Benvidos

Esta é a nova páxina do centro C.E.I.P. "A Carballeira" - Lourizán

Listado DEFINITIVO de solicitudes ADMITIDAS e EXCLUÍDAS do FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO curso 2021/22 (DOG nº 93 do 20 de maio de 2021)

No taboleiro interior do centro podedes consultar, cita previa (886151574), o listado DEFINITIVO de solicitudes admitidas ou excluídas no "Fondo solidadrio de libros de texto" para o vindeiro curso 2021/22. 

Listado PROVISIONAL de solicitudes ADMITIDAS e EXCLUÍDAS do FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO curso 2021/22 (DOG nº 93 do 20 de maio de 2021)

No taboleiro interior do centro podedes consultar, cita previa (886151574),  o listado PROVISIONAL de solicitudes admitidas ou excluídas no "Fondo solidadrio de libros de texto" para o vindeiro curso 2021/22. 

As persoas interesadas poderán formular reclamación na secretaría do centro nos dous (2) días seguintes á publicación da listaxe provisional.

A relación DEFINITIVA de solicitudes admitidas e, de ser o caso, excluídas, publicarase o venres 2 de xullo no taboleiro interior unha vez finalizado o prazo de reclamacións.

Recollida vales material e libros de texto

Os días 1 e 2 de xullo, en horario de 09:00 a 12:00 horas, as familias con axudas de libros e material escolar concedidas, poderán pasar a recoller os correspondentes vales polo centro educativo.

Formalización matrícula novo alumnado curso 2021/22

Lembrámoslles que o prazo de formalización de matricula do novo alumnado admitido será do 20 ao 30 de xuño.

Deben acudir con CITA PREVIA. Teléfono 886151574

Documentación necesaria:

- Impreso de formalización de matrícula (galego ou castelán) cuberto e asinado.

- Cuestionario para as familias do alumnado de Educación Infantil.

- Fotocopia libro de familia e orixinal para cotexar

- Fotocopia da tarxeta de prestación sanitaria

- Volante de convivencia ou certificado de empadroamento expedido polo Concello.

- Fotocopia do carnet de familia numerosa, de ser o caso, e orixinal para cotexar

- Certificado do grao de discapacidade se é o caso, e orixinal para cotexar

- Dúas fotografías tamaño carnet

Listado libros de texto e material escolar curso 21/22

Nos arquivos adxuntos, podedes consultar o listado de libros de texto e material escolar para o curso 2021/22.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO ESCOLAR 2021/22

Convocado o Fondo Solidario de libros de texto e as Axudas para adquirir libros de texto e Material escolar para o curso 2021/22

ORDE do 6 de maio de 2021 (DOG 20 de maio de 2021)

AXUDAS para adquirir LIBROS DE TEXTO, destinada ao alumnado matriculado en 1º e 2º de Educación Primaria

  • 210€  con renda per cápita familiar, igual ou inferior a 6000€ 
  • 140€ con renda per cápita familiar superior a 6000€ e inferior o igual a 10.000€.

FONDO SOLIDARIO de LIBROS DE TEXTO para o alumnado matriculado en 3º e  4º de Educación Primaria. Todo o alumnado destes niveis poderá solicitalo e asignaranse os libros, por orde inversa á renda per capita da unidade familiar, ata esgotar as existencias do centro.

AXUDAS para adquirir MATERIAL ESCOLAR destinado a todo o alumnado matriculado en Educación Primaria, con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €. A axuda será de 50 €.  

O alumnado que vai cursar 5º e 6º de Primaria está incluído no Proxecto EDIXGAL, non participa no FONDO DE LIBROS pero poderá solicitar a AXUDA para adquirir MATERIAL ESCOLAR.

PRAZOS:

- Presentación de solicitudes: do 21 de maio ao 22 de xuño de 2020

 MODO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES

1.- As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado ANEXO I e II (impreso en castelán ou galego) dispoñible na aplicación FONDOLIBROS a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia  empregando a Chave 365 ou o Certificado Dixital da Fábrica Nacional da Moeda e Timbre. 

2.- Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente no centro (CITA PREVIA 886151574): solicitude ANEXO I e II (debidamente asinados), xunto coa documentación precisa xa fotocopiada. 

DOCUMENTACIÓN 

• Impreso de solicitude ANEXO I ED330B e ANEXO II.

• Fotocopia do libro de familia ou documento equivalente onde figure o alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar.

(Situación real a 31 de decembro de 2019)

E de ser o caso:

• Sentenza xudicial de separación e/ou convenio regulador.

• Certificado de Convivencia se a sentenza e o convenio non representan a situación real.

• Documentación xustificativa de violencia de xénero.

• Certificado do grao de discapacidade (recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia)

DATAS LÍMITE:

- Publicación listaxes provisionais: ata o 9 de xullo de 2021

- Reclamacións ás listaxes provisionais: 2 días seguintes á publicación

- Publicación listaxes definitivas: ata o 16 de xullo de 2021

Listaxe DEFINITIVA de alumnado admitido - curso 2021/22

Comunicamos a todas as familias que solicitaron praza neste centro para o curso 2021/22 que están admitidas todas as solicitudes presentadas.

Asemade, no taboleiro de anuncios do centro (CITA PREVIA) e na aplicación "Admisión alumnado", pódese consultar, o listado definitivo de alumnado admitido para o vindeiro curso escolar. 

Cita Previa no teléfono 886151574.

Listaxe provisional de alumnado admitido - curso 2021/22

Comunicamos a todas as familias que solicitaron praza neste centro para o curso 2021/22 que están admitidas todas as solicitudes presentadas.

Asemade, no taboleiro de anuncios do centro (CITA PREVIA) e na aplicación "Admisión alumnado", pódese consultar, o listado provisional de alumnado admitido para o vindeiro curso escolar. 

Cita Previa no teléfono 886151574.

Presentación solicitudes admisión novo alumnado curso 2021/22

DO 1 AO 22 DE MARZO

Ábrese o prazo para presentar as solicitudes de admisión novo alumnado para o curso 2021/22. O  formulario normalizado (ED550B) será facilitado gratuitamente no centro e tamén estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia e na aplicación “admisionalumnado” .

Deben acudir ao centro con CITA PREVIA.

Teléfono 886151574E-mail: ceip.carballeira@edu.xunta.gal

Presentarase a solicitude ANEXO II (ED550B) (descargar impreso en galego ou castelán) na secretaría do centro e acompañarase da seguinte documentación:

1º- Copia do DNI do neno/nena ou Libro de familia e orixinal para cotexar.

2º- Certificado de matrícula e certificación académica (se vén doutro centro).

3º- Copia do convenio regulador ou resolución xudicial de separación, se é o caso, e orixinal para cotexar

 

PRAZO:

- Presentación de solicitudes: DO 1 AO 22 DE MARZO

 

DATAS LÍMITES:

- Publicación listaxes provisionais: antes do 26 de abril de 2021

- Reclamacións ás listaxes provisionais: 5 días hábiles á publicación da listaxe provisional

- Publicación listaxes definitivas: antes do 17 de maio

 

NOTA INFORMATIVA

• Só se pode presentar unha única solicitude por alumno/a no centro no que solicite praza no 1º lugar. Se non fóra así, perderanse os dereitos de prioridade.

• Se hai alumnado matriculado neste centro que presenta solicitude de admisión noutro, deberá comunicalo ao centro de orixe.

• O alumnado con praza reservada, se presenta solicitude noutro, debe comunicar a renuncia da reserva antes do inicio do prazo.

• ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO: Parroquia de Lourizán, Pontemuíños e Avda Rosalía de Castro (desde intersección coa ponte da autoestrada AP-9, beirarrúa oeste).

• SERVIZOS COMPLEMENTARIOS: Transporte escolar, Plan Madruga e Comedor escolar.

 

Distribuir contido