Bacharelato

Información común a ámbolos dous bacharelatos
Materias comúns
Inscrición e matrícula
Saídas
Enlaces de interese

 

No bloque lateral dereito da páxina está o enlace "Impresos" que da acceso, entre outros, os modelos de solicitude de matrícula para o Bacharelato.

 

MATERIAS COMÚNS

1º CURSO.

 • Filosofía e Cidadanía
 • Lingua Castelá e Literatura I
 • Lingua Galega e Literatura I
 • Educación Física
 • Ciencias para o Mundo Contemporáneo
 • 1ª Lingua Extranxeira: Inglés / Francés (unha a elexir)
 • Relixión / Atención Educativa (unha a elexir)

2º CURSO.

 • Historia da Filosofía
 • Lingua Castelá e Literatura II
 • Lingua Galega e Literatura II
 • Historia de España
 • 1ª Lingua Extranxeira: Inglés / Francés (unha a elexir)
 • Relixión / Atención Educativa (unha a elexir)

Subir

BACHARELATO DE CIENCIAS E TECNOLOXÍA

1º CURSO.

MATERIAS PROPIAS DA MODALIDADE

 • Matemáticas I (OBRIGATORIA)

Elexiranse duas materias entre as seguintes:

 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Debuxo Técnico I
 • Física e Química
 • Tecnoloxía Industrial I

Ademais das asignaturas comúns e das propias de cada modalidade os alumnos/as terán que escoller unha optativa (Sinalando no impreso de solicitude a orde de prioridade do 1 ao 10):

 • 2ª Lingua Extranxeira: Francés
 • 2ª Lingua Extranxeira: Inglés
 • 2ª Lingua Extranxeira: Portugués
 • Tecnoloxía Industrial I
 • Tecnoloxías da Información e Comunicación
 • Música
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Física e Química
 • Debuxo Técnico I
 • Cultura Audiovisual

2º CURSO

MATERIAS PROPIAS DA MODALIDADE

 • Matemáticas II (OBRIGATORIA)

Elexiranse duas materias entre as seguintes:

 • Bioloxía
 • Ciencias da Terra e Ambientais
 • Debuxo Técnico II
 • Electrotecnia
 • Física
 • Química
 • Tecnoloxía Industrial II

O enlace "Impresos", situado no bloque lateral dereito da páxina, da acceso os modelos de solicitude de matrícula para o Bacharelato. Neste impreso especifícanse os requisitos para cursar as materias propias de modalidade de 2º de Bacharelato.

Ademais das asignaturas comúns e das propias de cada modalidade os alumnos/as terán que escoller unha optativa (Sinalando no impreso de solicitude a orde de prioridade do 1 ao 10):

 • 2ª Lingua Extranxeira (Francés ou Inglés)
 • Bioloxía
 • Física
 • Química
 • Historia da Música e da Danza
 • Electrotecnia
 • Tecnología Industrial II
 • Debuxo Técnico II
 • Ciencias da Terra e Ambientais
 • Historia e Xeografía de Galicia

 

Subir

BACHARELATO DE HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

1º CURSO.

MATERIAS PROPIAS DA MODALIDADE

 • Historia do Mundo Contemporáneo (OBRIGATORIA)

Elexiranse duas materias entre as seguintes:

 • Economía
 • Grego I
 • Latín I
 • Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I

Ademais das asignaturas comúns e das propias de cada modalidade os alumnos/as terán que escoller unha optativa (Sinalando no impreso de solicitude a orde de prioridade do 1 ao 11):

 • 2ª Lingua Extranxeira: Francés
 • 2ª Lingua Extranxeira: Inglés
 • 2ª Lingua Extranxeira: Portugués
 • Tecnoloxías da Información e Comunicación
 • Bioloxía e Xeología
 • Economía
 • Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I
 • Música
 • Grego I
 • Cultura Audiovisual
 • Latín I

2º CURSO

MATERIAS PROPIAS DA MODALIDADE

 • Xeografía (OBRIGATORIA)

Elexiranse duas materias entre as seguintes:

 • Economía da Empresa
 • Grego II
 • Historia da Arte
 • Literatura Universal
 • Latín II
 • Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II

O enlace "Impresos", situado no bloque lateral dereito da páxina, da acceso os modelos de solicitude de matrícula para o Bacharelato. Neste impreso especifícanse os requisitos para cursar as materias propias de modalidade de 2º de Bacharelato.

Ademais das asignaturas comúns e das propias de cada modalidade os alumnos/as terán que escoller unha optativa (Sinalando no impreso de solicitude a orde de prioridade do 1 ao 11)::

 • 2ª Lingua Extranxeira (Francés ou Inglés)
 • Grego II
 • Economía da Empresa
 • Literatura Universal
 • Historia da Música e da Danza
 • Ciencias da Terra e Ambientais
 • Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II
 • Latín II
 • Historia da Arte
 • Literatura Galega do Século XX
 • Historia e Xeografía de Galicia

Subir

SAÍDAS

Ciclos Formativos Grao Superior - Estudios Universitarios

Enlaces de interese:

http://www.edu.xunta.es/fp/ Toda a información sobre Formación Profesional
http://www.educacion.gob.es/educacion/universidades.html Páxina do Ministerio de Educación con toda a información referente os estudios universitarios, enlaces as páxinas de todalas universidades españolas.