Gallego

Matrícula nas probas libres das escolas oficiais de idiomas

Gallego

Na Instrución 11/2023 da Dirección Xeral de Formación Profesional, regúlanse as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial polo réxime libre para o curso 2023/24.

Prazo de inscrición: do 2 ao 20 de outubro de 2023

Máis información: Instrución 11/2023  

Colectivo: 

Apertura dun prazo para actualizar o expediente persoal para o persoal docente funcionario de carreira e de prácticas

Gallego

O persoal docente funcionario de carreira e de prácticas poderá actualizar o seu expediente persoal naquelas categorías de datos nas que non consten os datos actualizados, estean incompletos ou incorrectos, mediante o enderezo web http://www.edu.xunta.gal/datospersoais de conformidade coa Orde do 2 de xuño de 2021 pola que se regulan o contido, uso e acceso ao expediente do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006 (DOG nº 112 do 15 de xuño de 2021), código de procedemento ED011A.

De acordo coa disposición adicional terceira da Orde do 2 de xuño de 2021 o persoal docente dependente doutra Administración educativa que obtivo praza no último concurso xeral de traslados na Comunidade Autónoma de Galicia poderá solicitar tamén neste prazo a actualización do seu expediente persoal.

O prazo de presentación de solicitudes abranguerá desde o día 03/10/2023 ata o día 09/10/2023, ambos incluídos.

A solicitude cubrirase obrigatoriamente a través do formulario normalizado accesible na páxina web https://www.edu.xunta.gal/datospersoais/ e presentarase obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal.

Para isto, deberá proceder do seguinte xeito:

1. Acceder á páxina web www.edu.xunta.gal/datospersoais.

2. Identificarse mediante calquera dos mecanismos permitidos: correo de dominio edu.xunta.gal e contrasinal, Chave 365 ou certificado electrónico.

3. Premer na lapela As miñas instancias (parte esquerda do menú).

4. Seleccionar o tipo de instancia: Instancia de méritos outubro 2023 e premer no botón CREAR NOVA INSTANCIA.

5. Unha vez creada a instancia deberá acceder ao menú existente no apartado Resumo de alegacións e formular as alegacións que considere oportunas utilizando o botón Facer alegacións eixstente en cada categoría de datos. Neste paso é obrigatorio que engada na aplicación con cada alegación o documento xustificativo desta.

Lembre que:

*non é preciso que presente a documentación de novo posteriormente na sede electrónica se xa a engadiu na aplicación de datos persoais.

*como documentación xustificativa non é válido engadir un arquivo no que consten unidos varios documentos alegados en diferentes categorías ou apartados do expediente. O documento que anexe deberá corresponderse con cada alegación que formule.

*só se permite engadir un máximo de 2 documentos por cada alegación.

6. Logo de finalizar as alegacións, deberá pechar a solicitude e presentala electronicamente mediante a lapela Presentación en sede cuxa ligazón lle permitirá acceder á sede electrónica da Xunta de Galicia. Lembre que a solicitude só estará correctamente presentada cando se lle permita descargar o recibo xustificativo da presentación telemática.

 

IMPORTANTE: só se admitirá a última solicitude pechada en datos persoais e presentada na sede electrónica. Por esta razón, TODOS os méritos deben alegarse na mesma solicitude.

No caso de que vostede esqueza alegar algún mérito, pode crear unha nova instancia en datos persoais creando unha copia da anterior para engadir o mérito ou méritos que non tivese alegado na solicitude anterior.

Colectivo: 

Resolución do 11 de setembro de 2023 pola que se establece o calendario para realizar eleccións para a constitución do consello escolar en centros docentes de nova creación e outros sostidos con fondos públicos

Gallego

Resolución do 11 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para realizar eleccións para a constitución do consello escolar en centros docentes de nova creación e outros sostidos con fondos públicos.

 

Colectivo: 

Convocatoria dos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores no curso 2022/23 en centros públicos de Galicia

Gallego

Orde do 14 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan os premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores no curso 2022/23 en centros públicos de Galicia (código de procedemento ED311G).

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. 

 

Colectivo: 

Programa de formación “Observa_Acción: desenvolvemento competencial desde a observación e o intercambio entre iguais”, durante os cursos escolares 2023/24 e 2024/25, que se levará a cabo a nivel autonómico, nacional e internacional

Gallego

Resolución do 22 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca a participación no programa de formación “Observa_Acción: desenvolvemento competencial desde a observación e o intercambio entre iguais”, durante os cursos escolares 2023/24 e 2024/25, que se levará a cabo a nivel autonómico, nacional e internacional.

  • O prazo de presentación de solicitudes e da documentación será dende o día seguinte á publicación da presente resolución no portal educativo e ata o día 10 de outubro 2023.

 

Colectivo: 

Convocadas as axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do SUG no curso académico 2023/24

Gallego

Orde do 14 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades públicas do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2023/24 (código de procedemento ED421A).

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación.

 

Tema: 

Ensinanza: 

Colectivo: 

Convocase procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións do corpo de profesores de relixión de primaria, especialidade relixión evanxélica e de relixión secundaria, especialidade relixión evanxélica

Gallego

Xúntase a Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións do corpo de profesores de relixión de primaria, especialidade relixión evanxélica (701402) e de relixión secundaria, especialidade relixión evanxélica (702403), (código de procedemento ED003A).

Prazo de presentación de solicitudes: desde o luns día 25 de setembro de 2023 ata o día 29 de setembro de 2023, ambos incluídos.

Como cubrir a solicitude de inscrición:

1º. Deben acceder á Sede electrónica a través da seguinte ligazón: https://sede.xunta.gal/portada e cubrir o formulario de solicitude do procedemento ED003A.

2º. Premer na icona “Tramitar en liña”

Lémbrase que para a realización dos trámites electrónicos debe posuír calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola Sede electrónica da Xunta de Galicia (base terceira da resolución de convocatoria).

3º. Siga os pasos indicados: cubrir datos, anexar documentación xunto co impreso de autobaremación de méritos, asinar e presentar no rexistro e obter recibo.

4º Lembre que deberá anexar coa solicitude, ademais da documentación establecida na resolución, a xustificación do pagamento das taxas polo que deberá ter realizado o seu pagamento antes de presentar a solicitude na sede.

Non se admitirá ningunha solicitude que non sexa tramitada mediante o procedemento ED003A.

 

Servizo relacionado: 

Colectivo: 

Convocatoria do programa educativo "Iniciación segura á pegada dixital e ás redes sociais"

Gallego

Resolución do 13 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se convoca o programa educativo Iniciación segura á pegada dixital e ás redes sociais dirixido a centros educativos sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no curso 2023/24.

Colectivo: 

Convocatoria do programa educativo “V CiberLiga 2023 modalidade preameateur"

Gallego

Resolución do 13 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se convoca a "V CiberLiga 2023 modalidade preameateur" dirixida a centros educativos de Galicia no curso 2023/24.

  • O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturais contados a partir da publicación desta convocatoria no portal educativo.

 

Colectivo: 

Convocatoria de bolsas destinadas ao alumnado das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2023/24, fóra do ámbito do programa Erasmus+

Gallego

Orde do 5 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de bolsas destinadas ao alumnado das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2023/24, fóra do ámbito do programa Erasmus+ (código de procedemento ED441B).

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación.

 

Tema: 

Ensinanza: 

Colectivo: