SIFC02

 

SIFC02 - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

Ciclo formativo
Familia: Informática e comunicacións
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SIFC02
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
A competencia xeral deste título consiste en desenvolver, implantar, documentar e manter aplicacións informáticas multiplataforma, utilizando tecnoloxías e contornos de desenvolvemento específicos, garantindo o acceso aos datos de xeito seguro e cumprindo os criterios de usabilidade e calidade esixidos nos estándares establecidos.

 

En que ámbitos se traballa?
As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade en entidades públicas ou privadas de calquera tamaño, tanto por conta allea como por conta propia, e desempeñan o seu traballo na área de desenvolvemento de aplicacións informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: xestión empresarial e de negocio, relacións con clientes, educación, lecer, dispositivos móbiles e entretemento; aplicacións desenvolvidas e implantadas en contornos de alcance intranet, extranet e Internet; e implantación e adaptación de sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de relacións con clientes.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Desenvolvedor/ora de aplicacións informáticas para a xestión empresarial e de negocio; desenvolvedor/ora de aplicacións de propósito xeral; desenvolvedor/ora de aplicacións no ámbito do entretemento e a informática móbil.

 

Cales son os módulos?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0484 Bases de datos 187 7
MP0487 Contornos de desenvolvemento 107 4
MP0493 Formación e orientación laboral 107 4
MP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información 133 5
MP0485 Programación 240 9
MP0483 Sistemas informáticos 186 7
MP0486 Acceso a datos 157 9
MP0488 Desenvolvemento de interfaces 140 8
MP0494 Empresa e iniciativa emprendedora 53 3
MP0495 Formación en centros de traballo 384
MP0490 Programación de servizos e procesos 70 4
MP0489 Programación multimedia e dispositivos móbiles 123 7
MP0492 Proxecto de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma 26
MP0491 Sistemas de xestión empresarial 87 5

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Coruña, A 15005397 IES Fernando Wirtz Suárez 881960260
Coruña, A 15005270 CPR Afundación A Coruña 881963018
Coruña, A 15004231 CPR Plurilingüe Karbo 981236179
Ferrol 15006778 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro 881930145
Ribeira 15027711 IES Leliadoura 881867186
Santiago de Compostela 15021482 IES San Clemente 881867501

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Lugo 27015773 IES Muralla Romana 982828081

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Maceda 32016431 IES San Mamede 988788561
Ourense 32008902 CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel 988788470

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Estrada, A 36002359 IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez 886151924
Marín 36015159 IES Chan do Monte 886151275
Vigo 36018173 IES de Teis 886120464
Vigo 36013795 CPR CEBEM 986419899
Vigo 36011853 CPR Daniel Castelao 986442121
Vigo 36011521 CPR Vivas 986227085
Vilagarcía de Arousa 36019669 IES Armando Cotarelo Valledor 986512311

Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia. Curso 2023-2024.

Modalidade de formación profesional dual

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2023-2024.

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Lugo 27015773 IES Muralla Romana 982828081

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Ourense 32008902 CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel 988788470
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).