

O prazo de presentación de solicitudes e documentación rematará o 5 de outubro de 2021

Para máis información: edu.innova@edu.xunta.gal.

 

Colectivo: 

Resolución do 21 de xuño de 2021, pola que se regula o Plan Proxecta+ e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos durante o curso 2021/22

pr+
Gallego

Xúntase a Resolución do 21 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regula o Plan Proxecta+ e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade durante o curso 2021/22.

Neste curso escolar ofrécense 42 programas educativos, que poden ser consultados na web de Proxecta.

Prazo de solicitude: do 22 de xuño ata o 16 de setembro de 2021.

Solicitude: a traves da aplicación de Plan Proxecta+ (https://www.edu.xunta.es/programaseducativos/.

Colectivo: 

Ampliación do prazo de solicitude para participar no programa Intercambios Escolares EduExchanges durante o curso 2021/2022

Gallego

Amplíase o prazo para solicitar a participación na convocatoria de centros públicos de ensino non universitario da Comunidade Autónoma de Galicia no programa Intercambios Escolares EduExchanges de intercambio en liña de alumnado con centros educativos estranxeiros durante o curso 2021/2022, ata o venres 17 de setembro de 2021

 

Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2021/2022

Gallego

Resolución do 18 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2021/2022.

 

Tema: