ACCESO E MATRÍCULA. CICLOS DE FÚTBOL


Benvida | Ciclo Fútbol | Normativa | Currículo | Acceso e matrícula

ACCESO

  • Directo: Para acceder ao ciclo medio deberías ter o título da ESO ou outro ciclo de grao medio como mínimo. Tamén con 2º de BUP ou a proba de acceso a universidade para maiores de 25 anos.
  • Proba: No caso de non ter o título da ESO, terás que pasar unha proba de madureza (necesitas ter 16 anos cumpridos).

En calquera caso deberás pasar unhas probas físicas (podes descargalas do Curriculo ou na páxina de ensinanzas especiais), que se celebran no IES Universidade Laboral no mes de setembro. (Mais información no menú Dirección>Secretaría>Probas de acceso)

Para acceder ao terceiro nivel (adestrador Nacional) debes cumplir o seguinte:

  1. Posuir o título de grao medio.
  2. Posuir o título de bacharelato ou equivalente.
  3. Acreditar experiencia como adestrador dunha temporada completa (6 meses) en calquera categoría.

Se non tes o título de bacharel pero tes 18 anos cumpridos podes pasar unha proba específica de madureza.

MATRÍCULA

Administración>Secretaría> Matrícula.