Skip to main content

Solicitude de validación de módulos profesionais

Para solicitar validacións de módulos profesionais debes:

  1. Descargar este formulario
  2. Curmprimentar o formulario sen olvidar os códigos das módulos solicitados, imprimir e presentalo en secretaria de forma presencial.
  3. Se cursas estudos no centro que permitan a validación, debes achegar só unha copia do DNI.
  4. Se non cursas estudos no centro que permitan a validación, achega tamén estes documentos:
    • Copia do DNI.
    • Certificado académico que alegas para validar.
    • Acreditación de unidades de competencia (se é o caso).