Skip to Content

Matrícula

Formalización de matrícula para novo alumnado curso 23-24

A partir de mañá venres, 16 de xuño, xa estarán dispoñibles no centro os sobres coa documentación necesaria para a formalización da matrícula do novo alumnado admitido para o vindeiro curso 23 - 24.

PRAZO DE PRESENTACIÓN: do 20 ao 30 de xuño, no propio centro.

HORARIO: a partir do xoves 22 de xuño, de 10 a 13 h.

Procedemento de ADMISIÓN de NOVO ALUMNADO Curso 23-24

Informamos que da comezo o procedemento de admisión para alumnado de nova incorporación para o curso 23-24.

Na seguinte presentación pódese ver toda a información. É posible descargar o documento desta información desde os ficheiros adxuntos.

 

 
 

Vacantes curso 2021-2022

As vacantes para o vindeiro curso 2021-2022 son as que se relacionan a continuación:

EDUCACIÓN INFANTIL

4º: 22+3

5º: 6

6º: 12

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º: 0

2º: 0

3º: 13

4º: 10

5º: 8

6º: 4

Admisión de alumnado curso 2021-2022

Orde do 25 de xaneiro de 2017 e  Orde do 12 de marzo de 2013

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: do 1 ao 22 de marzo.

· Cada solicitante presentará unha única solicitude no centro no que solicita praza en primeiro lugar, podendo poñer ata 6 centros por orde de preferencia, sendo nulas todas as solicitudes que se presenten en dous ou máis centros.

· As solicitudes de admisión, presentaranse mediante o modelo: anexo II ED550B a través da aplicación «admisionalumnado» (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado).

· Tamén se poderán presentar de forma presencial no centro docente indicado como primeira opción e, en calquera dos rexistros establecidos utilizando o formulario normalizado.

· Todos os interesados en presentar a documentación en papel, poden descargala a través da páxina web do colexio ou no enlace anteriormente indicado da aplicación.

DOCUMENTACIÓN.

· Solicitude: Anexo II ED550B debidamente cumplimentado e asinado polos dous proxenitores.

· Certificado de matrícula, no caso de estar escolarizado noutro centro escolar.

· Copia do DNI da persoa solicitante (ou Libro de Familia en caso de non ter DNI).

· Copia do DNI dos membros da unidade familiar, cando deneguen a súa consulta.

· Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é ocaso.

· Se é o caso, documentación xustificativa da solicitude dunha praza para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

NO CASO DE QUE SEXA PRECISO BAREMAR.

Deben presentar a seguinte documentación acreditativa do 25 de marzo ao 9 de abril:

o   Se alega PROXIMIDADE do domicilio/traballo: Volante histórico de convivencia/contrato de traballo.

o   Se alega IRMÁNS NO CENTRO: Fotocopia do libro de familia.

o   Se alega FAMILIA NUMEROSA: Libro ou tarxeta de familia numerosa.

o   Se alega FAMILIA MONOPARENTAL: Certificado de Recoñecemento da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica.

o   Se alega RENDA DO 2019: marcar a casilla de autorización na solicitude. No caso de non facer a declaración, traer o Certificado Tributario de Imputacións (solicítase en facenda).

o   Se alega DISCAPACIDADE dalgún membro da unidade familiar superior ao 33%: Certificado de recoñecemento da mesma

 

IMPORTANTE.

· A solicitude terá que estar asinada por calquera dos titulares da patria potestade ou representantes legais.

·  No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambos proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. En ambos casos, será necesario presentar a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.

· No suposto de alumnado afectado por situación de violencia de xénero non será esixible o previsto no parágrafo anterior.

 · O alumnado xa matriculado ten garantía de permanencia no centro. No caso de presentar unha solicitude de admisión noutro centro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, no centro de orixe.

· As familias poderán consultar o estado de trami­tación das súas solicitudes a través da aplicación informática «admisión alumnado» (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado) utilizando o código de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante».

· A notificación electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia Notific@ (https://notifica.xunta.gal) realizarase con respecto aos trámites e actos propios da competencia das xefaturas territoriais, sempre que a persoa elixira esta modalidade como medio de notificación preferente.

PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA: do 25 de marzo ao 9 de abril (só no caso de ser preciso baremar e denegue a consulta automática).

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS: publicarase antes do 26 de abril.

RECLAMACIÓNS:poderase formular ante o Consello Escolar no prazo de 5 días hábiles.

LISTAXE DEFINITIVA:publicarase antes do 18 de maio.

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA: do 20 ao 30 de xuño.

Documentación a presentar para formalizar a matrícula:

· Impreso de matrícula cumplimentado.

· Impreso de datos complementarios.

· Enquisa de preferencia lingüística (4º de EI).

· Dúas fotografías tamaño carnet.

· Fotocopia do libro de vacinas.

· Volante histórico de convivencia.

· Fotocopia da cartilla/tarxeta da seguridade social.

· Fotocopia do libro de familia onde está inscrito o alumno ou alumna.

 

ZONAS DE INFLUENCIA: parroquias de Rubiáns e Cea.

CENTRO AO QUE ESTÁ ADSCRITO: IES Armando Cotarelo Valledor.

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS do centro:

Transporte (regulado polo Real Decreto 443/2001 do 27 de abril)

Comedor escolar (regulado polo Decreto 132/2013, do 1 de agosto) 

NORMATIVA que regula o proceso de admisión de alumnado:

Decreto 254/2012, do 13 de decembro (DOG do 26 de decembro)

Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG do 15 de marzo).

Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG do 1 de febreiro).

Orde do 18 de decembro de 2020 (DOG do 22 de decembro).

 

 

Xornada de portas abertas

Cartel da xornada

O vindeiro martes 11 de febreiro faremos unha xornada de portas abertas na que ofreceremos información ás familias interesadas en coñecer o colexio antes do periodo de matrícula para o curso 2020-21.

XORNADA DE PORTAS ABERTAS

MATRÍCULA 2020-2021

DATA: 11 de febreiro de 2020

HORA: 16:00

LISTAXE PROVISIONAL DE ALUMNADO ADMITIDO CURSO 2021-2022

 

4º de infantil: todos/as os/as solicitantes están ADMITIDOS/AS.

6º de infantil: todos/as os/as solicitantes están ADMITIDOS/AS.

1º de primaria: solicitantes NON ADMITIDOS/AS ao non existir vacantes.

As listaxes só poden expoñerse dentro do centro cumprindo coa normativa relativa á Lei de Protección de datos. Tamén poden consultar o estado da solicitude de maneira telemática, única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou certificado dixital.

 

 

SOLICITUDE DE MATRÍCULA FÓRA DE PRAZO

Para realizar unha solicitude de matrícula fóra de prazo deberase entregar a seguinte documentación:

  • Teñen que remitir a folla de solicitude (anexo II) correctamente cuberto e asinado por ambos proxenitores (no caso de separación ou divorcio). 
  • Só se cubrirán as dúas primeiras follas. Todas as demais que fan referencia ao baremo non fan falta, xa que estas solicitudes non se bareman.
  • DNI dos pais e do/a alumno/a.
  • Libro de familia con todas as follas, non so na que aparece o alumno/a.
  • Volante histórico de convivencia.
  • Sentencia de separación ou divorcio se é necesario.
  • Xustificación de non aportar as dúas sinaturas, de ser o caso.
  • Boletín das últimas notas.

 

A adxudicación de vacantes realizarase por riguroso orde de presentación de solicitude.

Distribuir contido


by Dr. Radut