Skip to Content

Admisión de alumnado curso 2021-2022

Orde do 25 de xaneiro de 2017 e  Orde do 12 de marzo de 2013

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: do 1 ao 22 de marzo.

· Cada solicitante presentará unha única solicitude no centro no que solicita praza en primeiro lugar, podendo poñer ata 6 centros por orde de preferencia, sendo nulas todas as solicitudes que se presenten en dous ou máis centros.

· As solicitudes de admisión, presentaranse mediante o modelo: anexo II ED550B a través da aplicación «admisionalumnado» (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado).

· Tamén se poderán presentar de forma presencial no centro docente indicado como primeira opción e, en calquera dos rexistros establecidos utilizando o formulario normalizado.

· Todos os interesados en presentar a documentación en papel, poden descargala a través da páxina web do colexio ou no enlace anteriormente indicado da aplicación.

DOCUMENTACIÓN.

· Solicitude: Anexo II ED550B debidamente cumplimentado e asinado polos dous proxenitores.

· Certificado de matrícula, no caso de estar escolarizado noutro centro escolar.

· Copia do DNI da persoa solicitante (ou Libro de Familia en caso de non ter DNI).

· Copia do DNI dos membros da unidade familiar, cando deneguen a súa consulta.

· Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é ocaso.

· Se é o caso, documentación xustificativa da solicitude dunha praza para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

NO CASO DE QUE SEXA PRECISO BAREMAR.

Deben presentar a seguinte documentación acreditativa do 25 de marzo ao 9 de abril:

o   Se alega PROXIMIDADE do domicilio/traballo: Volante histórico de convivencia/contrato de traballo.

o   Se alega IRMÁNS NO CENTRO: Fotocopia do libro de familia.

o   Se alega FAMILIA NUMEROSA: Libro ou tarxeta de familia numerosa.

o   Se alega FAMILIA MONOPARENTAL: Certificado de Recoñecemento da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica.

o   Se alega RENDA DO 2019: marcar a casilla de autorización na solicitude. No caso de non facer a declaración, traer o Certificado Tributario de Imputacións (solicítase en facenda).

o   Se alega DISCAPACIDADE dalgún membro da unidade familiar superior ao 33%: Certificado de recoñecemento da mesma

 

AdxuntoTamaño
ED550B-G.pdf1.13 MB


page | by Dr. Radut