Benvida

Benvidos á web do IES Ramón Otero Pedrayo.

 

 

 

IES Ramón Otero Pedrayo
Avda de Monelos, nº-10A
15008 A Coruña
981 286 854

Fondo solidario e axudas para a adquisición de material escolar 2018-19

INTRUCIÓNS RECOLLIDA LIBROS

Devolución dos libros de texto do fondo solidario de libros de texto do centro.

- Deberán devolvelos ao rematar o curso ou en caso de traslado a outro centro.

- É importante devolver todos os libros que aparecen na listaxe oficial para evitar non poder acceder a axudas nos vindeiros cursos.

- Os libros devoltos deberán estar en bo estado, validos para a súa incorporación ao fondo solidario para o curso seguinte, sen nomes, sen escribir neles nin subliñados ou rotos.De non facelo así, ademais de quedar excluídos de posteriores axudas ou do uso do fondo solidario, a Consellería podería iniciar un expediente de reintegro da axuda concedida.

- A recollida será coincidindo co último día de clases en xuño e coa realización dos exames de setembro, o centro fará a revisión dos mesmos e acreditará a súa devolución e o estado dos mesmos

21 de xuño.
- Recollida OBRIGATORIA de libros, segundo o listado oficial de libros adquiridos mediante axuda o prestados polo fondo de libros do centro, do alumnado das materias aprobadas en xuño.
- Recollida VOLUNTARIA de libros a maiores para ampliar o fondo de libros do centro.

25 de xuño.
- Entrega de notas e consellos orientadores.
- Devolución de libros ao alumnado con materias pendentes para setembro.
- Recollida VOLUNTARIA de libros a maiores para ampliar o fondo de libros do centro.

7 de setembro.
- Entrega de notas e consellos orientadores
- Completase a devolución OBRIGATORIA dos libros, independentemente de que aproben ou non.
- Recollida VOLUNTARIA de libros a maiores para ampliar o fondo de libros do centro.

Consecuencias da falta de devolución.
A falta de devolución dos libros é causa de exclusión do fondo solidario de libros de texto e das convocatorias de axudas. Igualmente no caso de que o estado no que son devoltos non permita a súa reutilización.

CONVOCATORIA de FONDO LIBROS e AXUDAS para MATERIAL para o curso 2018-19:  Orde do 9 de maio de 2018 (DOG do 21 de maio)

Solicitude do procedemento ED330B, dispoñible no portal educativo, na sede electrónica da Xunta de Galicia e nas oficinas do centro.

Fondo Solidario de libros de texto:
- Alumnado matriculado en en calquera curso da ESO durante o ano escolar 2018-19.
- Asignaranse por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar.
- Terá preferencia o alumnado que estea en tutela ou garda da Xunta de Galicia e o que teña discapacidade igual ou superior ao 65%
- Garantirase o mínimo de 6 libros nos casos de renda per cápita menor ou igual a 5400 €, garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade maior ou igual ao 65%, e de 4 libros nos casos de renda per cápita menor ou igual a 9000 €.

Axudas para adquisición de material:

- Alumnado matriculado durante o ano escolar 2018-19 e con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5400 €.
- O importe da axuda será de 50 €

Prazos:
- Prazo único de solicitude do 22 de maio ao 22 de xuño de 2018, ambos inclusive.
- Prazo extraordinario para os repetidores de 4º ESO, de 1 mes dende a formalización da matrícula.
- Para as incorporacións ao longo do curso, o prazo será dun mes a partir da formalización da matrícula e como data tope o 31 de marzo de 2019.
- Publicación da relación provisional de solicitudes de fondo solidario admitidas ou excluídas o 12 de xullo de 2018.
- Prazo de reclamación: 13 e 16 de xullo de 2018.
- Publicación da relación definitiva de solicitudes de fondo solidario admitidas ou excluídas o 14 de setembro de 2018.
- Entrega de libros ao alumnado a partir do 17 e antes do 28 de setembro.
- Entrega de vales das axudas para material ao solicitantes a partir do 14 e ata o 28 de setembro.

Documentación: Achegaranse copias e orixinais ou ben copias cotexadas.
- Identidade: Copia dos DNI ou NIE dos membros computables da unidade familiar, cando non autoricen a consulta de forma telemática.
- Membros computables: Fotocopia do libro de familia en que figuren todos os membros da unidade familiar a 31 de decembro de 2016, ou ben: Sentenza xudicial de separación/divorcio ou convenio regulador no que conste a atribución da custodia do menor, Certificado de convivencia, Informe dos Servizos sociais, Certificado de defunción.
- Grao de discapacidade: Certificado ou resolución acreditativa desta situación, Resolución do INSS de recoñecemento dunha pensión por incapacidade...
- Renda familiar: Copia da declaración de renda ou certificado tributario de imputación, cando non autoricen a consulta de forma telemática.
- Violencia de xénero: Acreditación segundo o artigo 5 da Lei 11/2007 do 27 de xullo...
- Incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada ou rehabilitada: Resolución xudicial.
- Tutela ou garda da Xunta de Galicia: Copia da resolución do acollemento ou certificado do centro de menores.

Obrigas dos beneficiarios:
- Devolver os libros de texto adquiridos coas axudas ou recibidos do fondo solidario no curso 2017-18.
- Conservar en bo estado os libros de textos recibidos do fondo de libros ou adquirido coas axudas para e devolvelos ao rematar o curso escolar 2018-19 (xuño ou setembro, segundo o caso).

A dirección
Maio 2018

Listaxes de admitidos para o curso 2018-2019

Publícanse as listaxes de alumnado doutros centros con solicitude de admisión que foi admitido ou non admitido.

-Antes do 25 de abril - Listaxe provisional (Os interesados poderase formular reclamación ante o Consello Escolar, nun prazo de 5 días hábiles).

-Antes do 15 de maio - Listaxe definitiva (Os interesados poderan interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Xefatura Territorial, nun prazo dun mes contado a partir da data de publicación).

Axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras 2018

axusdasle

NOTA INFORMATIVA DO 31 DE MAIO

Publicación das listaxes definitivas de seleccionados/as e de suplentes. Pódense consultae na web http://www.edu.xunta.es/axudasle. Ábrese un prazo de cinco días naturais para que os solicitantes fagan o pago da achega familiar e lle remitan á Consellería o documentación precetiva, de aceptación ou renunca e xustificante bancario..

NOTA INFORMATIVA DO 2 DE MAIO

Publicación das listaxes provisionais de seleccionados/as e de suplentes.

NOTA INFORMATIVA DO 5 DE ABRIL

Finalizada a comprobación das solicitudes recibidas, faise pública a relación das listaxes detalladas a continuación e ábrese un prazo de 10 días naturais para emendar erros, falta de documentación, así como para efectuar reclamacións ou renuncias.

Poderá solicitar estas axudas o alumnado de centros educativos sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, na Comunidade Autónoma Galega, de: 1º, 2º, 3º e 4º ESO ou  de 1º e 2º Bacharelato. que reúnan os seguintes requisitos:

- Ter superadas todas as materias no curso anterior.

- Ter a nota mínima de Ben na materia de Inglés.

- Non ter concedida outra axuda coa mesma finalidade nin estar incurso nalgunha prohibición para a subvención.

- Ter DNI (para maiores de 14 anos) ou NIE en vigor. No seu caso, pasaporte e permiso para viaxar ao estranxeiro.

O prazo de presentación de solicitudes do 8 de febreiro ao 7 de marzo (incluídos)

A información sobre este programa, así como a aplicación "en liña" que se refire na convocatoria, atoparase na páxina web http://www.edu.xunta.es/axudasle

Admisión de alumnado 2018-2019

Información sobre o procedemento para a admisión do alumnado

Calendario:

Reserva de praza Do 1 ao 15 de febreiro
Listaxes de reserva Antes do 28 de febreiro
Publicación de vacantes Antes do 1 de marzo
Presentación de solicitudes de admisión Do 1 ao 20 de marzo
Presentación de documentación xustificativa Do 23 de marzo ao 5 de abril
Listaxes provisionais de admitidos e non admitidos Antes do 25 de abril
Listaxes definitivas Antes do 15 de maio
Formalización de matrícula Do 25 de xuño ao 10 de xullo 
Prazo extraordinario de matrícula Do 1 ao 10 de setembro

Máis pola Igualdade

Máis Pola Igualdade

O Departamento de Orientación, en colaboración cos demais departamentos didácticos do centro, está a impulsar o proxecto "Máis Pola Igualdade" que se presentou ao premio Concepción Arenal de proxectos educativos pola igualdade e a prevención da violencia de xénero.
Unha das primeiras accións que se levou a cabo neste proxecto foi a apertura de varias contas nas redes sociais para difundir as actuacións que se leven a cabo dentro do programa.
Entre esas accións estivo a redacción dunha carta dirixida a La Voz de Galicia para a supresión dos anuncios de contactos.
Convidámosvos a seguir eses perfís nas redes sociais e a participardes nas actividades que se van desenvolver ao longo do curso. 


https://twitter.com/OPpolaigualdade

https://www.facebook.com/OteroPolaIgualdade-179820212602337/


https://www.instagram.com/oteromaispolaigualdade/?hl=es

Calendario escolar 2017-2018

logo calendario

Calendario escolar 2017-18 da Consellería de Cultura Educación e Ordenación Univesitaria.

Presentación:  venres 15 de setembro ás 12.00h

Comezo das clases: luns 18 de setembro ás 8.45h

Actividades lectivas:

Do 15 de setembro de 2017 ata o 21 de xuño de 2018, ambos dous inclusive.

abalarMóbil

Co novo ano incorporámonos á aplicación abalarMóbil, que permitirá ás familias seguir a actividade educativa dos seus fillos dende calquera lugar, dunha forma rápida e cómoda a través dos seus dispositivos móbiles, pedir citas de titoría, xustificar faltas, etc

Pode consultar a seguinte guía_abalarMobil e obter máis información no espazoAbalar

 

Transporte Escolar

logo_transporte_escolar

Para facer uso do transporte escolar do centro compre figurar na listaxe oficial de usuarios nunha ruta e parada concretas. De non figurar, non poderá facer uso do mesmo e deberá pedir a autorización á dirección do centro.

 - Relación de rutas e paradas pdf

 - Solicitude para o uso do transporte escolar pdf

 - Solicitude de autorización excepcional (dist<2km) pdf

Distribuir contido