[Actividade recente]

O cambio de curso, ciclo, nivel ou etapa non requerirá un novo procedemento de admisión (salvo cambio de centro).

A solicitude de posto escolar será única e nela poderán relacionarse varios centros por orde de preferencia.

A admisión nun novo centro implica a perda do dereito de permanencia no centro precedente.

Para reservar praza, os pais/nais/titores legais presentarán o documento Anexo I do 1 ao 15 de febreiro.

Cando exista máis demanda que oferta de postos, a dirección avisará no taboleiro de anuncios do centro que os solicitantes deberán presentar a solicitude Anexo II xunto coa documentación xustificativa para baremar. Este impreso será facilitado gratuitamente no centro docente e tamén se poderá descargar da web.

A solicitude presentarase no centro que se solicita en primeiro lugar.

Na mesma solicitude os pais/nais/titores deberán dicir se desexan ou non praza no comedor.

Os interesados teñen dereito a que se lles expida unha copia ou resgardo con data e selo.

Para solicitar praza, o prazo será do 1 de marzo ao 31 de marzo, inclusive. Se o 31 de marzo é non lectivo o prazo prorrógase ó seguinte día lectivo.

Na solicitude débese manifestar se se opta a unha praza para alumnado con necesidades educativas específicas, achegando a documentación que acredite as circunstancias alegadas. No caso de alegar situación desfavorecida por factores sociais, económicos ou culturais achegarán informe os Servizos Sociais.

Para presentar a documentación xustificativa dos méritos para a baremación no caso de centros con máis demanda que oferta de postos o prazo será do 1 ó 20 de abril ambos inclusive.

Realizada a baremación para a admisión publicarase no taboleiro de anuncios a relación do alumnado admitido e non admitido mediante listaxes ordenadas por orde de puntuación por criterios. Estas listaxes deberán publicarse con anterioridade ó 30 de abril e poderán ser obxecto de reclamación ante o consello escolar do centro nun prazo de 5 días.

Resoltas nese prazo, publicaranse as listaxes definitivas.

O alumnado que obteña praza nun centro distinto ao que lle corresponda segundo a área de influencia non terá dereito a ningún dos servizos complementarios gratuitos e sufragados pola Consellería de Educación.

O alumnado admitido formalizará a matrícula nestes prazos:
- Educación infantil e primaria
do 20 ó 30 de xuño
- Educación secundaria obrigatoria e bacharelato
ordinario do 25 de xuño ó 10 de xullo
extraordinario do 1 ó 10 de setembro

Se finalizado o prazo de matrícula non se formalizase esta decaerá o dereito á praza obtida.

O alumnado de ESO admitido en centros distintos ó de adscrición deberá solicitar ó seu centro de primaria un certificado no que conste a superación desa etapa educativa.
A dirección dos centros de ESO solicitará ás direccións dos colexios a documentación correspondente ó alumnado que formalizou a matrícula no centro que dirixe.

 

Os alumnos/as de ESO do CPI Cernadas de Castro formalizarán a matrícula cubrindo os seguintes documentos:

Impreso para 1º ESO
Impreso para 2º ESO
Impreso para 3º ESO
Impreso para 3º ESO PDC
Impreso para 4º ESO
Impreso para 4º ESO PDC

 

Para unha información máis detallada pódense consultar os seguintes documentos:

2007-03-15 DECRETO (Admisión de alumnos).pdf
2007-03-17 ORDE (Admisión de alumnos).pdf
2007-03-17 IMPRESO (Admisión de alumnos ANEXO I Reserva de praza).pdf
2007-03-17 IMPRESO (Admisión de alumnos ANEXO II Solicitude de admisión).pdf

AdxuntoTamaño
IMPRESO DE MATRÍCULA 4º ESO.doc226 KB
IMPRESO DE MATRÍCULA 1º ESO.doc214 KB
IMPRESO DE MATRÍCULA 2º ESO.doc213 KB
IMPRESO DE MATRÍCULA 3º ESO.doc216.5 KB
IMPRESO DE MATRÍCULA 3º ESO PDC.doc215 KB
IMPRESO DE MATRÍCULA 4º ESO PDC.doc215 KB