Gallego

Publicación da adxudicación provisional do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas... para o ano 2021

Gallego

Publicación da adxudicación provisional do concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación.

Contra esta resolución provisional, segundo o establecido na base vixésimo novena da Orde do 19 de outubro de 2020, cabe reclamación no prazo de dez (10) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación na citada páxina web. O prazo de renuncias será o mesmo que o establecido para as reclamacións.
Non obstante, serán admitidas as reclamacións e renuncias presentadas con anterioridade.
As reclamacións e renuncias poderanse presentar polos procedementos a que alude a base vixésimo segunda e remitiranse ademais por correo electrónico ao enderezo persoal.secundaria@edu.xunta.gal dentro do prazo establecido.

 • O prazo para reclamacións e renuncias é o comprendido entre o día 5 de marzo ata o 18 de marzo, ambos incluídos.

Colectivo: 

Resolución provisional do concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos

Gallego

Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve provisionalmente o concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.

Contra esta resolución provisional, segundo o establecido na base décimo sexta da Orde do 13 de novembro de 2020, cabe reclamación no prazo de cinco (5) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación na citada páxina web. O prazo de renuncias será o mesmo que o establecido para as reclamacións.

Non obstante, serán admitidas as reclamacións e renuncias presentadas con anterioridade.
As reclamacións e renuncias poderanse presentar polos procedementos a que alude a base décimo primeira e remitiranse ademais por correo electrónico, dentro do prazo establecido, ao enderezo persoal.secundaria@edu.xunta.gal

 • O prazo para alegacións e renuncias é de 5 días hábiles, iniciándose o 05/03/2021 e rematando o 11/03/2021, ambos incluídos

Colectivo: 

Convocada a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización no ano 2021

Gallego

Publicada a Resolución do 15 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización (código de procedemento ED534A).

 • O período de inscrición na proba estará comprendido entre o 3 e o 10 de marzo de 2021.
 • Máis información

Tema: 

Ensinanza: 

Colectivo: 

Instrucións para realizar, dentro do curso 2020/21, a avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2021/22

Gallego

Resolución do 10 de febreiro de 2021, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para realizar, dentro do curso 2020/21, a avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) no curso 2021/22.

Ensinanza: 

Convocatoria do procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións do corpo de profesores de relixión de primaria, especialidade relixión evanxélica (701402)

Gallego

Publícase resolución pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións do corpo de profesores de relixión de primaria, especialidade relixión evanxélica (701402) (código de procedemento ED003A)

 

Prazo de presentación de solicitudes: desde MAÑÁ venres día 19 de febreiro ata o día 4 de marzo de 2021, ambos incluídos.

Como cubrir a solicitude de inscrición:

1º. Deben acceder á Sede electrónica a través da seguinte ligazón: https://sede.xunta.gal/portada e cubrir o formulario de solicitude do procedemento ED003A que estará dispoñible MAÑÁ venres día 19 de febreiro de 2021.

2º. Premer na icona “Tramitar en liña”

Lémbrase que para a realización dos trámites electrónicos debe posuír calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola Sede electrónica da Xunta de Galicia (base terceira da resolución de convocatoria).

3º. Siga os pasos indicados: cubrir datos, anexar documentación xunto co impreso de autobaremación de méritos, asinar e presentar no rexistro e obter recibo.

4º Lembre que deberá anexar coa solicitude e a restante documentación establecida na resolución a xustificación do pagamento das taxas polo que deberá ter realizado o seu pagamento antes de presentar a solicitude na sede.

 

Non se admitirá ningunha solicitude que non sexa tramitada mediante o procemento ED003A.

Servizo relacionado: 

Ensinanza: 

Colectivo: 

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i para o 2021

Gallego

Orde do 27 de xaneiro de 2021, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2021 (códigos de procedemento ED431C, IN607A, ED431B, IN607B, ED431F e IN607D).

 • Prazo de presentación de solicitudes: do 17.02.2021 ao 16.03.2021
 • Cal é o obxecto destas axudas?

Axudas para consolidar, estruturar e especializar as unidades de investigación máis competitivas do Sistema galego de I+D+i mediante as seguintes modalidades:

- Modalidade A: Grupos de referencia competitiva (GRC). Axudas para a consolidación de grupos de investigación das entidades solicitantes que pola súa produción científica e a súa actividade de I+D constitúan unha referencia no Sistema galego de I+D+i.

- Modalidade B: Grupos con potencial de crecemento (GPC). Axudas para a consolidación de grupos de investigación das entidades solicitantes que pola súa produción científica e a súa actividade de I+D amosan potencial de crecemento ata converterse en grupos de referencia do sistema de I+D+i galego.

- Modalidade C: Proxectos de persoal investigador con traxectoria excelente. Axudas para a realización de proxectos de investigación a investigadores ou investigadoras individuais que, contando con traxectoria excelente consolidada ou en formación, teñen que afianzar unha liña de traballo baseada en proxectos de alto impacto. Segundo as características poden presentarse a dúas modalidades:

- Liña de reforzo da traxectoria investigadora consolidada e,

- Liña de reforzo de traxectorias emerxentes.

 • Quen pode solicitar estas axudas?

As universidades do Sistema universitario de Galicia que presentarán a súa solicitude ante a Secretaría Xeral de Universidades da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Os organismos públicos de investigación de Galicia, ás fundacións de investigación sanitaria de Galicia (Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Fundación Profesor Novoa Santos, Fundación Biomédica Galicia Sur). Nos casos dos institutos de investigación sanitaria IDIS e INIBIC e dos centros do ámbito do Servizo Galego de Saúde que xestionen as súas actividades de investigación mediante as citadas fundacións, poderán solicitar as axudas da presente convocatoria a través destas entidades. Os centros do CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) e o IEO (Instituto Español de Oceanografía) radicados en Galicia que presentarán a súa solicitude ante a Gain.

 • Tipo e intensidade da axuda

Tipo de convocatoria: convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Tipo de axuda: axuda a fondo perdido.

Intensidade da axuda: 100 %.

Orzamento total: 23.879.616 euros (o orzamento da Secretaría Xeral de Universidades será de 19.859.616 euros e o da Gain será de 4.020.000 euros).

 • Importe das axudas

O importe máximo das axudas concedidas é o seguinte:

- Modalidade A (GRC).

As axudas terán unha duración máxima de 4 anos. O importe total de cada unha das axudas virá determinado por un módulo estrutural composto dun fixo de 25.000 € máis un variable máximo de 25.000 € tendo en conta os ingresos medios do grupo, e un módulo variable anual, dun máximo de 50.000 € (20.000, 30.000, 50.000 €), acumulable o anterior, en función dos ingresos anuais medios do grupo nos período comprendido desde o 1 de xaneiro de 2018 ata o 31 de decembro de 2020.

- Modalidade B (GPC).

As axudas serán de aplicación por un período de 3 anualidades, mediante o pagamento dunha contía máxima de 20.000 € na primeira e de 35.000 € na segunda e terceira.

- Modalidade C (Proxectos de Excelencia)

No caso dos proxectos que se acollan á liña de traxectoria investigadora consolidada, as axudas serán de aplicación por un período de ata 4 anualidades, mediante o pagamento dunha contía máxima anual de 50.000€.

No caso dos proxectos que se acollan á liña de traxectoria investigadora emerxente, as axudas serán de aplicación por un período máximo de ata 5 anualidades, mediante o pagamento dunha contía máxima anual de 15.000€ para o ano 2021 e de 25.000€ para os anos 2022, 2023, 2024 e 2025.

 • A onde acudir?

Para solicitudes presentadas por universidades do SUG:

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Secretaría Xeral de Universidades

Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica

Servizo de Planificación e Estruturación da Investigación

San Caetano, s/n 15781Santiago de Compostela

Teléfono: 881999541 / 881995156

Email: promocioncientifica.educacion@xunta.gal

 

Para as demais entidades solicitantes indicadas (alleas ao SUG):

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Axencia Galega De Innovación

Praza de Europa (Área Central), 10A, 6º andar

15707 Santiago de Compostela

Teléfono: 981541096 Email: axudas.gain@xunta.gal

Información web: http://gain.xunta.gal

Tema: 

Ensinanza: 

Colectivo: 

Convocadas as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización no ano 2021

Gallego

Publicada a Resolución do 3 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización (código de procedemento ED540A).

Os prazos de matrícula serán:

 • Convocatoria de maio: 8 de marzo ao 18 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos.
 • Convocatoria de setembro: 1 de xullo ao 8 de xullo de 2021, ambos os dous incluídos.

Máis información

Tema: 

Colectivo: 

Convocatoria para a realización de proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística

Gallego

Resolución da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se convoca a participación en proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística para os centros docentes de titularidade pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade durante o curso académico 2020/2021 e se establecen as bases reguladoras para realizalos.

A Secretaría Xeral de Política Lingüística e mais a Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional convocan a participación en proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística para os centros docentes de titularidade pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade durante o curso académico 2020/2021.

Os centros públicos admitidos no programa Proxectos de innovación educativa en dinamización Lingüística, no marco do Plan Proxecta, teñen a obriga de participar e tamén se poden presentar todos os centros docentes de titularidade pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Ao abeiro desta convocatoria, seleccionaranse cinco proxectos, que terán a consideración de excelentes; cada un deles recibirá unha dotación económica de 2 000 euros. Tamén poderán concederse dúas mencións de honra, de ser o caso.

O profesorado implicado activamente no desenvolvemento dos cinco proxectos seleccionados recibirá unha certificación de Primeiro Premio de Innovación Educativa, cunha equivalencia de 30 horas de formación permanente do profesorado para a persoa coordinadora e de 20 horas para o profesorado participante. O profesorado dos proxectos recoñecidos, de ser o caso, coa mención de honra recibirá unha certificación de accésit.

Na planificación dos proxectos durante o curso 2020/2021, o profesorado terá en conta a previsión dos posibles escenarios de ensinanza-aprendizaxe que se puideren dar en función da situación sanitaria e deseñará os proxectos para que se poidan seguir desenvolvendo nunha situación de ensino a distancia ou semipresencial.

Os centros que presentaron proxectos no curso 2019-2020 poderanos volver presentar, coas adaptacións relacionadas con posibles cambios de escenario da actividade lectiva presencial á semipresencial ou non presencial que consideren pertinentes.

 • O prazo de presentación das solicitudes, que se enviarán exclusivamente a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia, rematará o día 10 de marzo de 2021.

Colectivo: 

DELF escolar en Galicia para o curso 2020/2021

DELF escolar en Galicia para o curso 2020/2021
Gallego

Información sobre as probas do DELF Escolar en Galicia curso 2020/2021.

 

Resolución do Concurso de Curtas Senda dos Faros

Senda dos Faros
Gallego

Resolución pola que se conceden os premios do Concurso de Curtas Senda dos Faros

O xurado do Concurso de Curtas Senda dos Faros, convocado pola Secretaría Xeral de Política Lingüística da Consellería de Cultura e Turismo e a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, seleccionou como gañadoras as seguintes curtas:

Primeiro Premio

Sálvora, do IES Plurilingüe A Cachada. Boiro. A Coruña

Segundo Premio

Senda dos faros “De naufraxios, faros e lendas: do Cemiterio dos Ingleses a Camariñas”, do IES Monte Neme. Carballo. A Coruña

Terceiro Premio

A melodía do faro, do CMUS Xan Viaño. Ferrol. A Coruña

Na iniciativa, que pretende fomentar o descubrimento do litoral e poñer en valor os recursos territoriais e as paisaxes que percorre este itinerario, colaboraron tamén a Axencia de Turismo de Galicia, Agader, o Instituto de Estudos do Territorio (IET), a Fundación Galicia Sustentable e a Fundación Energias de Portugal (EDP).

O concurso, destinado ao alumnado dos centros docentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que imparten ensinanzas sostidas con fondos públicos (ESO, bacharelato, formación profesional básica, ciclos formativos de grao medio e ensinanzas especiais de grao medio), ten como obxectivos:

 • dinamizar o uso da lingua galega entre o alumnado e entre a comunidade educativa

 • promover unha imaxe positiva e actual do galego por medio da vinculación coas tecnoloxías da información e da comunicación

 • favorecer a presenza e o uso do galego en novos espazos e soportes

 • fomentar o galego oral, coa creación de novos ámbitos de uso frecuente que favorezan a utilización da lingua dentro e fóra das aulas

 • pór valor, promover e fomentar o coñecemento do patrimonio, a paisaxe, a natureza, as lendas, a gastronomía, ou calquera outro activo do territorio polo que atravesa a Senda