Consello Escolar

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 22-23

Tendo en conta o Decreto 92/1988 do 28 de abril, o Decreto 324/1996 do 26 de xullo e a resolución do 19 de setembro de 2022 (DOG do 30 de setembro), convócanse ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN PARCIAL DOS MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR, nos seguintes sectores:

  • PROFESORADO: renovación de 3 membros
  • ALUMNADO: renovación de 2 membros
  • PAIS/NAIS: renovación de 1 membro.

O proceso electoral, regulado e supervisado pola Xunta Electoral, será levado a cabo de acordoco calendario anexado.

Anéxase tamén,  modelo de candidatura que tamén estará dispoñible na secretaría do centro.

Os censos serán  publicados no taboleiro correspondente.

ARQUIVOS NOS SEGUINTES ENLACES:

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR CURSO 2021_22

Os vindeiros 23 e 24 de novembro terán lugar as votacións para elixir os novos membros do consello escolar.

  • O alumnado votará o día 23 pola mañá, no horario que determine a Xefatura de Estudos.
  • Nais, pais e titores legais votarán o día 24 de 16.30 a 19.30 da tarde, de maneira presencial no centro escolar.

Lembrámoslles que seguen sendo de aplicación as normas recollidas no protocolo da Consellería de Cultura, Educación e Universidade para a prevención da Covid-19, polo que pregamos manteñan en todo momento a distancia de seguridade.

  Por outra banda, a Xunta Electoral aprobou os censos electorais definitivos, que están expostos na administración do centro.

 

ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN PARCIAL DO CONSELLO ESCOLAR

Corresponde ao actual curso escolar a renovación parcial dos membros do Consello Escolar do centro

As votacións terán lugar o día 27 de novembro

A continuación indícanse os horarios das votacións e os membros do Consello Escolar a substituir:

SECTOR

HORARIO

Nº TOTAL DE MEMBROS MEMBROS A SUBSTITUIR
Profesorado ( Claustro extraordinario) 10:05 horas 7 4
Alumnado (no vestíbulo do Instituto) 12:05 a 13:15 h 4 2
Nais e pais ( no vestíbulo do Instituto) 17:00 a 19:00 h 3

1 representante da ANPA

1 representante de nais/pais

Persoal non docente  13:15 a 14:05 h 1 1

Para consultar máis información sobre o proceso electoral:

CONSELLO ESCOLAR

O Consello Escolar (Lei Organica 2/2006, de 3 de maio)

É un organo a través do cal participan na xestion do centro os distintos membros da comunidade escolar.

Atribucións

a) Aprobar e avaliar os proxectos e as normas ás que se refire o capitulo II do titulo V desta lei.

b) Aprobar e avaliar a programacion xeral anual do centro sen prexuizo das competencias do claustro de profesores, en relación coa planificación e organización docente.

c) Conecer as candidaturas á direción e os proxectos de direción presentados polos candidatos.

d) Participar na selección do director/a do centro nos termos que esta lei establece. Ser informado do nomeamento e do cese dos demais membros do equipo directivo. De ser o caso, logo do acordo dos seus membros, adoptado por maioría de dous terzos, proponer a revogación do nomeamento do director.

e) Decidir sobre a admisión de alumnos con suxeición ao establecido nesta lei e disposicións que a desenvolvan.

f) Conecer a resolución de conflitos disciplinarios e velar por que se ateñan á normativa vixente.

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro, a igualdade entre homes e mulleres e a resolucion pacífica de conflitos en todos os ambitos da vida persoal, familiar e social.

h) Promover a conservación e renovación das instalacions e equipo escolar e aprobar a obtención de recursos complementarios de acordo co establecido no artigo 122.3.

i) Fixar as directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais, coas administracións locais, con outros centros, entidades e organismos.

j) Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar e os resultados das avaliacions internas e externas en que participe o centro.

k) Elaborar propostas e informes, por iniciativa propia ou por petición da administración competente, sobre o funcionamento do centro e a mellora da calidade da xestión, así como sobre todos aqueles aspectos relacionados coa súa calidade.

l) Calquera outra que lle sexa atribuida pola administración educativa.

No seo do Consello Escolar existirá unha Comisión Económica integrada polo director, o secretario, un profesor, un alumno e un pai, elixidos por cada un dos sectores (art. 45 e 118 do RO). Esta comision informará ao consello sobre cantas materias de índole económica se lle encomenden (art.44 da LODE).

Existirá, así mesmo, un Observatorio de Convivencia, de acordo co establecido nos artigos 7 do Decreto 85/2007, do 12 de abril, polo que se crea e regula o Observatorio Galego da Convivencia Escolar.

 

A actual composición do Consello Escolar é a seguinte:

Dirección

Laura Fernández López

Xefatura de Estudos:

Esther García Gerbolés

Secretaría

 Sandra Mª Díaz Mouro

Representantes do profesorado:

Luz Ramos López

Xabier Lorenzo Abalde

Ana Santos Vaamonde

Minia Bongiorno

Sandra Mª Díaz Mouro

Eva Pardiñas Fondo

Esperanza López Cordido

Representante das familias:

Eva López Soto

Representante da ANPA:

Patricia Iglesias Millares

Representantes do alumnado: 

Laura Tilve Rodríguez

Sara Molinos Carro

Valeria Torres Lago

Carolina Cambeiro Oijman

Representante do Concello:

Sandy Marie Cebral Gómez 

Distribuir contido