Oferta Educativa

Educación de Adultos

 EA do IES Antón Losada Diéguez oferta para o curso 2016/17 os estudios de ESO (presencial e semipresencial) e de bacharelato semipresencial.

No taboeiro de EA figuran diferentes documentos de interese (materias, horarios orientativos, etc.).

Para preguntas xerais sobre lexislación e particularidades da educación de persoas adultas pode consultar o seguinte portal oficial:

www.edu.xunta.gal/portal/ea

Ciclos Grao Superior

Oferta do centro
Administración e Finanzas

ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRAO SUPERIOR

ACCESO DIRECTO:

Para ter acceso directo a un ciclo de grao superior o alumno debe cumplir algún dos requisitos seguintes:

 • Estar en posesión do título de bachalerato
 • Ter superado o C.O.U.
 • Ter un título de Técnico Especialista (F.P.II)
 • Estar en posesión dunha titulación universitaria

ACCESO MEDIANTE PROBA:

O alumno que non cumpla os requisitos académicos esixidos para poder acceder a un ciclo por acceso directo debe superar unha proba de acceso. Para poder concorrer a proba de acceso a ciclos de grao superior debe cumplir algún dos seguintes requisitos:

 • Ter 19 anos ou cumplilos no ano de realización da proba
 • Estar en posesión do título de técnico na mesma familia ou nunha familia afín

Subir

ADMNISTRACIÓN E FINANZAS

DURACION

2000 horas repartidas en dous cursos académicos durante 5 trimestres de formación no centro educativo e 1 trimestre en centros de traballo.

PROGRAMA DO CICLO (Módulos Profesionais)

1º CURSO

 • Xestión de Aprovisionamiento (110 horas)
 • Xestión Financieira (160 horas)
 • Recursos Humanos (130 horas)
 • Contabilidade e Fiscalidade (265 horas)
 • Aplicacións Informáticas e Operatoria de Teclados (240 horas)

2º CURSO

 • Xestión Comercial e Servicios de Atención ao Cliente (75 horas)
 • Administración Pública (90 horas)
 • Produtos e Servizos Financeiros e de Seguros (90 horas)
 • Auditoría (75 horas)
 • Proxecto Empresarial (165 horas)
 • Proxecto Integrado (110 horas)
 • Formación e Orientación Laboral (55 horas)
 • Formación en Centros de Traballo (380 horas)

COMPETENCIA XERAL:

Organizar e realizar a administración e xestión do persoal, das operacións económico - financieiras e da información e asesoramento a clientes ou usuarios, tanto no ámbito público como privado, segundo o tamaño e actividade da empresa e de acordo cos obxectivos fixados, coas normas internas e coa normativa vixente.

ACCESO A OUTROS ESTUDIOS:

 • Mestre (todalas especialidades)
 • Diplomaturas en:
  • Biblioteconomía e Documentación
  • Ciencias Empresariais
  • Educación Social
  • Estatística
  • Xestión e Administración Pública
  • Relacións Laborais
  • Traballo Social
  • Turismo
 • Inxeñería Técnica en Informática de Xestión
 • Inxeñería Técnica en Informática de Sistemas

 

Subir

Enlaces de interese:

http://www.edu.xunta.es/fp/ Toda a información sobre Formación Profesional
http://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-superior

Información relativa as probas de acceso a ciclos de grao superior: convocatorias, modelos de exames, materiais didácticos ...

http://www.edu.xunta.es/fp/normativa Normativa que regula a FP: Admisión, Avaliación, Acreditación, etc.
http://www.edu.xunta.es/fp/familias-profesionais Desde esta páxina poden descargarse os ficheiros que conteñen os currículos dos ciclos formativos publicados no Diario Oficial de Galicia. Os currículos aparecen ordeados pola familia profesional.

Ciclos Grao Medio

ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRAO MEDIO

ACCESO DIRECTO:

Para ter acceso directo a un ciclo de grao medio o alumno debe cumplir algún dos requisitos seguintes:

 • Estar en posesión do título de Graduado en Educación Secundaria
 • Ter un título de Técnico Auxiliar (F.P.I)
 • Ter aprobado 2º B.U.P.
 • Ter superado o 2º curso do ciclo experimental da reforma das ensinanzas medias, ou ter superado os 3 cursos do plan de 1963 das ensinanzas de Artes Aplicadas ou Oficios Artísticos
 • Ter superado outros estudios equivalentes a efectos académicos con algún dos anteriores

ACCESO MEDIANTE PROBA:

O alumno que non cumpla os requisitos académicos esixidos para poder acceder a un ciclo por acceso directo debe superar unha proba de acceso. Para poder concorrer a proba de acceso a ciclos de grao medio debe cumplir algún dos seguintes requisitos:

 • Ter 17 anos ou cumplilos no ano de realización da proba
 • Ter superado un Programa de Garantía Social (P.G.S.)

 

Subir

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS E REDES

DURACIÓN

2.000 horas repartidas en dous cursos académicos durante 5 trimestres de formación no centro educativo e 1 trimestre en centros de traballo.

PROGRAMA DO CICLO (Módulos Profesionais)

1º CURSO

 • Montaxe e Mantemento de Equipamentos (240 horas)
 • Sistemas Opertivos Monoposto (160 horas)
 • Aplicacións Ofimáticas (240 horas)
 • Redes Locais (213 horas)
 • Formación e Orientación Laboral (107 horas)

2º CURSO

 • Sistemas Operativos en Rede (157 horas)
 • Seguridade Informática (140 horas)
 • Servizos en Rede (157 horas)
 • Aplicacións Web (123 horas)
 • Empresa e Iniciativa Emprendedora (53 horas)
 • Formación en Centros de Traballo (410 horas)

COMPETENCIA XERAL:

A competencia xeral deste título consiste en instalar, configurar e manter sistemas microinformáticos, illados ou en rede, así como redes locais en pequenos contornos, asegurando a súa funcionalidade e aplicando os protocolos establecidos de calidade, seguridade e respecto polo medio.


 

Subir

FABRICACIÓN A MEDIDA E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA E MOBLE

DURACIÓN

2.000 horas repartidas en dous cursos académicos durante 5 trimestres de formación no centro educativo e 1 trimestre en centros de traballo.

PROGRAMA DO CICLO (Módulos Profesionais)

1º CURSO

 • Definición de Solucións en Carpintería e Moble a Medida (295 horas)
 • Operacións Básicas de Mecanización en Carpintería e Moble a Medida (320 horas)
 • Materiais e Productos en Industria de Madeira (130 horas)
 • Administración, Xestión e Comercialización na Pequena Empresa (80 horas)
 • Formación e Orientación Laboral (55 horas)

2º CURSO

 • Fabricación á Medida en Carpintería e Moble (365 horas)
 • Instalación e Acabado en Carpintería e Moble á Medida (240 horas)
 • Seguridade na Industria da Madeira e o Moble (55 horas)
 • Formación en Centros de Traballo (380 horas)

COMPETENCIA XERAL:

Definir solucións constructivas por requirimento o cliente, construir á medida elementos de carpintería e moble, realiza-la súa instalación "en obra" en condicións de seguridade e coa calidade requerida e xestionar, no seu caso, unha pequena empresa ou taller.


 

Subir


 

Subir

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓBILES

DURACIÓN

2.000 horas repartidas en dous cursos académicos durante 5 trimestres de formación no centro educativo e 1 trimestre en centros de traballo.

PROGRAMA DO CICLO (Módulos Profesionais)

1º CURSO

 • Mecanizado Básico (107 horas)
 • Motores (133 horas)
 • Circuitos de Fluídos, Suspensión e Dirección (213 horas)
 • Sistemas de Transmisión e Freada (187 horas)
 • Sistemas de Carga e Arranque (213 horas)
 • Formación e Orientación Laboral (107 horas)

2º CURSO

 • Sistemas Auxiliares do Motor (245 horas)
 • Circuitos Eléctricos Auxiliares do Vehículo (175 horas)
 • Sistemas de Seguridade e de Confortabilidade (157 horas)
 • Empresa e Iniciativa Emprendedora (53 horas)
 • Formación en Centros de Traballo (410 horas)

COMPETENCIA XERAL:

Realizar operacións de mantemento, montaxe de accesorios e transformacións do vehículo na área de mecánica, hidráulica, pneumática e electricidade axustándose a procedementos e tempos establecidos, conseguindo a calidade requerida e en condicións de seguridade.

Subir

EMERXENCIAS É PROTECCIÓN CIVIL

 

 

Subir

Enlaces de interese:

http://www.edu.xunta.es/fp/ Toda a información sobre Formación Profesional
http://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-medio Información relativa as probas de acceso a ciclos de grao medio: convocatorias, modelos de exames, materiais didácticos ...
http://www.edu.xunta.es/fp/normativa Normativa que regula a FP: Admisión, Avaliación, Acreditación, etc.
http://www.edu.xunta.es/fp/familias-profesionais Desde esta páxina poden descargarse os ficheiros que conteñen os currículos dos ciclos formativos publicados no Diario Oficial de Galicia. Os currículos aparecen ordeados pola familia profesional.

Bacharelato

Información común a ámbolos dous bacharelatos
Materias comúns
Inscrición e matrícula
Saídas
Enlaces de interese

 

No bloque lateral dereito da páxina está o enlace "Impresos" que da acceso, entre outros, os modelos de solicitude de matrícula para o Bacharelato.

 

MATERIAS COMÚNS

1º CURSO.

 • Filosofía e Cidadanía
 • Lingua Castelá e Literatura I
 • Lingua Galega e Literatura I
 • Educación Física
 • Ciencias para o Mundo Contemporáneo
 • 1ª Lingua Extranxeira: Inglés / Francés (unha a elexir)
 • Relixión / Atención Educativa (unha a elexir)

2º CURSO.

 • Historia da Filosofía
 • Lingua Castelá e Literatura II
 • Lingua Galega e Literatura II
 • Historia de España
 • 1ª Lingua Extranxeira: Inglés / Francés (unha a elexir)
 • Relixión / Atención Educativa (unha a elexir)

Subir

BACHARELATO DE CIENCIAS E TECNOLOXÍA

1º CURSO.

MATERIAS PROPIAS DA MODALIDADE

 • Matemáticas I (OBRIGATORIA)

Elexiranse duas materias entre as seguintes:

 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Debuxo Técnico I
 • Física e Química
 • Tecnoloxía Industrial I

Ademais das asignaturas comúns e das propias de cada modalidade os alumnos/as terán que escoller unha optativa (Sinalando no impreso de solicitude a orde de prioridade do 1 ao 10):

 • 2ª Lingua Extranxeira: Francés
 • 2ª Lingua Extranxeira: Inglés
 • 2ª Lingua Extranxeira: Portugués
 • Tecnoloxía Industrial I
 • Tecnoloxías da Información e Comunicación
 • Música
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Física e Química
 • Debuxo Técnico I
 • Cultura Audiovisual

2º CURSO

MATERIAS PROPIAS DA MODALIDADE

 • Matemáticas II (OBRIGATORIA)

Elexiranse duas materias entre as seguintes:

 • Bioloxía
 • Ciencias da Terra e Ambientais
 • Debuxo Técnico II
 • Electrotecnia
 • Física
 • Química
 • Tecnoloxía Industrial II

O enlace "Impresos", situado no bloque lateral dereito da páxina, da acceso os modelos de solicitude de matrícula para o Bacharelato. Neste impreso especifícanse os requisitos para cursar as materias propias de modalidade de 2º de Bacharelato.

Ademais das asignaturas comúns e das propias de cada modalidade os alumnos/as terán que escoller unha optativa (Sinalando no impreso de solicitude a orde de prioridade do 1 ao 10):

 • 2ª Lingua Extranxeira (Francés ou Inglés)
 • Bioloxía
 • Física
 • Química
 • Historia da Música e da Danza
 • Electrotecnia
 • Tecnología Industrial II
 • Debuxo Técnico II
 • Ciencias da Terra e Ambientais
 • Historia e Xeografía de Galicia

 

Subir

BACHARELATO DE HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

1º CURSO.

MATERIAS PROPIAS DA MODALIDADE

 • Historia do Mundo Contemporáneo (OBRIGATORIA)

Elexiranse duas materias entre as seguintes:

 • Economía
 • Grego I
 • Latín I
 • Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I

Ademais das asignaturas comúns e das propias de cada modalidade os alumnos/as terán que escoller unha optativa (Sinalando no impreso de solicitude a orde de prioridade do 1 ao 11):

 • 2ª Lingua Extranxeira: Francés
 • 2ª Lingua Extranxeira: Inglés
 • 2ª Lingua Extranxeira: Portugués
 • Tecnoloxías da Información e Comunicación
 • Bioloxía e Xeología
 • Economía
 • Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I
 • Música
 • Grego I
 • Cultura Audiovisual
 • Latín I

2º CURSO

MATERIAS PROPIAS DA MODALIDADE

 • Xeografía (OBRIGATORIA)

Elexiranse duas materias entre as seguintes:

 • Economía da Empresa
 • Grego II
 • Historia da Arte
 • Literatura Universal
 • Latín II
 • Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II

O enlace "Impresos", situado no bloque lateral dereito da páxina, da acceso os modelos de solicitude de matrícula para o Bacharelato. Neste impreso especifícanse os requisitos para cursar as materias propias de modalidade de 2º de Bacharelato.

Ademais das asignaturas comúns e das propias de cada modalidade os alumnos/as terán que escoller unha optativa (Sinalando no impreso de solicitude a orde de prioridade do 1 ao 11)::

 • 2ª Lingua Extranxeira (Francés ou Inglés)
 • Grego II
 • Economía da Empresa
 • Literatura Universal
 • Historia da Música e da Danza
 • Ciencias da Terra e Ambientais
 • Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II
 • Latín II
 • Historia da Arte
 • Literatura Galega do Século XX
 • Historia e Xeografía de Galicia

Subir

SAÍDAS

Ciclos Formativos Grao Superior - Estudios Universitarios

Enlaces de interese:

http://www.edu.xunta.es/fp/ Toda a información sobre Formación Profesional
http://www.educacion.gob.es/educacion/universidades.html Páxina do Ministerio de Educación con toda a información referente os estudios universitarios, enlaces as páxinas de todalas universidades españolas.

FP BÁSICA

 

FAMILIA PROFESIONAL: Administración e Xestión

Servizos Administrativos 

 

 

FAMILIA PROFESIONAL:Transporte e Mantemento de Vehículos

Mantemento de Vehículos

 

Educación Secundaria Obrigatoria

 

Oferta do centro
1º CICLO
2º CICLO
Información común a ámbolos dous ciclos
Inscrición e matrícula
Saídas
Enlaces de interese

 

No bloque lateral dereito da páxina está o enlace "Impresos" que da acceso, entre outros, os modelos de solicitude de matrícula para a ESO.

 

1º CICLO

1º CURSO

MATERIAS OBRIGATORIAS

 • Lingua Castelá
 • Lingua Galega
 • Educación Plástica
 • Ciencias Sociais
 • Ciencias Naturais
 • Proxecto Interdisciplinar
 • Matemáticas
 • 1ª Lingua Extranxeira Inglés
 • Educación Física
 • Relixión / Atención Educativa (unha a elexir)

Ademais destas asignaturas os alumnos/as terán que escoller unha optativa:

 • 2ª Lingua Extranxeira: Francés
 • 2ª Lingua Extranxeira: Portugués

2º CURSO

MATERIAS OBRIGATORIAS

 • Lingua Castelá
 • Lingua Galega
 • Música
 • Ciencias Sociais
 • Ciencias Naturais
 • Tecnoloxía
 • Matemáticas
 • 1ª Lingua Extranxeira Inglés
 • Educación Física
 • Relixión / Atención Educativa (unha a elexir)

Ademais destas asignaturas os alumnos/as terán que escoller unha optativa:

 • Lingua Extranxeira: Francés

Subir

  2º CICLO

3º CURSO

MATERIAS OBRIGATORIAS

 • Lingua Castelá
 • Lingua Galega
 • Educación Plástica
 • Música
 • Ciencias Sociais
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Física e Química
 • Tecnoloxía
 • Matemáticas
 • 1ª Lingua Extranxeira: Inglés / Francés (unha a elexir)
 • Educación Física
 • Relixión / Atención Educativa (unha a elexir)

Ademais destas asignaturas os alumnos/as terán que escoller unha optativa:

 • Teatro
 • Cultura Clásica
 • Taller de Iniciativas Emprendedoras
 • 2ª Língua Extranxeira: Inglés / Francés (unha a elexir)

4º CURSO

MATERIAS OBRIGATORIAS

 • Lingua Castelá
 • Lingua Galega
 • Matemáticas
 • Ciencias Sociais
 • 1ª Lingua Extranxeira: Inglés / Francés (unha a elexir)
 • Educación Física
 • Ética
 • Relixión / Atención Educativa (unha a elexir)

Ademais destas asignaturas os alumnos/as terán que escoller catro optativas. 

ITINERARIO

OPTAVIVA 1 OPTATIVA 2 OPTATIVA 3 OPTATIVA 4

Modalidade A

Científico/Tecnolóxico

 • Física e Química   
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Tecnoloxía
 • 2ª Lingua Extranxeira
 • Ed. Plástica e Visual 
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Tecnoloxía
 • Música
 • Ed. Plástica e Visual
 • Latín
 • Informática
 • 2ª Lingua Extranxeira
 • Cultura Clásica
 • Taller de Iniciativas Emprendedoras
 • Iniciación Profesional Administrativo
 • Iniciación Profesional Electr. e Electrónica 

Modalidade B

Humanístico/Social/Artístico

 • Latín
 • Música
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Tecnoloxía
 • Cultura Clásica

 

 • Ed. Plástica e Visual
 • 2ª Lingua Extranxeira

 

 • Física e Química
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Tecnoloxía
 • Música
 • Ed. Plástica e Visual
 • Latín
 • Informática
 • 2ª Lingua Extranxeira
 • Cultura Clásica
 • Taller de Iniciativas Emprendedoras
 • Iniciación Profesional Administrativo
 • Iniciación Profesional Electr. e Electrónica 
 • O alumnado deberá escoller un itinerario A ou B.
 • Os alumnos que elixan o itinerario A, deberán  marcar unha optativa nos cadros 1,2 e 3, e numerar por orden de preferencia as optativas do cadro 4.
 • Os alumnos que elixan o itinerario B poderán:

                    - Marcar unha optativa nos cadros 1,2, e 3, e numerar por orde de preferencia as optativas do cadro 4.

                    - Marcar as 2 optativas no cadro 1 e unha nos cadros 2 e 3.

 • As materias do cadro 4 ordenaranse por orde de prioridade. Somentes se formará grupo cando haxa un número mínimo de matriculados.
 • As materias: Cultura clásica, Taller de iniciativas emprendedoras, Iniciación profesional administrativo e Iniciación profesional electricidade e electrónica, non se poderán elexir en 4º se xa se cursaron en 3º.

Subir

SAÍDAS

Ciclos Formativos Grao Medio - Bacharelatos

Enlaces de interese:

Obtención do título da ESO Criterios para a obtención do título da ESO
Superación de materias pendentes da ESO Criterios para a suparación de materias pendentes na ESO
http://www.edu.xunta.es/fp/ Toda a información sobre Formación Profesional