Skip to main content

Procedemento para o alumnado

Antes do intercambio

Información e normas de participación:

 1. As mobilidades Erasmus repartiranse de forma equitativa entre os departamentos de Imaxe Persoal e Informática.
 2. A duración das mobilidades son de 10 semanas para os Ciclos de Grado Superior e 11 semanas para os Ciclos de Grado Medio.
 3. As becas das mobilidades roldan os 300-400 euros/mes para os Ciclos de Grado Superior e de 1200-1400 euros/mes para os de Grado Medio.
 4. Os criterios de selección son os seguintes:
  • Nivel de idioma.
  • Expediente académico do primeiro curso.
  • Entrevista persoal para avaliar a madurez do candidato.
 5. Se o alumno ou alumna decide retornar antes da finalización da mobilidade deberá consignar a parte proporcional da beca recibida e será cualificado NON APTO na FCT.

Alumnado seleccionado:

O alumnado seleccionado para unha mobilidade deberá entregar nun prazo de 7 días despois de publicación tras a finalización do proceso de selección os seguintes documentos (poden ser escaneados e enviados por e-mail):

 • Fotocopia do DNI
 • Fotocopia do IBAN - BIC/SWIFT da conta bancaria.
 • Copia, se procede, do billete de avión ida.
 • Firma dos seguinte acordo de compromiso.
 • Seguro obrigatorio de Responsabilidade Civil de accidentes e sanitario (pode ser xestionado polo IES se o desexa o alumno o alumna pero deberá dar o seu consentemento por escrito no acordo de compromiso).

Aloxamiento, viaxe e visado:

 • Os billetes de viaxe, especialmente avión, deberán obterse tan pronto se teñan as datas de ida e volta da mobilidade.
 • O aloxamento estará en función si se fai uso dun intermediario.

Plataforma OLS:

 • O alumnado deberá realizar, de forma obrigatorio a proba inicial e final do idioma no país de destino ou no seu defecto en inglés na plataforma OLS.

Durante o intercambio

Remitir documentación que se solicite:

 • O alumnado, tal como se establece no acordo de compromiso deberá remitir e/ou cumprimentar toda a documentación que se lle indique nas reunións previas a mobilidade.

Seguimiento vía Skype, visita al centro de personal del IES, correo electrónico:

 • O seguimento da mobilidade levarase a cabo tanto polo titor de prácticas coma do persoal do departamento de Relacións Internacionais.
 • Dito seguimento poderá ser levado a cabo por medios telemáticos (Skype, correo electrónico, WhatsApp) e/ou incluso visita "in situ" á institución de acollida.

Plataforma OLS:

 • O alumnado deberá realizar, de forma obrigatorio a proba inicial e final do idioma no país de destino ou, no seu defecto, en inglés na plataforma OLS.

Despois do intercambio

Reunión final:

 • O alumnado unha vez retornado deberá reunirse con membros do departamento de Proxectos Internacionais e titor de prácticas para:
  • Tramitación dos documentos finais e recoñecemento e validacións correspondentes.
  • Entrega do proxecto ó titor.

Plataforma OLS:

 • O alumnado deberá realizar, de forma obrigatorio a proba inicial e final do idioma no país de destino ou no seu defecto en inglés na plataforma OLS.