Ciclos Grao Medio

ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRAO MEDIO

ACCESO DIRECTO:

Para ter acceso directo a un ciclo de grao medio o alumno debe cumplir algún dos requisitos seguintes:

 • Estar en posesión do título de Graduado en Educación Secundaria
 • Ter un título de Técnico Auxiliar (F.P.I)
 • Ter aprobado 2º B.U.P.
 • Ter superado o 2º curso do ciclo experimental da reforma das ensinanzas medias, ou ter superado os 3 cursos do plan de 1963 das ensinanzas de Artes Aplicadas ou Oficios Artísticos
 • Ter superado outros estudios equivalentes a efectos académicos con algún dos anteriores

ACCESO MEDIANTE PROBA:

O alumno que non cumpla os requisitos académicos esixidos para poder acceder a un ciclo por acceso directo debe superar unha proba de acceso. Para poder concorrer a proba de acceso a ciclos de grao medio debe cumplir algún dos seguintes requisitos:

 • Ter 17 anos ou cumplilos no ano de realización da proba
 • Ter superado un Programa de Garantía Social (P.G.S.)

 

Subir

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS E REDES

DURACIÓN

2.000 horas repartidas en dous cursos académicos durante 5 trimestres de formación no centro educativo e 1 trimestre en centros de traballo.

PROGRAMA DO CICLO (Módulos Profesionais)

1º CURSO

 • Montaxe e Mantemento de Equipamentos (240 horas)
 • Sistemas Opertivos Monoposto (160 horas)
 • Aplicacións Ofimáticas (240 horas)
 • Redes Locais (213 horas)
 • Formación e Orientación Laboral (107 horas)

2º CURSO

 • Sistemas Operativos en Rede (157 horas)
 • Seguridade Informática (140 horas)
 • Servizos en Rede (157 horas)
 • Aplicacións Web (123 horas)
 • Empresa e Iniciativa Emprendedora (53 horas)
 • Formación en Centros de Traballo (410 horas)

COMPETENCIA XERAL:

A competencia xeral deste título consiste en instalar, configurar e manter sistemas microinformáticos, illados ou en rede, así como redes locais en pequenos contornos, asegurando a súa funcionalidade e aplicando os protocolos establecidos de calidade, seguridade e respecto polo medio.


 

Subir

FABRICACIÓN A MEDIDA E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA E MOBLE

DURACIÓN

2.000 horas repartidas en dous cursos académicos durante 5 trimestres de formación no centro educativo e 1 trimestre en centros de traballo.

PROGRAMA DO CICLO (Módulos Profesionais)

1º CURSO

 • Definición de Solucións en Carpintería e Moble a Medida (295 horas)
 • Operacións Básicas de Mecanización en Carpintería e Moble a Medida (320 horas)
 • Materiais e Productos en Industria de Madeira (130 horas)
 • Administración, Xestión e Comercialización na Pequena Empresa (80 horas)
 • Formación e Orientación Laboral (55 horas)

2º CURSO

 • Fabricación á Medida en Carpintería e Moble (365 horas)
 • Instalación e Acabado en Carpintería e Moble á Medida (240 horas)
 • Seguridade na Industria da Madeira e o Moble (55 horas)
 • Formación en Centros de Traballo (380 horas)

COMPETENCIA XERAL:

Definir solucións constructivas por requirimento o cliente, construir á medida elementos de carpintería e moble, realiza-la súa instalación "en obra" en condicións de seguridade e coa calidade requerida e xestionar, no seu caso, unha pequena empresa ou taller.


 

Subir


 

Subir

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓBILES

DURACIÓN

2.000 horas repartidas en dous cursos académicos durante 5 trimestres de formación no centro educativo e 1 trimestre en centros de traballo.

PROGRAMA DO CICLO (Módulos Profesionais)

1º CURSO

 • Mecanizado Básico (107 horas)
 • Motores (133 horas)
 • Circuitos de Fluídos, Suspensión e Dirección (213 horas)
 • Sistemas de Transmisión e Freada (187 horas)
 • Sistemas de Carga e Arranque (213 horas)
 • Formación e Orientación Laboral (107 horas)

2º CURSO

 • Sistemas Auxiliares do Motor (245 horas)
 • Circuitos Eléctricos Auxiliares do Vehículo (175 horas)
 • Sistemas de Seguridade e de Confortabilidade (157 horas)
 • Empresa e Iniciativa Emprendedora (53 horas)
 • Formación en Centros de Traballo (410 horas)

COMPETENCIA XERAL:

Realizar operacións de mantemento, montaxe de accesorios e transformacións do vehículo na área de mecánica, hidráulica, pneumática e electricidade axustándose a procedementos e tempos establecidos, conseguindo a calidade requerida e en condicións de seguridade.

Subir

EMERXENCIAS É PROTECCIÓN CIVIL

 

 

Subir

Enlaces de interese:

http://www.edu.xunta.es/fp/ Toda a información sobre Formación Profesional
http://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-medio Información relativa as probas de acceso a ciclos de grao medio: convocatorias, modelos de exames, materiais didácticos ...
http://www.edu.xunta.es/fp/normativa Normativa que regula a FP: Admisión, Avaliación, Acreditación, etc.
http://www.edu.xunta.es/fp/familias-profesionais Desde esta páxina poden descargarse os ficheiros que conteñen os currículos dos ciclos formativos publicados no Diario Oficial de Galicia. Os currículos aparecen ordeados pola familia profesional.