Secretaría

Listaxe DEFINITIVA de alumnado admitido - curso 2021/22

Comunicamos a todas as familias que solicitaron praza neste centro para o curso 2021/22 que están admitidas todas as solicitudes presentadas.

Asemade, no taboleiro de anuncios do centro (CITA PREVIA) e na aplicación "Admisión alumnado", pódese consultar, o listado definitivo de alumnado admitido para o vindeiro curso escolar. 

Cita Previa no teléfono 886151574.

Listaxe provisional de alumnado admitido - curso 2021/22

Comunicamos a todas as familias que solicitaron praza neste centro para o curso 2021/22 que están admitidas todas as solicitudes presentadas.

Asemade, no taboleiro de anuncios do centro (CITA PREVIA) e na aplicación "Admisión alumnado", pódese consultar, o listado provisional de alumnado admitido para o vindeiro curso escolar. 

Cita Previa no teléfono 886151574.

Presentación solicitudes admisión novo alumnado curso 2021/22

DO 1 AO 22 DE MARZO

Ábrese o prazo para presentar as solicitudes de admisión novo alumnado para o curso 2021/22. O  formulario normalizado (ED550B) será facilitado gratuitamente no centro e tamén estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia e na aplicación “admisionalumnado” .

Deben acudir ao centro con CITA PREVIA.

Teléfono 886151574E-mail: ceip.carballeira@edu.xunta.gal

Presentarase a solicitude ANEXO II (ED550B) (descargar impreso en galego ou castelán) na secretaría do centro e acompañarase da seguinte documentación:

1º- Copia do DNI do neno/nena ou Libro de familia e orixinal para cotexar.

2º- Certificado de matrícula e certificación académica (se vén doutro centro).

3º- Copia do convenio regulador ou resolución xudicial de separación, se é o caso, e orixinal para cotexar

 

PRAZO:

- Presentación de solicitudes: DO 1 AO 22 DE MARZO

 

DATAS LÍMITES:

- Publicación listaxes provisionais: antes do 26 de abril de 2021

- Reclamacións ás listaxes provisionais: 5 días hábiles á publicación da listaxe provisional

- Publicación listaxes definitivas: antes do 17 de maio

 

NOTA INFORMATIVA

• Só se pode presentar unha única solicitude por alumno/a no centro no que solicite praza no 1º lugar. Se non fóra así, perderanse os dereitos de prioridade.

• Se hai alumnado matriculado neste centro que presenta solicitude de admisión noutro, deberá comunicalo ao centro de orixe.

• O alumnado con praza reservada, se presenta solicitude noutro, debe comunicar a renuncia da reserva antes do inicio do prazo.

• ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO: Parroquia de Lourizán, Pontemuíños e Avda Rosalía de Castro (desde intersección coa ponte da autoestrada AP-9, beirarrúa oeste).

• SERVIZOS COMPLEMENTARIOS: Transporte escolar, Plan Madruga e Comedor escolar.

 

Vacantes alumnado curso 2021/22

Prema AQUÍ para acceder ao listado de vacantes para próximo curso escolar 2021/22.

Normativa admisión alumnado 2021/22

Normativa relacionada

DECRETO 254/2012,  do 13 de decembro,  polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes  sostidos  con fondos  públicos  que  imparten  as  ensinanzas  de  segundo  ciclo  de  educación  infantil,  de  educación  primaria, de  educación  secundaria  obrigatoria  e  de  bacharelato  reguladas  na  Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (código de procedemento ED550A e ED550B).

Reserva de praza no IES Gonzalo Torrente Ballester - Admisión alumnado curso 2021/22

DO 11 DE XANEIRO AO 8 DE FEBREIRO ábrese o prazo de reserva para o alumnado de 6º de Primaria que pretenda continuar os seus estudos no noso centro de adscrición IES Torrente Ballester para o curso 2021/22.

O formulario normalizado ED550A (galego - castelán) será facilitado polo centro e deberá entregarse (cuberto e asinado) no CEIP A Carballeira entre o 11 de xaneiro e o 8 de febreiro, acompañado coa seguinte documentación:

- Fotocopia do DNI do alumno/a ou copia do libro de familia.

- Fotocopia da sentencia de separación ou divorcio, se fose o caso.

Tamén se pode solicitar a praza a través da aplicación ADMISIONALUMNADO https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado. Con esta ferramenta as familias poden cumprimentar as solicitudes de reserva de praza, presentar a solicitude de forma electrónica, así como consultar o seu estado de tramitación.

O alumnado que teña previsto ir a un centro distinto debe presentar a solicitude nese centro ou a través da aplicación informática, no prazo de admisión de novo alumnado do 1 ao 20 de marzo. 

Do 1 ao 20 DE MARZO será o periodo de admisión para o novo alumnado procedente doutros centros educativos ou de nova escolarización (garderías, non escolarizado, …). No taboleiro do centro e na páxina web do colexio, dende o día 1 de marzo, estarán expostas as prazas vacantes e a documentación necesaria para as solicitudes.

Publicación da listaxe provisional de excluídos de distribución de máscaras

Publícase no taboleiro interior do centro o listado provisional de alumnado excluído da distribución de máscaras.

As persoas afectadas poderán presentar reclamacións no centro nos dous días hábiles seguintes á publicación.

CITA PREVIA no teléfono 886151574.

CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO

Publicada no DOG (13/11/2020) a Orde do 6 de novembro de 2020, pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria.

Presentación de solicitudes:

1. O alumnado que recibiu axuda de material escolar no curso 2020-2021 NON ten que presentar solicitude. As máscaras entregaránselle AUTOMATICAMENTE.

2. deberá participar o alumnado que non presentou solicitude de material escolar en tempo e forma ou resultou excluída, pero haberá que cumprir obrigatoriamente algunha destas condicións:

  • Familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6000 € (na declaración do ano 2018)
  • Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%

Prazo:

O prazo de entrega de solicitudes será do 16 ao 27 de novembro e realizarase presencialmente no centro. Cita previa no teléfono 886151574.

Os anexos I e II-ED33OE estarán disponibles no centro para cubrir e entregar, ou na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.

Documentación necesaria:

Xunto coa solicitude (anexo I e II) presentarase no centro a seguinte documentación:

- Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figuren o alumno e os demais membros computables da unidade familiar.

En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.

-Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

Día non lectivo

Comunicamos a toda a comunidade educativa, que o vindeiro luns día 2 de novembro, non haberá clase, por ser un dos días elexidos polos centros escolares de Pontevedra como non lectivos.

Comenzo curso escolar 2020/2021

Seguindo as instrucións da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, a incorporación do alumnado do centro, producirase de forma gradual:

O día 10 de setembro incorporarase o alumnado de 4º e 5º de educación infantil 1º, 2º e 3º curso de educación primaria.

O día 11 de setembro incorporarase o alumnado de 6º de educación infantil e 4º, 5º e 6º curso de educación primaria. Durante este curso, o alumnado de educación primaria accederá ao centro ás 08:45 horas e o alumnado de Educación Infantil ás 09:00 horas para evitar aglomeracións e contactos.

A saída de Educación Infantil será ás 13:45 horas e a de Educación Primaria ás 14:00 horas polo mesmo motivo.

Distribuir contido