Proxecto educativo

Proxecto Educativo

Programación Xeral Anual
Análise do contorno escolar
Organos de Goberno
Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)
Plan de Atención á Diversidade (PAD)
Criterios promoción e titulación ESO
Plan acción titorial
Plan de convivencia
Proxecto lingüístico do centro
Proxecto lector do centro
Plan Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC)
Plan de Autoprotección