Novas

Listaxe provisional de alumnado admitido - curso 2021/22

Comunicamos a todas as familias que solicitaron praza neste centro para o curso 2021/22 que están admitidas todas as solicitudes presentadas.

Asemade, no taboleiro de anuncios do centro (CITA PREVIA) e na aplicación "Admisión alumnado", pódese consultar, o listado provisional de alumnado admitido para o vindeiro curso escolar. 

Cita Previa no teléfono 886151574.

Presentación solicitudes admisión novo alumnado curso 2021/22

DO 1 AO 22 DE MARZO

Ábrese o prazo para presentar as solicitudes de admisión novo alumnado para o curso 2021/22. O  formulario normalizado (ED550B) será facilitado gratuitamente no centro e tamén estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia e na aplicación “admisionalumnado” .

Deben acudir ao centro con CITA PREVIA.

Teléfono 886151574E-mail: ceip.carballeira@edu.xunta.gal

Presentarase a solicitude ANEXO II (ED550B) (descargar impreso en galego ou castelán) na secretaría do centro e acompañarase da seguinte documentación:

1º- Copia do DNI do neno/nena ou Libro de familia e orixinal para cotexar.

2º- Certificado de matrícula e certificación académica (se vén doutro centro).

3º- Copia do convenio regulador ou resolución xudicial de separación, se é o caso, e orixinal para cotexar

 

PRAZO:

- Presentación de solicitudes: DO 1 AO 22 DE MARZO

 

DATAS LÍMITES:

- Publicación listaxes provisionais: antes do 26 de abril de 2021

- Reclamacións ás listaxes provisionais: 5 días hábiles á publicación da listaxe provisional

- Publicación listaxes definitivas: antes do 17 de maio

 

NOTA INFORMATIVA

• Só se pode presentar unha única solicitude por alumno/a no centro no que solicite praza no 1º lugar. Se non fóra así, perderanse os dereitos de prioridade.

• Se hai alumnado matriculado neste centro que presenta solicitude de admisión noutro, deberá comunicalo ao centro de orixe.

• O alumnado con praza reservada, se presenta solicitude noutro, debe comunicar a renuncia da reserva antes do inicio do prazo.

• ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO: Parroquia de Lourizán, Pontemuíños e Avda Rosalía de Castro (desde intersección coa ponte da autoestrada AP-9, beirarrúa oeste).

• SERVIZOS COMPLEMENTARIOS: Transporte escolar, Plan Madruga e Comedor escolar.

 

Vacantes alumnado curso 2021/22

Prema AQUÍ para acceder ao listado de vacantes para próximo curso escolar 2021/22.

Normativa admisión alumnado 2021/22

Normativa relacionada

DECRETO 254/2012,  do 13 de decembro,  polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes  sostidos  con fondos  públicos  que  imparten  as  ensinanzas  de  segundo  ciclo  de  educación  infantil,  de  educación  primaria, de  educación  secundaria  obrigatoria  e  de  bacharelato  reguladas  na  Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (código de procedemento ED550A e ED550B).

Reserva de praza no IES Gonzalo Torrente Ballester - Admisión alumnado curso 2021/22

DO 11 DE XANEIRO AO 8 DE FEBREIRO ábrese o prazo de reserva para o alumnado de 6º de Primaria que pretenda continuar os seus estudos no noso centro de adscrición IES Torrente Ballester para o curso 2021/22.

O formulario normalizado ED550A (galego - castelán) será facilitado polo centro e deberá entregarse (cuberto e asinado) no CEIP A Carballeira entre o 11 de xaneiro e o 8 de febreiro, acompañado coa seguinte documentación:

- Fotocopia do DNI do alumno/a ou copia do libro de familia.

- Fotocopia da sentencia de separación ou divorcio, se fose o caso.

Tamén se pode solicitar a praza a través da aplicación ADMISIONALUMNADO https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado. Con esta ferramenta as familias poden cumprimentar as solicitudes de reserva de praza, presentar a solicitude de forma electrónica, así como consultar o seu estado de tramitación.

O alumnado que teña previsto ir a un centro distinto debe presentar a solicitude nese centro ou a través da aplicación informática, no prazo de admisión de novo alumnado do 1 ao 20 de marzo. 

Do 1 ao 20 DE MARZO será o periodo de admisión para o novo alumnado procedente doutros centros educativos ou de nova escolarización (garderías, non escolarizado, …). No taboleiro do centro e na páxina web do colexio, dende o día 1 de marzo, estarán expostas as prazas vacantes e a documentación necesaria para as solicitudes.

CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO

Publicada no DOG (13/11/2020) a Orde do 6 de novembro de 2020, pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria.

Presentación de solicitudes:

1. O alumnado que recibiu axuda de material escolar no curso 2020-2021 NON ten que presentar solicitude. As máscaras entregaránselle AUTOMATICAMENTE.

2. deberá participar o alumnado que non presentou solicitude de material escolar en tempo e forma ou resultou excluída, pero haberá que cumprir obrigatoriamente algunha destas condicións:

  • Familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6000 € (na declaración do ano 2018)
  • Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%

Prazo:

O prazo de entrega de solicitudes será do 16 ao 27 de novembro e realizarase presencialmente no centro. Cita previa no teléfono 886151574.

Os anexos I e II-ED33OE estarán disponibles no centro para cubrir e entregar, ou na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.

Documentación necesaria:

Xunto coa solicitude (anexo I e II) presentarase no centro a seguinte documentación:

- Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figuren o alumno e os demais membros computables da unidade familiar.

En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.

-Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

Día non lectivo

Comunicamos a toda a comunidade educativa, que o vindeiro luns día 2 de novembro, non haberá clase, por ser un dos días elexidos polos centros escolares de Pontevedra como non lectivos.

Comenzo curso escolar 2020/2021

Seguindo as instrucións da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, a incorporación do alumnado do centro, producirase de forma gradual:

O día 10 de setembro incorporarase o alumnado de 4º e 5º de educación infantil 1º, 2º e 3º curso de educación primaria.

O día 11 de setembro incorporarase o alumnado de 6º de educación infantil e 4º, 5º e 6º curso de educación primaria. Durante este curso, o alumnado de educación primaria accederá ao centro ás 08:45 horas e o alumnado de Educación Infantil ás 09:00 horas para evitar aglomeracións e contactos.

A saída de Educación Infantil será ás 13:45 horas e a de Educación Primaria ás 14:00 horas polo mesmo motivo.

Corrección erro listado libros 1º

Por un erro, púxose no listado de libros de 1º curso de E.P. os cadernos de "Matemáticas competenciales" figuran co ISBN correspondente a o caderno do 2º trimestre soamente.

o ISBN correcto para o lote dos tres trimestres,sería: ISBN 9788468256733.

Grazas e perdón polas molestias.

Inscrición no comedor e plan madruga

No arquivo adxunto, tedes a ficha de inscrición no comedor e plan madruga para o curso 2010/21.

Distribuir contido