Gallego

Convocados, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia

Gallego

Resolución do 4 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia.

  • O prazo para a presentación das solicitudes abranguerá desde o día 2 ata o 11 de setembro de 2020, para os cursos do primeiro cuadrimestre (outubro-xaneiro); e desde o 5 ata o 15 de xaneiro de 2021, para os cursos do segundo cuadrimestre (febreiro-maio).

​​​​​​​

Publicada a convocatoria das axudas dirixidas a escolas de música privadas dependentes de asociacións ou fundacións sen ánimo de lucro

Gallego

Xúntase a Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se convocan axudas dirixidas a escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro (código de procedemento ED314D)

 

Colectivo: 

Resolución do 30 de xullo de 2020 pola que se regulan os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria para o curso 2020/21

contratos-programa
Gallego

Xúntase a Resolución do 30 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan os contratos-programa e se establecen as bases para a convocatoria e selección de plans dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para o curso 2020/21.

O prazo de presentación de solicitudes e do plan de mellora comeza o día 15 de setembro de 2020 e remata o 6 de outubro de 2020, ambos incluídos.

Servizo relacionado: 

Resolución do 30 de xullo de 2020 para a posta en marcha de accións de Apoio, Reforzo de Competencias e Orientación (ARCO) dirixidas a centros públicos de educación primaria e secundaria, durante o curso 2020/21

arco
Gallego

Xúntase a Resolución do 30 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, para a posta en marcha de accións de Apoio, Reforzo de Competencias e Orientación dirixidas a centros públicos de educación primaria e secundaria dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, en réxime de concorrencia competitiva, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, durante o curso 2020/21.

O procedemento de solicitude realizarase unicamente na aplicación www.edu.xunta.es/programaseducativos. A persoa que exerza a función da dirección do centro ou persoa autorizada será quen terá todos os permisos de creación da solicitude. O prazo de presentación será dende o día 7 de setembro de 2020 ata o 25 de setembro de 2020, ambos incluídos.

Convocados os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria correspondentes ao curso 2019/20

Gallego

Xúntase a Orde do 13 de xullo de 2020 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2019/20.

  • O prazo de presentación de solicitudes estará aberto entre o 27 de xullo e o 21 de agosto de 2020

 

Servizo relacionado: 

Colectivo: 

Convocados os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2019/2020

Gallego

Xúntase a Orde do 8 de xullo de 2020 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2019/20.

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes; comezará o día 23 de xullo de 2020 e rematará o día 24 de agosto de 2020.

 

Servizo relacionado: 

Ensinanza: 

Colectivo: 

Apertura do prazo para realizar as solicitudes para prestar servizos nunha ou en varias provincias así como en determinados concellos

Gallego

Os artigos 33 e 34 da Orde do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destinos provisionais establece que o persoal docente ao que fai referencia o punto décimo cuarto do Acordo do 20 de xuño de 1995, poderá optar durante os períodos máximo e mínimo previstos nel, por realizar substitucións nunha ou varias provincias (artigo 33) ou en concellos determinados (artigo 34).

A opción debe formularse na páxina http://www.edu.xunta.es/substitutos e a solicitude, xunto coa documentación xustificativa, deberá presentarse nos lugares establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo comprendido entre o día 16 de xullo ata o 17 de agosto de 2020, ambos incluídos.

No caso de solicitude para prestar servizos en determinados concellos, é obrigatorio incluír na petición concellos nos que se impartan materias ou áreas ou módulos profesionais atribuídos á especialidade correspondente.

Calquera destas opcións será por todo o curso académico.

Servizo relacionado: 

Colectivo: 

Apertura do prazo para realizar as solicitudes para solicitar intercambios provisionais de prazas de persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, en centros dependentes desta consellería

Gallego

Segundo o establecido no artigo 4.3 da Orde do 17 de xuño de 2017 pola que se regulan os intercambios provisionais de prazas de persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, en centros dependentes desta consellería (código de procedemento ED002A), modificada pola Orde do 4 de xullo de 2019 (Diario oficial de Galicia do 11 de xullo), ábrese o prazo para que as persoas que non están obrigadas a participar no concurso de adxudicación de destinos provisionais do curso académico 2020-21, poidan solicitar intercambio provisional de prazas.

O prazo para realizar a solicitude comprende desde o día 15 de xullo ata o 31 de xullo de 2020, ambos incluídos.

A solicitude presentarase obrigatoriamente por medios electrónicos, a través do modelo oficial de solicitude que está dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal)

Colectivo: 

Convocada a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2020/2021

Gallego

Resolución do 9 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2020/2021.

Prazos de presentación:

  • a) O prazo de preinscrición comeza ao día seguinte da publicación da resolución no portal educativo e remata o día 28 de setembro 2020.
  • b) O prazo de presentación das solicitudes comeza o día 13 de xullo e remata o 9 de outubro de 2020.

Servizo relacionado: 

Colectivo: 

Calendario escolar 2020/2021

Gallego