SIFC02

 

SIFC02 - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

Familia: Informática e comunicacións
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SIFC02
Volver á ficha do ciclo formativo

Relación de centros que ofertan o ciclo no réxime de persoas adultas na modalidade presencial

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial.
Curso 2022-2023.

36018173 - IES de TeisCódigo Módulo
MP0486 Acceso a datos
MP0484 Bases de datos
MP0487 Contornos de desenvolvemento
MP0488 Desenvolvemento de interfaces
MP0494 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0493 Formación e orientación laboral
MP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
MP0485 Programación
MP0490 Programación de servizos e procesos
MP0489 Programación multimedia e dispositivos móbiles
MP0491 Sistemas de xestión empresarial
MP0483 Sistemas informáticos


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).