CICLO DE FUTBOL


No noso centro se imparten dous ciclos, un de grao medio e outro de grao superior, que impártense gratuitamente (agás a matrícula) en tres centros educativos en Galicia (IES Universidade Laboral de Culleredo en A Coruña, IES Sánchez Cantón en Pontevedra e IES Río Cabe en Monforte. Tamén o podes obter en algún centro privado e, desde o curso 2010-11, coa Federación, pero en ambos casos non son cursos gratuitos.)

VALIDEZ DAS ENSINANZAS: Queremos destacar que as titulacións obtidas tanto nos centros educativos como nas federacións son exáctamente as mesmas e están abaladas pola Ley del deporte nacional no seu artigo 55.4 e pola Ley do deporte autonómica nos artigos 73 e 74. Ninguén pode negar o traballo ou o acceso a calquera outra titulación alegando que a nosa titulación non é válida por non ser "federativa". Como podedes ler nas devanditas leis, ESTÁN OBRIGADOS a aceptalas. O mesmo ocorre para desempeñar traballos no extranxeiro, todos os paises están obrigados a aceptar as titulacións que se impartan nos seus paises asociados. No caso da Unión Europea existe a RED SOLVIT, encargada de solucionar os problemas relacionados coa libre circulación de traballadores, no caso de ter un problema se podería facer unha denuncia nesta asociación que se resolvería en 15 días. Polo tanto, non só os cursos federativos acreditan para licencias UEFA no extranxeiro, os títulos obtidos nos centros educativos son perféctamente válidos.

Realizar estes ciclos no IES Universidade Laboral ten a vantaxe principal da gratuidade, pero a formación obtida é de moi alto nivel, os profesores levan anos impartindo os módulos e compaxinando a docencia cunha moi amplia e contrastada carreira profesional en clubes de primeiro nivel. Ten por seguro que nestes centros recibirás a formación axeitada en todos e cada un dos módulos do ciclo así como unha atención personalizada e unha dedicación absoluta por parte do profesorado.

DURACIÓN DAS ENSINANZAS

A partir deste curso 2020-21 tamén terás a vantaxe de poder acabar o ciclo medio en apenas un ano.

O Ciclo Medio está estruturado en dous niveis. O primeiro nivel desenvolverase durante os meses setembro a decembro, as prácticas realizanse durante os meses xaneiro á marzo. Mentres realizas as prácticas do primeiro nivel xa poderás empezar cos módulos do bloque común de segundo nivel. A partir de de abril, unha vez rematadas as prácticas de 1º nivel, farás os módulos do bloque específico do 2º nivel, de abril a xuño. Finalmente, realizaras as prácticas do 2º nivel de setembro a decembro do curso seguinte.

De xaneiro a setembro deste segundo ano podes xa traballar nun club como adestrador, isto permite que cumplas o requisito esixido de, cando menos, 6 meses de adestramento para poder acceder ao terceiro nivel o mes de setembro do curso seguinte.

O terceiro nivel (adestrador nacional) é un ciclo de grao superior, necesita unha serie de condicións de acceso que podes ver no apartado de Acceso e matrícula. Este Nivel III ten unha duración dun curso académico, máis de 800 horas, das cales 200 son de prácticas nun club.

En resume, podes rematar os tres niveis en tres anos, ganamos un ano completo ao sistema anterior. Podes ver o exemplo na imaxe:

A realizacización destes ciclos proporciona o acceso a outras ensinanzas, o podes ver detallado no apartado Normativa.

É importante destacar que os módulos do bloque común son iguais en calquera especialidade deportiva, deste xeito, unha vez superados, poderías facer calquera outra modalidade soamente cursando o bloque específico correspondente.

Agora podes ver os módulos de cada nivel, se tes algún estudo relacionado (Maxisterio, INEF,...) podes validar módulos, consultao no apartado Normativa.

MÓDULOS NIVEL I:

BLOQUE COMÚN:

Horas teóricas Horas prácticas Denominación
15   Bases anatómicas e fisiolóxicas do deporte
10 5 Bases psicopedagóxicas do ensino e do adestramento deportivo
10 10 Adestramento deportivo
5   Fundamentos sociolóxicos do deporte
5   Organización e lexislación do deporte
30 15 Primeiros auxilios e hixiene no deporte


BLOQUE ESPECÍFICO:

Horas teóricas Horas prácticas Denominación
10   Desenvolvemento profesional
5 5 Dirección de equipos
10 10 Metodoloxía do ensino e do adestramento do fútbol
5 10 Preparación física
15 5 Regras de xogo
10 10 Seguridade deportiva
20 20 Tácticas e sistemas de xogo
20 20 Técnica individual e colectiva


MÓDULO COMPLEMENTARIO:

25 horas teórico-prácticas Módulo formativo complementario do primeiro nivel

 

MÓDULOS NIVEL II:

BLOQUE COMÚN:

Horas teóricas Horas prácticas Denominación
25   Bases anatómicas e fisiolóxicas do deporte II
15 5 Bases psicopedagóxicas do ensino e do adestramento deportivo II
15 10 Adestramento deportivo II
10   Organización e lexislación do deporte II
10   Teoría e socioloxía do deporte


BLOQUE ESPECÍFICO:

Horas teóricas Horas prácticas Denominación
10   Desenvolvemento profesional II
10 5 Dirección de equipos II
10 10 Metodoloxía do ensino e do adestramento do fútbol II
10 10 Preparación física II
15 5 Regras de xogo II
20 20 Tácticas e sistemas de xogo II
20 20 Técnica individual e colectiva II


MÓDULO COMPLEMENTARIO:

45 horas teórico-prácticas Módulo formativo complementario do segundo nivel

MÓDULOS NIVEL III:

BLOQUE COMÚN:

Horas teóricas Horas prácticas Denominación
10 10 Biomecánica deportiva
20 20 Adestramento de alto rendemento deportivo
20 10 Fisioloxía do esforzo
30  5 Xestión do deporte
10  5 Psicoloxía de alto rendemento deportivo
10   Socioloxía do deporte de alto rendemento


BLOQUE ESPECÍFICO:

Horas teóricas Horas prácticas Denominación
30  10 Desenvolvemento profesional III
15 15 Dirección de equipos III
15 10 Metodoloxía do ensino e do adestramento do fútbol III
20 25 Preparación física III
15 10 Regras de xogo III
5 5 Seguridade deportiva II
30 60 Tácticas e sistemas de xogo III
20 70 Técnica individual e colectiva III


MÓDULO COMPLEMENTARIO:

25 horas teórico-prácticas Módulo formativo de información e comunicación
50 horas Módulo formativo de lingua extranxeira (inglés)